Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/2007 z dnia 30 października 2007 roku

Protokół Nr XII/2007 z dnia 30 października 2007 roku

Numer dokumentu: 12
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł XII/2007
z XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 30 października 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. May Jakub
5. Grzywaczewski Bogusław
6. Janiak Stanisław
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Wlekliński Andrzej
12. Domaniecki Józef
13. Horała Czesław
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia XII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest pełne qorum dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.
Przed Sesją na jutrosińskim Rynku mogliśmy podziwiać również i nasz nabytek-podnośnik Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Mamy nadzieję, że będzie służył tak samo nam jak i powiatowi.
Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli.
Pan Janiak poinformował, iż Radni otrzymali porządek obrad, który uległ zmianie. Poprosił Radnych o przegłosowanie wprowadzonych zmian.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Nowy Sielec, Szymonki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu ustalenia finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
10. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Przewodniczący poinformował, że z treścią sporządzonego protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w 125-leciu istnienia Mleczarni rawickiej
- udział w 25-leciu istnienia Gminy Pakosław
- udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Jutrosinie- omawiano głównie sprawę budowy zbiornika retencyjnego w Jutrosinie.
- udział w pracach nad powołaniem Komisji Wyborczych i przeprowadzenie ich. Podsumowanie wyborów.
- udział w szkoleniu międzynarodowym w Warszawie dot. współpracy Polsko-Niemiecko-Franuskiej.
- udział w wyjeździe zorganizowanym przez LIDER PLUS do Bretanii dot. nawiązania nowej współpracy.
- udział w rozmowach z ukraińską delegacją o współpracy.
Udział w naradzie wójtów, burmistrzów w Pakosławiu – omawiano głównie sprawy podatkowe oraz temat dot. współpracy Polsko-Ukraińskiej).

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Głos zajął Burmistrz: kwota wskazana w uchwale z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szymonki pozostaje do dyspozycji Gminy Jutrosin i na podstawie umowy pożyczki kwotę pożyczki przeznacza się na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin”.
Przewodniczący skierował zapytanie do Przewodniczących Komisji Stałych czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Szczegóły omawiano na Komisjach – Brak uwag pytań ze strony Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/52/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/53/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2007 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.
Głos zajął Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Ten temat jest corocznie przerabiany. Organizacje pozarządowe działające na naszym terenie od wielu lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Gminę w realizacji jej zadań przypisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Gminy na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie Gminy i jej mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest niniejszy program.
Jest to temat dobrze nam znany. Omawialiśmy to na Komisjach. Zadania, które mają być realizowane poprzez Gminę są ujęte w tej uchwale. W tym roku stawiamy na sport – dofinansowanie Orli, klubów sportowych w Gminie. Nie oznacza to, że stawiamy tylko na sport. Gmina rozpisze konkursy do których organizacje pozarządowe mogą przystąpić, kwoty zostaną przydzielone, i co do złotówki organizacje te muszą się z tych pieniędzy rozliczyć.
Brak pytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Nowy Sielec, Szymonki.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Nowy Sielec, Szymonki. Przedmiotem niniejszej uchwały będzie przeznaczenie terenu pod realizację zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Przewodniczący Rady – czy są uwagi, pytania ze strony Komisji Stałych Rady Miejskiej? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/55/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Nowy Sielec, Szymonki została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Szkaradowo. Wieś Szkaradowo nie chce mieć u siebie bazy telefonii komórkowej. Podejmując tą uchwałę wychodzimy naprzeciw mieszkańcom Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację terenu zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej i terenów infrastrukturalnych..
Przewodniczący Rady – czy są uwagi, pytania ze strony Komisji Stałych Rady Miejskiej? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/56/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu ustalenia finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Głos zajął Burmistrz:
Karta Nauczyciela stanowi, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi prawa do świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną. Środki takie były i są planowane w budżetach szkół i placówek zatrudniających nauczycieli.
W budżecie Gminy na każdy rok zaplanuje się odpis w wysokości 0.3% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.
Uprawnionymi do pomocy są nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści. Do roku 2006 ustawa nie regulowała zasad jej przyznawania, szkoły indywidualnie opracowywały regulaminy jej przyznawania. Znowelizowana Karta Nauczyciela wymaga, aby regulamin ustalił organ prowadzący, co należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady – czy są uwagi, pytania ze strony Komisji Stałych Rady Miejskiej? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Romuald Krzyżosiak – Przewodniczący zespołu powołanego w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników. Przedstawiła sprawozdanie dotyczące osób zgłoszonych na ławników. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że nie ma przeciwwskazań do osób kandydujących na ławników. Żadna ze zgłoszonych osób nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie również nie zgłosił sprzeciwu co do osób zgłoszonych i przedstawionych w sprawozdaniu. Również członkowie Zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników pozytywnie zaopiniowali ich osoby.
Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur do składu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
Radni podali następujące kandydatury:
- Romuald Krzyżosiak
- May Jakub
- Wlekliński Andrzej.
Radni jednogłośnie przegłosowali w/w kandydatury i jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Pana Romualda Krzyżosiaka.
Następnie Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie przedstawił Radnym zasady głosowania.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Po podliczeniu głosów w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na XII posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 30 października 2007 roku – Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do orzekania w sprawach karnych i cywilnych zostali wybrani:
1. Pan Jan Cichy
2. Pani Mirosława Domicz

Protokół Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach karnych i cywilnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Nr XII/58/2007 następnie poprosił o przegłosowanie:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie Wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 10
Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy:
Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, jako Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin byłem zobowiązany przyjąć i poddać analizie złożone oświadczenia majątkowe przez osoby pełniące kierownicze funkcje publiczne w Gminie.
W wymaganym ustawowo terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2007 roku, oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2006 roku złożyli wszyscy:

- Dyrektorzy Szkół ( 5 osób) i Przedszkoli Samorządowych (3 osoby),
- Dyrektor Ośrodka Kultury,
- Dyrektor Biblioteki Publicznej,
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Pracownicy Urzędu: Sekretarz, Skarbnik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Razem na moje ręce złożono więc 14 oświadczeń majątkowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych, oraz mojej wiedzy i uzyskanych informacji co do stanu faktycznego sytuacji majątkowej podległych mi pracowników stwierdzam, że w złożonych oświadczeniach majątkowych prawidłowo określili i zawarli wszystkie informacje.

Informuję również, że wszystkie oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, przekazałem wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT, do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych-Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu (brak odpowiedzi).

Stwierdzam, iż w mojej ocenie osoby zajmujące funkcje publiczne w Gminie, zobowiązane do złożenia zeznań majątkowych w sposób prawidłowy wypełniły swój ustawowy obowiązek.

Informuję również, że moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości /pismo z dnia 27 października 2007 roku NK.-1.0046-894/07/.

Brak pytań co do przedłożonej Informacji.
Przedłożona informacja przez Burmistrza została dołączona do protokołu Sesji i stanowi załącznik Nr 11.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie:
Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy, jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie, byłem zobowiązany przyjąć i przeanalizować złożone przez radnych oświadczenia majątkowe.
W wymaganym ustawowo terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2007r, oświadczenia o swoim stanie majątkowym na dzień 31 grudnia 2006 roku, złożyli wszyscy radni /14/.
W swoich oświadczeniach, radni prawidłowo wypełnili oświadczenia majątkowe w zakresie:
- danych osobowych,
- posiadanych nieruchomościach i mieniu ruchomym o wartości powyżej dziesięciu tysięcy złotych.
- posiadanych zasobach pieniężnych, kredytach.
- źródłach dochodów (gospodarstwo rolne, umowa o pracę, renta i emerytura).
Również prawidłowo odnieśliście się Państwo radni do części formularza określającego udziały w akcjach, spółkach praw handlowego, prowadzonej działalności gospodarczej, funkcjach w zarządach i radach nadzorczych.
Zgodnie z wymogiem ustawowym, podaliście również Państwo, dochód roczny z tytułu diet należnych za pełnienie funkcji radnego.
Radni, którzy pełnią funkcję sołtysa podali także roczne wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu.
Oświadczenia majątkowe Radnych wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT, zostały również przesłane do weryfikacji do Urzędu Skarbowego w Rawiczu.

Urząd ten zalecił, aby w następnych oświadczeniach majątkowych radni, którzy posiadają gospodarstwo rolne, podawali bardziej szczegółowe dane określające tytuł własności, numery i daty aktów notarialnych, umów dzierżawy, wartość gospodarstwa rolnego, jego areał itp. Również Urząd Skarbowy zwrócił uwagę, by osoby wypełniające oświadczenia majątkowe robiły to z większą starannością.

Stwierdzam, że wszyscy członkowie Rady Miejskiej w Jutrosinie
w sposób prawidłowy wywiązali się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, przedstawiając w nich prawidłowe dane co do wielkości i rodzaju składników posiadanego majątku.

Brak pytań co do przedłożonej Informacji.
Przedłożona informacja przez Przewodniczącego Rady została dołączona do protokołu Sesji i stanowi załącznik Nr 12.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania – bark.

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski
- p. Wlekliński – mieliśmy obiecaną aszke na drogę Zygmuntowi-Nad Stawem oraz dla Pawłowa. Czy ją otrzymamy?
Odp. Burmistrz – jeśli będzie na stanie to na pewno transport tam trafi.
- p. Mikołajewski – jeśli jest mowa o aszce- bardzo proszę aby transporty taki trafił też na nowe osiedle, są tam straszne dziury i błoto. Chciałbym również nadmienić, że 1 listopada kwestujemy przed cmentarzem w Jutrosinie – kwesta przeznaczona zostanie na modernizację starych nagrobków. Podziękował Panu Błażejewskiemu za pomoc materialną i pomoc związaną z nagrobkami. Poprosił o dalsze wsparcie finansowe – następny będzie cmentarz na Borku i w Szkaradowie – takich nagrobków jest do zrobienia bardzo dużo.
- p. Janiak – sprawa o której wspomniał Kolega Mikołajewski dotyczy nas wszystkich. Włączmy się do tej akcji. Jest wiele takich miejsc, które mogą i muszą być wsparte. Jest to temat warty podjęcia.
- p. Samol – sprawa przepustów przez drogę w Grąbkowie, koło sklepu - Burmistrz obiecał, że zostanie to zrobione. Nic się w tym kierunku nie robi. Nie ma chodników, nie ma w całości oświetlenia ulicznego – bardzo proszę o pomoc.
- p. Grzywaczewski – sprawa zapadającego się mostku przy granicy Gminy Kobylin-Jutrosin – proszę aby tą sprawą się zająć. Kolejna sprawa dotyczy wywozu śmieci przez firmę. Mieszkańcy monitują, iż kilka osób nie zapłaciło w danym miesiącu ponieważ Panowie z Firmy nie dotarli do tych mieszkańców i śmieci nie zostały odebrane. Firma straszy te osoby iż sprawę skieruje na drogę sądową.
- p. Burmistrz – rozmawiałem o tym zapadniętym mostku z władzami Kobylina. Będę tą sprawę monitował. Jeśli chodzi o Grąbkowo- jest droga zrobiona, również część oświetlenia. Jest to droga powiatowa- nie jest to priorytetem dla powiatu, miały być te przepusty zrobione ale myślę, że wykonane zostaną razem z nową drogą. Jeśli chodzi o aszkę- jest wiele miejsc, gdzie na jej transport się czeka. Staramy się w mirę możliwości i potrzeb dzielić!
- p. Krzyżosiak - udało nam się zdobyć kierat do muzeum, tych kieratów było by więcej – ale nie mamy na to miejsca – może Pan Burmistrz miałby jakieś pomieszczenie, albo wie o takim miejscu, gdzie można by było je składować i zabezpieczyć?
- p. Burmistrz – myślę że stara remiza była by odpowiednia. Pomyślimy.
- p. Wlekliński – prośba do Burmistrza, aby zwrócił uwagę dyr. ze Smolic – by nie wypuszczano gnojowicy do Radęcy.
- p. Małecki- omówił po sprawę z jakim zwrócił się do niego Radny Wlekliński dot. obsługi interesantów wydziału komunikacji w Rawiczu. Kolejki w wydziale komunikacji spowodowane są wzrostem sprowadzania samochodów z zagranicy; obsługa jednego klienta to czas ok. 25 minut – taki jest czas jaki zostaje poświęcany na jednego petenta chcącego zarejestrować jeden pojazd.
- p. Guziołek – droga na Ochłodę – są tam straszne garby – proszę o postawienie znaku ostrzegawczego. Skierował również pytanie do Radnego Powiatu pana Małeckiego – czy cos wiadomo już o budowie drogi powiatowej w kierunku Smolic?
- p. Małecki – niestety ta inwestycja została przesunięta na plan dalszy. Dla powiatu priorytetem jest teraz droga Dubin-Jutrosin.
- p. Wachowiak Paweł - dziękuję Banu Burmistrzowi za aszkę – proszę jednak jeszcze o równiarkę na ta drogę, bo bez tego utrzymanie tej drogi będzie ciężkie.
- p. Burmistrz – postaram się to załatwić. Burmistrz poinformował również, że od 9 listopada można składać wnioski na budowę płyt gnojowych. Wszyscy te płyty muszą mieć obowiązkowo. Zachęcił rolników do składania wniosków i starania się o pieniądze unijne. Wszystkie niezbędne informacje dot.wniosków znajduję się w ARiMR w Miejskiej Górce oraz w ODR i na stronach internetowych.
Rozpoczniemy w najbliższym czasie spotkania z właścicielami łąk – tereny gdzie ma powstać zbiornik retencyjny. W przyszłym roku ta inwestycja rusza a regulacja Orli idzie cały rok. Poprosił również o oflagowanie domów na Święto 11-go listopada i udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny.
-p. Alcer – bardzo słabo jest oznakowana trasa w kierunku Janowa. Proszę o postawienie znaku.
-p. Burmistrz – jeśli tek faktycznie jest – sprawdzimy to i jeśli będzie taka potrzeba znak zostanie postawiony.
- p. Owczarek – jak wygląda sprawa oczyszczalni przydomowych? Do pobliskich rowów wypuszczane są ścieki.
- p. Burmistrz – ja nikogo nie zmuszę do wybudowania oczyszczalni przydomowej. Jeśli chodzi o wpuszczanie ścieków do rowów tą sprawę należy kierować do Spółek wodnych.
- p. Janiak – każdy z sołtysów zobowiązany jest do tego by o takich sprawach mówić na zebraniach z mieszkańcami, we własnych wioskach- musimy sami działać.
Na powyższym zakończono obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała: Protokół zatwierdził:
Rzeźnik Beata Stanisław Janiak-Przewodniczący RM
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu