Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XI/2007 z dnia 12 września 2007 roku

Protokół Nr XI/2007 z dnia 12 września 2007 roku

Numer dokumentu: 11
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł XI/2007
z XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 12 września 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. May Jakub
5. Grzywaczewski Bogusław
6. Janiak Stanisław
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Wlekliński Andrzej
12. Domaniecki Józef
13. Horała Czesław
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest pełne qorum dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli.
Pan Janiak poinformował, iż Radni otrzymali porządek obrad, który uległ zmianie. Poprosił Radnych o przegłosowanie wprowadzonych zmian.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie gości:
• Przedstawiciela Fundacji Poręczeń Gwarantowanych – Gostyń - Panią Karkosz Anetę
• Powiatowego Lekarza Weterynarii – Pana Mariana Grosa,
• Inspektora Pracy w Poznaniu- oddział w Lesznie Pana Andrzeja Suchanka.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad .


PORZĄDEK OBRAD SESJI
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach weterynaryjnych na terenie powiatu rawickiego.
5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Pracy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w rolnictwie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.
8. Informacja Dyrektorów Przedszkoli samorządowych o sprawach organizacyjnych związanych z rokiem szkolnym 2007/2008.
9. Przyjęcie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.
10. Interpelacje i zapytania.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Przewodniczący poinformował, że z treścią sporządzonego protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
• Udział w naradzie Wójta, Burmistrzów w Miejskiej Górce. Omawiano min. kwestie dot. OSP, oraz sprawy uboju zwierząt.
• Udział w gminnych dożynkach, które odbyły się w tym roku w Domaradzicach. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za wkład i pracę, jaką wnieśli
w przygotowanie tych dożynek.
• Udział w Wielkopolskich mistrzostwach Drezyn.
• Udział w naradzie z dyrektorami szkół i przedszkoli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
• Udział w uroczystości otwarcia roku szkolnego 2007/2008 w szkole podstawowej w Jutrosinie i w Szkaradowie. Burmistrz przedstawił nowego dyrektora SP w Jutrosinie – Pana Waldemara Sworowskiego – który od 1 września 2007 roku przejął obowiązki dyr. Szkoły.
• Udział w zjeździe harcerzy z całego kraju.
• Udział w dożynkach powiatowych w Miejskiej Górce.
• W związku z odejściem na emeryturę Pana Wysokińskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu - udział w uroczystym pożegnaniu.
• Udział w komisjach stałych Rady.
• Udział w spotkaniu z Konserwatorem Zabytków.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedłożone sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy sesjami. Brak uwag, pytań do sprawozdania.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przedstawiciela Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – Panią Anetę Karkosz.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu jest funduszem poręczeniowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów/pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski nie posiadający wymaganych przez Bank zabezpieczeń mogą zgłosić się o pomoc do SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu:
 maksymalna kwota poręczenia to 285 tys. złotych
 zabezpieczamy do 70% kwoty kredytu/pożyczki,
 bez dodatkowych dokumentów i zbędnych formalności,
 wniosek o przyznanie poręczenia jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych,
 od kwoty przyznanego poręczenia pobieramy jednorazową prowizję w wysokości od
0,5%- 3,0%.
Cel ogólny
ograniczenie bezrobocia poprzez ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) do kapitału zewnętrznego, a przez to umożliwienie im rozwoju do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.
Cel szczegółowy
Celem działania Spółki jest ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim firmą do kapitału zewnętrznego - poprzez udzielanie poręczeń na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przedsiębiorcom mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie powiatu gostyńskiego, powiatu krotoszyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu kościańskiego, śremskiego, jarocińskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, pleszewskiego, ostrowskiego, milickiego, górowskiego, wschowskiego.
Kluczową rolą Funduszu, jest "złamanie" barier utrudniających powstawanie nowych firm, jak również utrudnień hamujących rozwój i modernizację przedsiębiorstw z terenu południowo-zachodniej wielkopolski poprzez udzielanie poręczeń na spłatę zaciągniętych kredytów/pożyczek. Fundusz działa jako Spółka kapitałowa na podstawie kodeksu spółek handlowych umowy Spółki ustawy o poręczeniach i gwarancjach oraz Regulaminu Udzielania Poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Struktura
Fundusz administrowany jest przez Zarząd.
Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu sprawuje Zgromadzenie Wspólników. Organem kontrolnym Funduszu jest Rada Nadzorcza. Organem opiniodawczym jest Komisja Kwalifikacyjna funduszu składająca się z udziałowców bądź ich pełnomocników wybranych przez Zgromadzenie Wspólników.
Walne Zgromadzenie podjęło decyzję, że nie będą udzielać poręczeń dla tych Gmin, które nie wniosły środków finansowych, wkładu.. Liczę, że Państwo podejmiecie mądrą decyzję i przystąpicie do tego fundusz – dodała Pani Karkosz.

Przewodniczący podziękował Pani Karkosz za wyjaśnienia i poprosił o pytania.
 Pan May Jakub – czy to jest dla osób zakładających działalność, czy dla osób które już założyły działalność?
Odp. Pani Karkosz – dla jednych i dla drugich.
Jeśli nie ma więcej pytań to przystępujemy do głosowania.
Po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania: kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”. Kto jest przeciwny? -nie widzę, kto się wstrzymał? – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XI/50/2007 w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach weterynaryjnych na terenie powiatu rawickiego.

Pan Marian Gros zajął głos. Poruszył sprawę składania oświadczeń przez rolników o działalności produkcji pasz, wytwarzaniu pasz. W skrócie przedstawił jak należy wypełniać wniosek, który trafił do wszystkich rolników.
Kolejna sprawa dotyczyła domowych ubojów.
Powiatowy Lekarz Weterynaryjnej w Rawiczu wyjaśnił kwestie związane z nowymi wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. - Aby rolnik mógł dokonać uboju zwierzęcia z własnego gospodarstwa i na własny użytek - nie do sprzedaży, musi spełnić określone warunki. Zaznaczam, że to mięso mogą spożywać tylko domownicy, a nikt spoza tego grona. Wyrobami tymi zgodnie z unijnym prawem nie można częstować podczas uroczystości rodzinnych, takich jak chrzciny, komunie, imieniny czy wesela - podkreśla Marian Gross, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu. Zaznaczył, że na tego typu imprezy zwierzęta muszą być ubite w specjalistycznych ubojniach.
Zwierzęta przeznaczone do uboju muszą być zdrowe, niepochodzące z gospodarstwa podlegającego ograniczeniom ze względu na występowanie chorób zakaźnych oraz - jeśli były leczone - można je ubić po upływie okresu karencji leków. Przepisy pozwalają na własny użytek ubić również bydło do 6 miesiąca życia. - Zawsze jednak rolnik musi o tym fakcie powiadomić na piśmie powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 24 godziny przed ubojem. Obojętnie czy będziemy ubijać trzodę, bydło, kozę, czy owce - stwierdził Marian Gross.
- Radny Wlekliński: Zdarza się przecież, że świnia czy cielak złamie nogę. To ja mam to przewidzieć 24 godziny wcześniej, że tak się stanie i dać znać lekarzowi?
Odp. Gross: Oczywiście są to nagłe wypadki i wówczas wystarczy zgłosić od razu ten fakt i powiadomić nas, kto to będzie robił. Nie ma tu żadnego problemu - odpowiedział weterynarz.
We wspomnianym powiadomieniu muszą znaleźć się m.in. informacje dotyczące gatunku i liczby zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli podlega obowiązkowi znakowania - numer identyfikacyjny zwierzęcia, miejsce i termin uboju, oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka oraz informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego.
- Burmistrz: Skoro zmieniły się przepisy i możemy ubijać zwierzęta na własny użytek, to czy można to robić w tych małych zakładach, których przecież nie brakuje na terenie powiatu rawickiego.
Marian Gross podkreślił, że takie firmy działają nielegalnie. - Mieliśmy chyba dwa lata temu spotkanie z właścicielami tych małych, często jednoosobowych zakładów. Wprowadzają oni przecież wyroby na rynek, dlatego powinni zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii między innymi z wnioskiem, projektem oraz uzgodnieniami sanepidu, by uzyskać pozwolenie na taką działalność. Jeśli tego nie otrzymają - ubój prowadzą nielegalnie. Na dziko! - podkreślił powiatowy lekarz weterynarii. Dodał, że unijne prawo dopuszcza ubicie zwierząt przez właściciela, ale nie dopuszcza robienia tego w zakładach, do tego nieuprawnionych. Marian Gross wyjaśnił, że istnieje jedynie możliwość w takich warsztatach przetworzenia półtuszy. - W powiecie rawickim istnieje tyle legalnych ubojni, że myślę, że warto byłoby dogadać się z ich właścicielami, by to u nich zorganizować ubój zwierząt - sugerował lekarz. Wyjaśnił, że jest możliwość uaktywnienia tzw. zakładów „MOL” zajmujących się małą, ograniczoną i lokalną produkcją. Nie wolno w nich ubijać zwierząt, ale można przetwarzać mięso. - Jest jeszcze jeden warunek. Jedną trzecią produkowanych wyrobów właściciel takiego zakładu może sprzedawać we własnym sklepie. Pozostałe 70% może rozprowadzać do ościennych województw - zaznaczył Marian Gross.
Mięso wszystkich zwierząt poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się na wniosek posiadacza i na jego koszt, badaniu poubojowemu, przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii. - Po wykonaniu tych badań lekarz znakuje mięso jako zdatne do własnego użytku i wystawia stosowne zaświadczenie. Jeżeli stwierdzi, że jest niezdatne, to w decyzji określa sposób postępowania z tym mięsem i odpowiednio je znakuje - wyjaśnił Marian Gross.
- Stanisław Janiak: ta sytuacja bardzo nas bulwersuje. Jesteśmy nią wręcz zdołowani. Rozumiem, że przepisów nie przekroczymy. Uważam, że naszym zadaniem jest teraz sygnalizowanie władzom, by dostosowali je jednak do małych zakładów, by można było tam ubijać i przetwarzać mięso. Musimy to na spokojnie rozważyć. Prawdopodobnie wystosujemy do władz parlamentarnych stosowny wniosek
- Bogusław Grzywaczewski: to jest śmieszne. To lepiej zabić zwierzę na własnym podwórku, powiesić je na drabinie wśród tysiąca owadów i majtających krowich ogonów? Przecież w tych małych zakładach mają na pewno lepsze warunki. Często pomieszczenia są wykafelkowane, posiadają specjalistyczne urządzenia i co ważne są tam też chłodnie. Przecież ci ludzie płacą podatki od tej działalności.

Ad. 5
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Pracy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w rolnictwie.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Suchanka-Państwowego Inspektora Pracy.
Pan Suchanek omówił następujące kwestie: dotyczące: kontroli gospodarstw, legalności zatrudnienia, promocji bezpiecznych warunków pracy. Przedłożył również statystyki dotyczące ofiar wypadków w gospodarstwach w roku 2006.
Kolejną kwestią – to bezpieczeństwo w rolnictwie:
 Bezpieczne ubranie
 Stosowanie środków ochrony indywidualnej
 Przedstawienie zasad jakim powinno odpowiadać bezpieczne podwórko
 Stosowanie bezpiecznej instalacji elektrycznej
 Zasady prawidłowej budowy schodów (zabezpieczenia)
 Zabezpieczenia maszyn (osłony)
 Zasady wykaszania rowów
 Zasady bezpiecznej jazdy ciągników
 Zagrożenia związane z pracami polowymi, żniwnymi.

Inspektor Pracy poinformował również że numery telefonów dostępne są w książkach telefonicznych i w Internecie, gdzie pracownicy udzielają bezpłatnie informacji. Na zakończenie Pan Suchanek podziękował za zaproszenie i dodał że jesteśmy drugą gminą w powiecie, która zorganizowała takie spotkanie.

Przewodniczący Rady podziękował za przedłożone informacje i ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu kolejnego porządku obrad.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały przystąpiono do głosowania: kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”. Kto jest przeciwny? -nie widzę, kto się wstrzymał? – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XI/51/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 7
Rozpatrzenie i przyjęcie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pan Zbigniew Koszarek.
Każdy z radnych otrzymał informację o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku i na komisjach stałych rady omawialiśmy szczegóły. Dziś otrzymaliśmy uchwałę z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu – jest to opinia pozytywna z uwagami.
Burmistrz poinformował, że realizowany jest projekt budowy drogi na Szymonki, położono chodniki w Jutrosinie, w stronę Przedszkola w Jutrosinie – chodnik będzie położony.
Plany są, wszystko zależy od tego ile pieniędzy będzie na dane cele przeznaczone, ile znajdzie się w budżecie. Jeśli Rada zatwierdzi, że w przyszłym roku będziemy realizować projekt budowy drogi Pawłowo-Ochłoda to zrobimy to – dodaje Burmistrz.
Brak uwag ze strony Komisji stałych rady. Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie informacji o realizacji Budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.

Ad. 8
Informacja Dyrektorów Przedszkoli samorządowych o sprawach organizacyjnych związanych z rokiem szkolnym 2007/2008.
Przewodniczący poprosił jako pierwszą o zabranie głosu Panią Urszulę Lis – Dyrektora Przedszkola w Jutrosinie.
Przedszkole w Jutrosinie jest placówką 6-oddziałową, z czego dwa oddziały mieszczą się poza przedszkolem. Jedne w Płaczkowie, drugi w Domu Kultury. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30-15.30, oddział przedszkola w Płaczkowie od 7.00-12.00, natomiast oddział w Domu Kultury czynny jest od 8.00-13.00.
Kadrę pedagogiczną stanowi: 9 nauczycielek- gdzie wszystkie Panie posiadają wymagane kwalifikacje.
Personel administracyjno-obsługowy tj.: intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, 3 woźne oddziałowe, sprzątaczka na ½ etatu w Płaczkowie i pomoc pedagogiczna- 1 etat.
Dzieci otrzymują w przedszkolu dwa posiłki: śniadanie i obiad. Odpłatność za wyżywienie wynosi 3,00 zł.

W bieżącym roku szkolnym na 170 dzieci w wieku przedszkolnym 122 jest objętych oddziaływaniem przedszkolnym:
 6-latków – 52 co stanowi 100%
 5-latków – 35 co stanowi 100%
 4-latków- 22 co stanowi 56%
 3-latków- 10 co stanowi 25%.

Na terenie przedszkola dzieci korzystają z pomocy logopedy. Mają też możliwość korzystania z odpłatnych lekcji języka angielskiego.
Pani Dyrektor poinformowała również o programie, który realizowany jest wspólnie z Europejskim Funduszem trzy razy w tygodniu w godzinach od 12.00-17.00 trwać będzie do końca marca. Program ten polega na tym że przedszkole w Płaczkowie otrzymało darmową obsługę, zabawki, sprzęt, meble. Program ten trwać będzie do końca marca 2008 roku, dalej musimy finansować ze środków własnych. Rodzice, których dzieci uczęszczają do tego przedszkola nie ponoszą żadnych kosztów .
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący podziękował Pani Lis za przedłożoną informację – brak uwag.

Kolejną informację przedłożyła Pani Iwona Kwiatkowska – Dyrektor Przedszkola w Dubinie.
Liczba dzieci przyjętych – 63, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 61, liczba oddziałów 3. Czas pracy przedszkola – od 7.00-15.00. Kadra pedagogiczna:4 nauczycielki – 2 studia magisterskie, 1 studia zawodowe, 1 Studium wychowania przedszkolnego. Zajęcia dodatkowe – religia 5 i 6- latki, logopeda 5 i 6- latk. Liczba dzieci korzystających z obiadów – 61, liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do żywienia – 34.
Pracownicy administracji i obsługi: 1 intendentka, 2 woźne oddziałowe, 1 kucharka, 2 pomoce kuchenne, 1 woźny-palacz. Przedszkole korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez pracowników PPP w Rawiczu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący podziękował Pani Kwiatkowskiej za przedłożoną informację – brak uwag.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Staśkiewicz Marię – Dyrektora Przedszkola w Szkaradowie.
W obecnym roku szkolnym do Przedszkola uczęszcza 60 dzieci, zostały przyjęte wszystkie 6-latki i 5-latki, dzieci najmłodszych jest 14.
Nauczaniem dzieci zajmuje się 5 nauczycielek pełnozatrudnionych i 3 nauczycielki niepełnozatrudnione, które prowadzą zajęcia specjalistyczne. Dzieci poprzez zajęcia dodatkowe uczą się również języka angielskiego.
Bazę placówki do nauczania dzieci stanowią 3 sale zajęć przedszkolnych i plac zabaw. Pracownicy administracyjno-obsługowi to 6 osób.
W tym roku szkolnym w pracy z dziećmi szczególnie chcemy dalej rozwijać-kształtować nawyki aktywnego dbania o własne zdrowie, realizować kolejne zagadnienia wychowania zdrowotnego.
W całokształcie pracy Przedszkola dążymy do zapewnienia dzieciom jak najlepszego i bezpiecznego miejsca pobytu i zabawy.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący podziękował Pani Staśkiewicz za przedłożoną informację – brak uwag.

Ad. 9
Przyjęcie założeń do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.
Burmistrz poinformował, że zostały skierowane pisma do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, oraz pracowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, o podjęcie działań mających na celu opracowanie w przypisanym zakresie, materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.
Materiały, o których wyżej mowa powinny uwzględniać między innymi:
- prognozowaną stopę inflacji - na poziomie 2%.
- koszty utrzymania zarządzanych obiektów i urządzeń - na poziomie wykonania roku 2007.
- poziom zatrudnienia - według stanu roku 2007.
- prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej - na poziomie 5%.
- planowane koszty remontów, wydatki na zakupy, prognozowane dochody własne, oraz inne istotne dla danej jednostki dane finansowe i organizacyjne.
- realne możliwości sfinansowania z budżetu Gminy, przyjmowanych do projektów planów, zadań w poszczególnych działach.
Burmistrz dodał, że przeprowadzane będą remonty, w zależności ile będzie pieniążków na te cele przeznaczone w budżecie. Najważniejszą inwestycją planowaną na rok 2008 jest budowa drogi na nowym osiedlu w Jutrosinie, rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie, będziemy przygotowywać również nowe wnioski unijne.

p. Barteczka – z racji tego, że Fundusz Norweski wypadł, proszę aby w przyszłym roku zgromadzić środki finansowe w budżecie Gminy na budowę sali gimnastycznej dla Szkaradowa.

p. Małecki – dołączam się do słów Kolegi Radnego-Pana Barteczki.

p. Burmistrz – będziemy się o to martwić i dyskutować na komisjach stałych rady. Będziemy o tą sale walczyć, jest to na pewno sprawa bardzo ważna. Wszystko wyniknie z tego, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet.

p. Janiak- jest to na pewno oparte na mocy pieniądza. Musimy nad tym tematem popracować.

p. Sobkowiak – należy się zastanowić co jest ważniejsze – droga czy czynnik ludzki – nie negując oczywiście drogi.

p. Janiak- nie zapomnimy na pewno o Sali gimnastycznej w Szkaradowie.

p. Sobkowiak – temat Gimnazjum w Jutrosinie – ja tego nie neguję, ale jest to sprawa świeża, a sala gimnastyczna w Szkaradowie? Tyle lat …

p. Janiak – jeśli chodzi o gimnazjum w Jutrosinie – to nie jest temat świeży, ta sprawa ciągnie się od dnia powstania Gimnazjum.

Ad. 10.
Interpelacje i zapytania:
- p. Krzyżosiak – kiedy ruszy sprawa rozbiórki wiatraka w Dubinie?
Odp. Burmistrz – Podpisaliśmy porozumienie między właścicielem wiatraka o rozbiórce i przeniesienie go do Jutrosina. Czekamy na zgodę od Konserwatora Zabytków i warunki w jaki sposób to zrobić. Chcę aby jak najszybciej to nastąpiło, by móc go jeszcze po przeniesieniu odtworzyć.

- p. May – proszę by w projekcie budżetu ująć sprawę placu zabaw w Jutrosinie. Myślę że tak samo jak sala gimnastyczna w Szkaradowie tak jak i plac zabaw są to sprawy priorytetowe które należy ująć w projekcie budżetu.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski:
p. Sekretarz – poruszył sprawę wymiany dowodów osobistych. Termin składania wniosków o wymianę starego dowodu na nowy upływa 31.12.2007r. Aby uniknąć kolejek i nerwów – proszę aby jak najszybciej to załatwić – dodał sekretarz.

p. Mikołajewski – na komisjach wspominaliśmy o zaadaptowaniu jakiegoś pomieszczenia na pamiątki po Janie Pawle II i proszę, aby na ten cel przeznaczyć też środki w budżecie. Druga sprawa – chcę podziękować za pomoc przy remoncie nagrobków Panu Błażejewskiemu. Pomoc ta jest bardzo ważna. Firma robi to bardzo dokładnie i elegancko.

p. Komaniecki – 19 sierpnia tego roku odbyły się Dożynki Gminne w Domaradzicach. Podziękowanie dla Przewodniczącego Rady oraz całej Radzie, Panu Burmistrzowi i pracownikom w Urzędzie za okazaną pomoc w ich zorganizowaniu. Podziękowanie dla Pani Krystyny Koniecznej – Dyr. MGOK w Jutrosinie za prowadzenie dożynek, oraz zespołowi Orlanie za występ.

p. Sworowski – skierował prośbę do wszystkich sołtysów o włączenie się so akcji „Sprzątanie Świata” i pomoc w wywożeniu śmieci.

p. Wlekliński – obecny na dzisiejszej sesji jest Radny Powiatowy – Pan Małecki Fabian. Proszę aby na sesji powiatowej poruszył Pan sprawę obsługi klientów, petentów w wydziale komunikacji. Obsługa idzie strasznie opornie, są długie kolejki. Czy nie idzie jakoś tego usprawnić?

p. Burmistrz – do końca wrześnie można składać wnioski o paliwo, tylko za okazaniem i wglądem do rachunków. Kolejną sprawą jaką poruszył Burmistrz jest to możliwość uzyskania stypendium, dla korzystających z OPS-u. Dołączyć należy do tego wniosku o stypendium zaświadczenie z PUP, zaświadczenie o studiowaniu zaocznie i zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku.

p. Małecki – zwracam się do Przewodniczącego samorządu mieszkańców w Jutrosinie. Jutrosin ma piękny stadion, jest bardzo ładnie ogrodzony i podobno nie można tam wjeżdżać. Należy postawić tam znak – zakaz wjazdu i wytyczyć miejsce do postawiania samochodów. Tam-przy wjeździe 5 kierowców straciło opony. Nie było zakazu wjazdu i przy odbywającej się na stadionie imprezie wjeżdżający stracili opony. Proszę się zająć tą sprawą.

p. Jakubowski – chodzi tu o pokrycie kosztów. Wjeżdża się zawsze na bok, nigdy na płytę stadionu.

p. Burmistrz - cała sprawa wiąże się z tym, że bractwo kurkowe miało zawody w strzelaniu. Wjazd został już poprawiony. Spróbujemy rozwiązać to w ten sposób aby z tyłu zrobić parking. Jeśli organizuje się imprezy, należy wytyczyć miejsce gdzie można parkować. To organizator imprezy musi o to zadbać. Był tam wjazd wysoki, teraz zostało to poprawione, jest tam gospodarz, który o to dba i wszystkie sprawy należy zgłaszać i uzgadniać z nim.

p. Małecki – moja uwaga a zarazem prośba jest następująca: proszę o ustawieni znaku zakazu wjazdu.

Na powyższym zakończono obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                                                                                                                                                      
Rzeźnik Beata 

Protokół zatwierdził:
Janiak Stanisław-Przewodniczący RM
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu