Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku

Protokół Nr XIII/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku

Numer dokumentu: 13
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł XIII/2007

z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 listopada 2007r.,
o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. May Jakub
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
5. Przyjęcie uchwał podatkowych na rok 2008:
a)w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
b)w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
c)w sprawie: wysokości opłaty targowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
7. Podjęcie decyzji o utrzymaniu ustawowo określonej ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu prac społecznie użytecznych na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza oraz Skarbnika Gminy Jutrosin.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią protokołu. Znajduje się on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:
• Udział w zebraniach z rolnikami, którzy posiadają grunty przy Orli – trwają prace nad zbieraniem dokumentacji, prace nad wykupem gruntów.
• Udział w spotkaniu z firmą zajmującą się budową zbiornika retencyjnego – omawiano szczegóły.
• Udział w konferencji w Pakosławiu w ramach Lidera Plus
• Udział w spotkaniu z gołębiarzami – podsumowanie lotów.
• Udział w spotkaniu z dyrektorami szkół – omawiano sprawy regulaminów.
• Oddaliśmy do użytku drogę w Bielawach – trwają prace kosmetyczne.
• Zrobiliśmy również odcinek drogi w Nad Stawach.
• Udział w pracach komisji – Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu przyznała trzy stypendia Burmistrza Miasta i Gminy w kwocie 200 złotych co miesiąc przez 2 semestry, przy czym dwa wnioski rozpatrzono ze skutkiem negatywnym.
Przewodniczący skierował zapytanie do Rady – czy SA pytania?
p. May – były u Pana Burmistrza Panie z Ośrodka rehabilitacji z Milicza. Podobno Pan obiecał wiele – czy może Pan Burmistrz coś bliżej na ten temat powiedzieć?
p. Burmistrz – w Ramach „Odnowy wsi” myślimy aby przekształcić starą gorzelnię w Dubinie na konkretny cel – czyli gabinet rehabilitacyjny, siłownię itp. Szkoda by było aby taki budynek stał pusty. Zobaczymy czy uda nam się w ramach LIDERA PLUS takie centrum zorganizować dla osób niepełnosprawnych. Rozmowy w Paniami z Milicza były na ten właśnie temat – przyjeżdżał by rehabilitant do tego ośrodka. Zajmiemy się tą sprawą-i zobaczymy-może się uda.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego.
Burmistrz poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie umarza nam część zaciągniętego zobowiązania pieniężnego. Kwota umorzenia zostanie przeznaczona na realizację zadania :Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin. Omawialiśmy szczegóły na Komisjach stałych Rady i proszę Radę by ta uchwałę teraz poddano pod głosowanie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie wydatków jak i dochodów.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2007 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2008:
a) w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
b) w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c) w sprawie: wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych min odnośnie stawek podatkowych na 2008 rok. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady o podanie proponowanych stawek podatków według następującego porządku:
Ad. A) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości:
 od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 0,64
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 0,64
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 0,64
- Komisja Rewizyjna – 0,64
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 0,63, natomiast propozycja Min. Finansów- 0,71, proponowana stawka przez Burmistrza 0,64.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,64. Za tą stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 3,65 natomiast propozycja Min. Finansów- 3,74, proponowana stawka przez Burmistrza 3,74.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 3,74
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 3,74
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 3,74
- Komisja Rewizyjna – 3,74
Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74. Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 0,19 natomiast propozycja Min. Finansów- 0,35, proponowana stawka przez Burmistrza 0,20.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 0,20
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 0,20
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 0,20
- Komisja Rewizyjna – 0,20
Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,20. Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 0,57 natomiast propozycja Min. Finansów- 0,59, proponowana stawka przez Burmistrza 0,59.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 0,59
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 0,59
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 0,59
- Komisja Rewizyjna – 0,59
Następnie Przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,59. Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 13,70 natomiast propozycja Min. Finansów- 19,01, proponowana stawka przez Burmistrza 14,00.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 14,00
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 13,90
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 14,00
- Komisja Rewizyjna – 14,00
Następnie Przewodniczący poinformował, iż Rada zgłosiła dwie stawki: odczytał projekt stawki podanej przez Komisję Rozwoju Gospodarczego - od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,90. Za tą stawka 13,90 opowiedziało się 5 radnych. Zatem stawka przyjęta większością głosów to 14,00 zł.
 Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 8,66 natomiast propozycja Min. Finansów- 8,86, proponowana stawka przez Burmistrza 8,86.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 8,86
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 8,86
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 8,86
- Komisja Rewizyjna – 8,86
Następnie Przewodniczący odczytał projekt proponowanej stawki 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86.
Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 3,75 natomiast propozycja Min. Finansów- 3,84, proponowana stawka przez Burmistrza 3,84.
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 3,84
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 3,84
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 3,84
- Komisja Rewizyjna – 3,84
Następnie Przewodniczący odczytał projekt proponowanej stawki od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84.
Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:
Burmistrz poinformował że stawka podatku która obowiązywała w 2007 roku to 4,44 natomiast propozycja Min. Finansów- 6,37, proponowana stawka przez Burmistrza 4,50.
p. Sekretarz wyjaśnił, iż do powierzchnie użytkowych pozostałych budynków lub ich części należą min .: garaże i zabudowania gospodarcze.
p. Jakubowski – to jakieś nieporozumienie, płacimy duże pieniądze i ciągle nam się to podwyższa.
p. Guziołek – szopy w Rogożowie zostały zlikwidowane, teraz ofertują się firmy, które stawiają blaszane garaże. Kto za to będzie płacił?
p. Sekretarz – tu chodzi o to, że budynek musi być związany z gruntem np. fundamenty. Garaże metalowe, które wymienia Pan Guziołek- podatek ten nie obejmuje.
p. Kozica – uważam, że proponowana stawka przez Burmistrza jest zbyt wysoka.
p. Sekretarz – istnieje możliwość umarzania podatków dla osób w rudnej sytuacji finansowej. Jednak podatki obejmują całą społeczność.
p. Jakubowski – jak to jest, że w budynkach komunalnych nie podwyższa się opłat?
p. Burmistrz – ci, którzy mieszkają w budynkach komunalnych płaca ten podatek w czynszu.
Pan Przewodniczący poprosił Komisje o podanie stawek:
- Komisja Oświaty - proponowana stawka 4,50
- Komisja Rozwoju Gospodarczego - proponowana stawka 4,50
- Komisja Rolnictwa - proponowana stawka 4,50
- Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że jest przeciwna propozycji stawki podanej przez Pana Burmistrza - Komisja Rewizyjna jest Zan stawką z roku poprzedniego czyli 4,44.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki Komisji Rewizyjnej 4,44. Kto z Państwa radnych jest za stawką 4,44 proszę o podniesienie reki – 3 głosy „za”. Zatem stawka 4,50 została przyjęta przez Radę większością głosów (12 głosów za stawka 4,50)
 Od budowli:
Burmistrz poinformował że procent podatku który obowiązywał w 2007 roku to 2%, w pozostałych przypadkach czyli ustawowy procent proponowany jak i propozycja Burmistrza to również 2%:
- Komisja Oświaty - 2%
- Komisja Rozwoju Gospodarczego – 2%
- Komisja Rolnictwa – 2%
- Komisja Rewizyjna – 2%
Następnie Przewodniczący odczytał projekt propozycji 2% od wartości budowli. Za ta stawka Radni głosowali jednogłośnie.
 Przewodniczący Rady odczytał zwolnienia od podatku: od nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej oraz grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
p. Sobkowiak – jeśli bym miał własne boisko i nie użyczył bym społecznie – to nie był by to użytek społeczny. Nikt wtedy by nie zwolnił by tego boiska od podatku.
p. Sekretarz – myślę, że to co Pan powiedział nie było potrzebne. Jeśli się stosuje zwolnienia – ważny jest przedmiot zwolnienia a nie podmiot.
p. Sobkowiak – ja tez wkopie dwa słupki i powiem że to moje boisko!
p. Sekretarz – powtarzam, że ważny jest przedmiot opodatkowania a nie podmiot! Panie sołtysie-mówmy o konkretnych sprawach.
Przewodniczący Rady poprosił by rada przystąpiła do głosowania:
Radni zwolnienia od podatku przyjęli jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/61/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od n nieruchomości na 2008 rok:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

B) w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych:
Przewodniczący Rady poinformował, że szczegółowo stawki były omawiane na Komisjach Stałych. Komisje nie wniosły uwag.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

C) w sprawie: wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.
Przewodniczący Rady poinformował, iż przystajemy przy stawce z 2007 roku, innych propozycji Rada nie podała.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na 2008 rok została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie przystąpiono do pkt. kolejnego porządku obrad:

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
Przewodniczący Rady poprosił poszczególne Komisje Rady o podanie propozycji ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok:
- Komisja Oświaty - Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Romuald Krzyżosiak poinformował, że po długich dyskusjach Komisja Oświaty ustaliła kwotę 35,00 zł
- Komisja Rozwoju Gospodarczego – 34,00
- Komisja Rolnictwa – 34,00
- Komisja Rewizyjna – 34,00
Przewodniczący Rady poprosił, by Rada przegłosowała stawkę 35,00 zł – kto jest za przyjęciem stawki 35 zł – 2 osoby, pozostałych 13 Radnych głosowało za stawką 34,00 zł.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i następnie przystąpiono do głosowania: uchwała Nr XIII/64/2007 została przyjęta przez Radę większością głosów przy stawce 34,00 zł (13 głosów „za”), i 2 głosach wstrzymujących (p. Krzyżosiak, p. May).
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie decyzji o utrzymaniu ustawowo określonej ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2008.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m3 drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2008 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określona cenę 1m3 drewna decyzja Rady musi zostać podjęta przez Radę i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną cenę 1m3 drewna jednogłośnie.

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu prac społecznie użytecznych na rok 2008.
Głos zajął Burmistrz: Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 210 poz. 1745) Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę , że Gmina Jutrosin posiada zapotrzebowania w zakresie prac społecznie użytecznych oraz pozytywne doświadczenia w ich organizowaniu, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2008 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza oraz Skarbnika Gminy Jutrosin.
Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin poinformował, że te wcześniejsze oświadczenia które składaliśmy w mocy prawa są nie ważne.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Gminy Jutrosin została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania: brak

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski:
 P. Samol – na ostatniej sesji przedstawiłem Panu Burmistrzowi co mieszkańcy Grąbkowa widzieli by-aby było zrobione dla tej miejscowości. Niestety odpowiedź Burmistrza była negatywna – z braku środków finansowych Ponawiam apelację w tej sprawie, aby chodź te najdrobniejsze rzeczy wykonać – i to nie tylko dla Grąbkowa.
 P. Mikołajewski – dziękuję za transport aszki dla osiedla w Jutrosinie.
 P. Krzyżosiak – pytałem się o pomieszczenie z przeznaczeniem na magazyn dla Muzeum na ostatniej sesji. W OSP nie można- proszę, aby Pan Burmistrz ustalił, gdzie możemy ten magazyn założyć. Zwracam się prośba do sołtysów – jeśli macie Państwo stare narzędzia – proszę o przekazywanie do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.
 P. Burmistrz – monitował w sprawie wymiany dowodów osobistych, zwrócił się ponownie do Sołtysów, aby ogłaszali na wioskach.
 P. Janiak – każdy ze sołtysów dostał wykaz z Urzędu Stanu Cywilnego osób, które nie wymieniły jeszcze dowodów osobistych. Mieliśmy zwrócić się do tych osób i monitować- jednakże spotkałem się nieprzyjemnymi uwagami. Dlatego jestem za tym, aby ogłaszać to na tablicach informacyjnych, jednak indywidualnie - nie.
 P. Burmistrz – my co tydzień informujemy Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich Oddział w Lesznie ile jeszcze osób podlega wymianie dowodów osobistych i jakie podejmujemy działania odnośnie informowania ludności o ich wymianie. Dlatego jest to sprawa poważna, jeszcze ok. 300 osób nie wymieniło dowodów osobistych. Więc ponawiam prośbę do Sołtysów – jak tylko nadarza się sytuacja proszę na bieżąco monitować.
Jeśli chodzi o sprawę Kolegi Samola – rozumiem i wiele by się jeszcze chciało rzeczy robić, każda wioska ma swoją chwilę, raz Zaborowo, raz Nad Stawem. Grabkowo ma asfalt i oświetlenie- wiem że są braki, ale to nie tylko w Grąbkowie. Robimy co możemy.
Nie jest powiedziane, że co roku każda wieś musi coś otrzymać. Teraz naklejce jest Dubin-kanalizacja . Drobniejsze rzeczy staramy się robić.
 P. Kurzawa – w sprawie Pana Szymałki, który mieszka na poboczu. Pan ten napisał wniosek o oświetlenie. Droga też tam jest nie ciekawa. Proszę o odpowiedź w tej sprawie bo ciągnie się to już od początku stycznia.
 P. Burmistrz – Pan Szymałka aszkę na ta drogę otrzyma, jeśli chodzi o oświetlenie – z ta sprawą jest gorzej, dla jednego gospodarstwa trudno to podciągnąć.
 P. Mikołajewski – jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa przekształcenia szpitala powiatowego? Jak to się odbije na nas? Kolejna sprawa to już kiedyś była mowa o remoncie posterunku policji w Jutrosinie – proszę by środki finansowe znalazły się na ten cel.
 P. Guziołek – korzystając z obecności Radnych Powiatowych – proszę by na Sesji Powiatowej poruszyli temat drogi z Jutrosina do Rogożewa – są tam koleiny . Również zwrócił się do mnie Pan Grzelewski z prośbą o zrobieniu studzienki kanalizacyjnej.
 P. Jędrkowiak – poruszył temat rent strukturalnych, przyjmowania wniosków na renty, wnioski na płyty gnojowe, poinformował, że zostają wydawane decyzje o dopłaty obszarowe. Jeśli chodzi o temat przekształcenia szpitala – to nie będzie tylko decyzja Radnych Powiatowych, ale i Wasza – czyli Radnych z Gmin.
 P. Małecki – szpital nasz zostanie przekształcony, co też stało się z wieloma innymi w Polsce. Przytoczył przykłady innych szpitali, które uległy przekształceniom. Lekarze – wiadomo- będą zatrudniani na kontraktach – ponad połowie osób zatrudnionych w rawickim szpitalu grozi z tego tytułu zwolnienie. Po przekształceniu szpital będzie świadczył wiele usług , a kto będzie miał pieniądze na pewno będzie szybciej obsłużony. Moje zdanie jest takie, że to czy szpital powinien zostać przekształcony czy tez nie- powinni to ocenić fachowcy, a nie my. Kilku Radnych Powiatowych na pewno będzie przeciwko przekształceniu – jednak większość będzie „za”.
Jeśli chodzi o posterunek policji – jego remont- należy zwrócić się z tą prośba do Rady Miejskiej. Droga Dubin-Jutrosin w przyszłym roku nie będzie zrobiona w 2008 roku. W zarządzie nie ma osób z naszego terenu i nie ma się kto za tym wstawić. Zwracam jeszcze raz uwagę jeśli chodzi o uchwalone podatki – w szczególności podatek od działalności gospodarczej. W skali roku ten podatek wcale nie jest taki mały.
 P. Janiak - kto będzie zarządca szpitala po przekształceniu?
 P. Małecki – nadal Starostwo Powiatowe.
 P. May – Powiat nadal będzie właścicielem szpitala.
Nie lekarz określa kto i gdzie będzie przyjęty, tylko pacjent biorąc skierowanie wybiera i kieruje się do tego szpitala do którego chce.
Ja - będąc jeszcze na studiach – sytuacja była następująca jeśli chodzi o nasz miejscowy ośrodek zdrowia – to Pan Burmistrz mógł za przysłowiową złotówkę wykupić ten ośrodek – ale tego nie zrobił. Jeśli chodzi o zwolnienia w rawickim szpitalu – pewnie tak właśnie będzie, my lekarze przejdziemy na kontrakty. Ja nie jestem ani za ani przeciw przekształceniu szpitala – bo mnie jest wszystko jedno z kim ja będę współpracował. Jednym z głównych minusów na pewno będą zwolnienia.
 P. Burmistrz – Droga Dubin – Jutrosin – złożymy wniosek unijny – może uda nam się ta drogę zrobić. Jednak będzie tam kopana kanalizacja sanitarna więc nie możemy teraz połozyć asfaltu a następnie kopać kanalizację. Jeśli chodzi o ten odcinek drogi z Jutrosina do Rogożowa, o którym wspominał Pan Guziołek - będzie on robiony.
Jeśli chodzi o nasze stawki podatkowe (sprawa poruszana przez Pana Małeckiego) – nasza Gmina nie ma najwyższych tych stawek.
 P. Janiak - chodzi o wypowiedź kolegi Maya, że za przysłowiową złotówkę tego nie chcieliśmy. Znam ta sprawę od podstaw i to nie było tak jak Pan tu nam mówił – my zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ja znam inną wersję- Pan Wojewoda jednym podpisem budynek ten przekazał Spółce ZOZ. Ja ta sprawę znam od tej strony.
 P. Burmistrz – Pan Wojewoda budynek ten przekazał do ZOZ-u. Nikt nie chciał ośrodka zdrowia na „garnuszku Gminy” – szliśmy w stronę prywatyzacji.
 P. Mikołajewski – czekam na tę sesję, na której zostanie poruszona sprawa szpitala. Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
 P. Małecki – sprawa wykupu ośrodka zdrowia. Trudno nazwać trzydzieści tysięcy „przysłowiową złotówką” bo tyle ten budynek miał kosztować.
 P. Wyciski (Grabkowo) – temat dróg – kiedy będą załatane dziury i posprzątane pobocza? Woda nie ma gdzie odchodzić.
 P. Sobkowiak - sprawa sali gimnastycznej w Szkaradowie. Jest w tej szkole 300 dzieci, ćwiczą na tych korytarzach – w razie wypadku – kto za to odpowie? Panie Burmistrzu – czas najwyższy coś w tym kierunku zacząć robić.
 P. Burmistrz - będziemy uchwalać budżet. Priorytetem na rok następny jest budowa kanalizacji w Dubinie i budowa drogi. Dla Gminy na dzień dzisiejszy sala nie jest w 100% priorytetem. W sprawie Sali będziemy szukać nowych rozwiązań.
Kolejną sprawa poruszoną przez Burmistrza to niskie ceny skupu żywca. Proszę o wystosowanie apelu w tej sprawie. Może przewodniczący rady z przewodniczącym komisji rolnictwa wystosują taki apel?
 P. Sobkowiak - problem skupu żywca należałoby poruszyć przez media!.


Na powyższym zakończono obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Beata Rzeźnik
Protokół zatwierdził: 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janiak Stanisław
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu