Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIV/69/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie: Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

U C H W A Ł A Nr XIV/69/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie: Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Numer uchwały: 69
Numer sesji: 14
Rok: 2007

U C H W A Ł A
Nr XIV/69/2007

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie: Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity/,
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz.U. z 2005 Nr 22, poz. 181 wraz z późniejszymi zmiana / - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się Regulamin określający zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszych uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy JUTROSIN.

§5
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu