Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

UCHWAŁA NR XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 14
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XIV/70/2007

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 13 grudnia 2007

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.
_______________________________________________________________

Na podstawie art. 41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007roku Nr 70 poz.473 ze zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1.
W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu :
                GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

                                                 ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROKWPROWADZENIE:

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r ( Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Art. 1 ust.1 ustawy stanowi, że: „Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych zakładów pracy.”
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy cytowanej ustawy uzyskała kompetencję do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jutrosin uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Jutrosinie. Rok 2008 będzie kolejnym rokiem realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:
- zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
- zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
- zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami.

Od paru lat dostrzega się kryzys w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci i młodzieży . Dom rodzinny niewystarczająco wspiera emocjonalnie , co powoduje, że osamotnieni młodzi ludzie szukają wsparcia wśród często destruktywnych grup rówieśniczych. Pogłębiający się kryzys wartości lub nawet brak odpowiedniej ich hierarchii powoduje ucieczkę w antywartości, szukanie substytutów powodujących chwilowe zadowolenie i ucieczkę od problemów.
Do tego dochodzi niski poziom kulturowy , nieumiejętność wykorzystania wolnego czasu, brak zainteresowań i hobby. Powoduje to nudę i potrzebę szybkiego wyrwania się z niej. Pojawiają się w związku z tym zachowania na granicy patologii, zagrażające zdrowemu stylowi życia i prowadzące do groźnych uzależnień.
Ogólnopolskie badania pokazują rosnące tendencje w postawach zagrażających zdrowiu, rośnie też liczba osób nadużywających narkotyków, alkoholu, popełniających czyny niezgodne z prawem , a związane z przemocą . Demoralizacja wiąże się ze wzrostem liczby nieletnich nadużywających alkoholu.
Potwierdzają to także wyniki ankiety przeprowadzonej w gminie Jutrosin wśród uczniów klas piątych szkoły podstawowej i klasy drugiej gimnazjum w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Ankieta pozwoliła na dokonanie diagnozy wśród uczniów i sformułowanie wniosków co do środków zaradczych i konstruowania programów przeciwdziałania uzależnieniom. Dzięki wypowiedziom uczniów można było ukierunkować podejmowane zadania oraz poszerzyć grupy odbiorców o rodziców i środowiska lokalne. Wypowiedzi wykazały również konieczność i zasadność podejmowania różnorodnych, długofalowych zadań uczących dzieci i młodzież zdrowych form spędzania wolnego czasu i systemu norm i wartości.

Ponieważ zasięg problemów alkoholowych jest rzeczywiście rozległy, realne rezultaty mogą przynieść tylko działania kompleksowe. Nowoczesne podejście do problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangażowania się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym jak i placówek służby zdrowia, a także organizacji pozarządowych.


CELE PROGRAMU

Rada Miejska w Jutrosinie jest świadoma zagrożeń jakie niesie nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.
Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem;
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
5. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI
PROGRAMU


I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie 1.
 Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych , współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych
Zadanie 2.
 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
- porady prawnika -cztery godziny w miesiącu
- psychologa - sześć godzin miesięcznie
/udzielanie porad prawnych, dostarczanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i terapii odwykowej, motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej/


Zadanie 3.
 Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia.
a) przygotowanie dokumentacji do sądu
b) współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu

Zadanie 4
 Sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.

II .

Udzielanie pomocy rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe
- szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony
przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.
 Podejmowanie czynności zmierzających do leczenia osób uzależnionych. (Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób uzależnionych )

Zadanie 2.
 Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 3.
 Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .

Zadanie 4.
 Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie 5.
 Edukacja publiczna- rozprowadzanie ulotek, broszur, poradników.


III.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 1.
 Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w Jutrosinie, Szkaradowie, Dubinie.

-opłacenie opiekunów świetlic ( zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny)
-zabezpieczenie materiałów do zajęć ( materiały biurowe, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, paczki gwiazdkowe), dofinansowywanie wyjazdów na basen , do kina teatru itp.
-finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży

Zadanie 2.
 Przygotowanie i szkolenie merytoryczne nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

Zadanie 3.
 Dofinansowanie wypoczynku letniego - kolonii, obozów, półkolonii, “zielonych szkół” ( z zajęciami profilaktycznymi w zakresie problemów uzależnień) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4.
 Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych ( np. „Zachowaj trzeźwy umysł”)-wspieranie merytoryczne i finansowe
- konkursy wiedzy o uzależnieniach
-zawody i turnieje sportowe promujące zdrowy styl życia
- rajdy rowerowe
-festyny rodzinne
- dofinansowywanie imprez promujących zdrowy styl życia organizowanych przez świetlice wiejskie

Zadanie 5.
 Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień ( członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, nauczycieli, pracowników służby zdrowia ,członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych )

Zadanie 6.
 Dofinansowanie :
- zakup nowych elementów placów zabaw
- naprawa i odnowienie elementów placu zabaw dla dzieci ( już istniejących)

Zadanie 7.
 Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza sportowych. W ramach zajęć sportowych możliwe są wydatki materiałowe tj. zakup sprzętu sportowego , itp.

Zadanie 8.
 Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej
- zakup broszur, ulotek , plakatów
- dystrybucja wśród kierowców materiałów edukacyjnych na temat uzależnień

Zadanie 9.
 Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych

V.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się w trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego, które należy do kompetencji policji.

Zadania 1.
1. Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalnego.
2. Do prowadzenia kontroli upoważnia się: członków GKRPA, Posterunek Policji w Jutrosinie.

VI.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

1. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości stanowiącej czterokrotność diety przysługującej z tytułu podróży służbowej po obszarze kraju.
Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie listy obecności na posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 230,00zł
miesięcznie brutto.
3. Członkowie Komisji otrzymują za wyjazdy służbowe poza teren Gminy zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 2.
Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisławe Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu