Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIV/68/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

UCHWAŁA NR XIV/68/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 14
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XIV/68/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, lit. i, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.844.038,00 zł, z tego:
-dochody bieżące w kwocie 16.824.038,00 zł
-dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.191.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.272.618,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1).wydatki bieżące w wysokości 14.904.918,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.383.477,00 zł,
b) dotacje - 538.900,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu - 112.010,00 zł.
2). wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.387.700,00 zł, w tym:
a)wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych
programów w latach 2008 2011, w roku 2008 kwota 657.700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b)wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 730.000,00 zł
w tym: środki GFOŚ 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.191.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.
§ 4.
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 700.000,00 zł w tym:
1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 700.000,00 zł
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.271.420,00 zł w tym:
1) spłata pożyczek 871.420,00 zł,
2) wykup obligacji 400.000,00 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 571.420,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 43.580,00 zł;
2) celowe w wysokości 25.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł,
b) na poręczenie 20.000,00 zł.
§ 6.
Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 20.000,00 zł;
2) wydatki 41.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 700.000,00 zł
§ 9.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11.
Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości - 20.000,00 zł.

§ 12.
Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa W
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu