Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IX z dnia 29 czerwca 2007 roku

Protokół Nr IX z dnia 29 czerwca 2007 roku

Numer dokumentu: 9
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł IX/2007
z IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 29 czerwca 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:
1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Kalka Walerian
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Krzyżosiak Romuald
7. Lubiatowski Aleksy
8. Mikołajewski Ireneusz
9. Samol Szczepan
10. Wlekliński Andrzej
11. Domaniecki Józef
12. Horała Czesław
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Przedstawicieli zakładów pracy- oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 14 z 15 radnych (jedna osoba nieobecna – Pan May), dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- mamy przed sobą do uchwalenia na dzisiejszej sesji uchwałę dot. zmiany Studium.
- udział w szkoleniu dot. środków unijnych w Poznaniu.
- otrzymaliście Państwo Radni i Sołtysi zaproszenie na najbliższy poniedziałek na spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Józefem Rackim. Proszę o przybycie i czynny udział w spotkaniu.
- udział w uroczystym otwarciu szklarni Państwa Mikulskich.
- udział w występie przeglądu chórów „śpiewająca Polska”
- udział w uroczystym otwarciu Zakładu Pana Kaczmarka w Prusicach.
- udział w „Dniach Wędliniarstwa” – podziękował za udział i zaangażowanie.
- odbiór nagrody w Warszawie – Gmina Jutrosin zajęła 8 miejsce w Rankingu „NAJTAŃSZY URZĄD”
- udział zakończeniach roku szkolnego
- udział w Gminnych Zawodach Strażackich w Ostojach, podziękował za udział i za zaangażowanie przede wszystkim dla Sołtysa wsi Ostoje i OSP Ostoje.

Brak pytań w sprawie sprawozdania pomiędzy sesjami.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie.
W projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały o kwotę 258.421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody po zmianie wyniosą 16.656.246,00 zł. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.370.032,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększamy wydatki budżetu Gminy na 2007 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2007, załącznik nr 2 do uchwały o kwotę 258.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki po zmianie wyniosą 16.688.075,00 zł. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmą dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.370.032,00 zł. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmą:
1) wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmą:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.415.755,00 zł
b) dotacje – 464.158,00 zł
c) wydatki na obsługę długu - 114.500,00 zł.
Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. B) Uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok, załącznik nr 5 do uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 688.167,00 zł. w tym:
- ze środków własnych budżetu kwota – 668.167,00 zł
- ze środków GFOŚiGW kwota – 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. A)Uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok, załącznik nr 4 do Uchwały. Wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach 997.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Rezerwy po zmieni wynoszą: 1) rezerwa ogólna w wysokości – 56.180,00 zł; 2) rezerwa celowa w wysokości – 25.000,00 zł.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie zmian, poprosił o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.
- p. Mikołajewski – czy są przewidziane pieniądze na II część płyty o Jutrosinie?
Odp. Burmistrz – przewiduję to na kolejną sesję, Pani dyrektor MGOK została już o tym poinformowana.
Burmistrz poinformował również, że nie otrzymaliśmy pozytywnej informacji jeśli chodzi o wniosek „BLISKO BOISKO”. Nadal czekamy na wyniki z Funduszu Norweskiego.
p. Krzyżosiak – wspominał Pan również o zakupie oprogramowań. Czy nie można by było pomyśleć o zakupie programu dla muzeum ziemi jutrosińskiej?
Odp. Burmistrz – myślę, że to da się zrobić.

p. Janiak – rozumiem, że Państwo radni nie mają więcej pytań i uwag do przedstawionych przez Pana Burmistrza zmian w budżecie. Zatem przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Po odczytaniu uchwały: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały Nr IX/46/2007 proszę o podniesienie ręki: 14 „za”- dziękuję; kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał - nie widzę; Zatem Uchwała Nr IX/46/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej usprawiedliwionej.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu projektanta studium – Pana Marcina Englerta. Poprosił również o zgłaszanie uwag, ewentualnych poprawek, jest to ostatnia szansa by nanieść jakiekolwiek zmiany – dodał Przewodniczący Rady.
Pan Englert zabrał głos: określono główne cele rozwoju Gminy. Zwrócił szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego, stworzenie warunków do realizacji inicjatyw gospodarczych mieszkańców, ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej, która stanowi bazę zdrowej żywności, zwiększenie powierzchni zalesionych, stworzenie podstawy do rozwoju turystyki, ochrona środowiska kulturowego oraz poprawa układu komunikacyjnego. Założone cele, ich realizacja pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy. Proponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy uwzględniają zarówno uwarunkowania, które przesądzają o sposobie zagospodarowani terenu Gminy, jak również te, które ograniczają swobodę w dysponowaniu przestrzenią. Ograniczenia te wynikają głównie z obowiązku respektowania istniejących przepisów. Przedmiotem studium było wyznaczenie nowych terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych oraz form aktywizacji gospodarczej, modernizacja i dalszy rozwój systemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych, wyznaczenie obszaru realizacji zbiornika retencyjnego na rzece Orli oraz wyznaczenie terenów planowanych pod zalesienie- dodaje Pan Englert.
Wersja ta nie różni się dużo od poprzedniej. Na tym planie została naniesiona ostateczna wersja zbiornika retencyjnego. Pan Englert poprosił o zadawanie pytań w trakcie omawiania planu.
- Pan Kalka – chodzi mi o drogę w Szkaradowie- tam powstanie jeszcze większe „gardło” niż w Dubinie.
Odp. Burmistrz – Jest to element strategiczny Gminy, tam może być jeszcze zmiana. Do tego musimy mieć projekt szczegółowy-powiedział Burmistrz.
- p. Sobkowiak – czy droga koło Pana Musielaka jest drogą prywatną?
Odp. Burmistrz – nie wiem, należy to sprawdzić. Mam prośbę do kolegi sołtysa- proszę przekazać Panu Musielakowi, że ma do Urzędu przyjść i tą sprawę załatwić.
- P. Janiak – bardzo proszę wrócić do tematu studium.
p. Englert – przedstawił również teren przemysłowy w obrębie Szkaradowa i dla Dubina oraz przedstawił przebieg obwodnicy Dubina. Przebieg był uzgodniony z Konserwatorem – sama realizacja zadań to oddzielny temat –dodał projektant.
Omówiono również temat terenów zalewowych, następnie tereny przeznaczone pod zabudowę w Jutrosinie, temat zbiornika retencyjnego, jego przebieg. Poruszono temat terenów wyznaczonych pod działalność koło Płaczkowa i Smolic, ścieżki rowerowe, wspomniano o formach turystyki.
Burmistrz dodał, że nie przewidujemy w naszej gminie energii wiatracznej, ponieważ nie mamy na to zbyt dużo miejsca. Nie chcemy również aby wieże telefonii komórkowej były lokalizowane w terenie zabudowanym – dodał Burmistrz.
Pan Englert przedstawił również tereny wyznaczone pod działalność w miejscowości Grąbkowo (Pan Duda wnioskował o ten teren).
Na zakończenie głos zajął Burmistrz – sprawą dla nas priorytetową jest podział na działki budowlane w Jutrosinie – wiele osób pyta, kiedy będą działki na sprzedaż, są chętni do ich kupna-więc to musimy zrobić.
Z braku dalszych pytań i uwag zakończono omawianie zmian w Studium. Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad sesji tj. przegłosowanie uchwały dot. studium.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po odczytaniu przystąpiono do głosowania: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały Nr IX/47/2007 proszę o podniesienie ręki: 14 „za”- dziękuję; kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał - nie widzę; Zatem Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej usprawiedliwionej.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu.
Przewodniczący poprosił Pana Sekretarza o zabranie głosu: kadencja ławników trwa 4 lata. W październiku-4 lata temu Rada wybrała ławników. W tym roku jest chaos jeśli chodzi o wybór, ponieważ wprowadzono poprawkę do ustawy o sądach powszechnych, w której zmieniono terminy zgłaszania ławników. Przed wprowadzeniem poprawki terminem zgłaszania był miesiąc lipiec, teraz jest czerwiec. Jest to jakby polowanie na ławników. Zmianę wprowadzono również jeśli chodzi o liczbę ławników (z 45 tys. Ławników obniżono do ok. 14 tys.)
Rada Miejska ma wybrać 3 ławników do końca października w tym 1 do orzekania z zakresu ubezpieczeń społecznych i praca pracy. Od Prezesa Sądu Rejonowego w Rawiczu nie otrzymaliśmy żadnych kandydatów.
Na dzisiejszej sesji musimy wybrać z pośród radnych komisję tzn. Zespół do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu. 4 lata temu byli to przedstawiciele poszczególnych komisji stałych rady (przewodniczący komisji).
To minimum- czyli 3 ławników (kandydatów na ławników) już mamy, więc jeśli przyjdą od Prezesa Sądu kandydaci nawałników – wtedy będzie ich więcej – dodał Sekretarz.
Naszym zadaniem na dzień dzisiejszy jest wybór Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Czy Przewodniczący Komisji zgadzają się na to, aby zostali wybrani w skład w/w Zespołu?- zapytał Sekretarz.
p. Lubiatowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – ja proponuję na moje miejsce kandydaturę Kolegi Mikołajewskiego.
Pan Mikołajewski wyraził zgodę.
W skład Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu Radni Rady Miejskiej w Jutrosinie wytypowani następujące osoby:
- Pan Wlekliński Andrzej
- Pan Alcer Stanisław
- Pan Krzyżosiak Romuald
- Pan Mikołajewski Ireneusz
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie; przystąpiono do głosowania:
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały Nr IX/48/2007 proszę o podniesienie ręki: 14 „za”- dziękuję; kto jest przeciwny – nie widzę; kto się wstrzymał - nie widzę; Zatem Uchwała Nr IX/48/2007 w sprawie ustalenia składu Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu została przyjęta przez Radę jednogłośnie przy jednej osobie nieobecnej usprawiedliwionej.

Przewodniczący poinformował, że na Sesji obecny jest Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce Pan Włodzimierz Jędrkowiak – który poprosił o zabranie głosu.

Od 25 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od tej daty stosowne dokumenty należy składać w biurach powiatowych agencji. Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać rolnik wpisany do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR. Musi on ukończyć 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien też prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. W dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników. Świadczenie przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach. Gospodarstwo można przekazać następcy lub zbyć powiększając tym samym jedno lub kilka gospodarstw innych rolników. W przypadku przekazania następcy, musi nim być osoba, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele związane z ochroną przyrody lub zbycie z przeznaczeniem użytków rolnych do zalesienia. Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150% najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalnej zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

p. Samol – czy wystarczy udokumentować, że osoba opłacała składkę w KRUS-ie?
Odp. P. Jędrkowiak – tu należy zwrócić się do KRUS-u , osoba która została podłączona do wspólnego ubezpieczenia – to też należy sprawdzić. To zapytanie proszę skierować do KRUS-u.
Od 1 sierpnia Agencja przyjmować będzie wnioski o zalesianie-dodał Kierownik ARiMR.

p. Sobkowiak (sołtys ze Szkaradowa) – czy już wiadomo jakie są kwoty na zalesianie?
Odp. P. Jędrkowiak – jeszcze nie wiemy.

Przewodniczący podziękował Panu Kierownikowi za przedstawienie informacji.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania – brak.
Ad. 7
Wolne głosy i wnioski.
p. Wlekliński – na Ochłodzie - teren Kobylina – proszę by Burmistrz zgłosił, że jest tam przepust zepsuty.

p. Burmistrz – odbyły się 2 konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Jutrosinie oraz stanowisko dyrektora zespołu szkół w Szkaradowie.
Na stanowisko dyr. Szkoły podstawowej w Jutrosinie złożono 4 oferty-kandydatury, na Szkaradowo – 1 kandydatura. Na dyrektora SP w Jutrosinie został wybrany Pan Sworowski Waldemar, natomiast na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka Zalas. Napisaliśmy do Kuratorium Oświaty wniosek o przedłużenie piastowania stanowisko dyrektora dla Pani Lis – dyr Przedszkola w Jutrosinie, Pani Kwiatkowskiej – dyr. Przedszkola w Dubinie oraz Panu Musielakowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Jutrosinie.
W miesiącu lipcu zrobimy kolejną sesję.
Burmistrz poinformował że jest po rozmowach z dyrektorem dróg powiatowych – rozmowy toczyły się wokół tematu budowy zatoczki koło kościoła.
Przystępujemy do projektu na budowę drogi na Szymonki – dodał Burmistrz. W najbliższy poniedziałek zapraszam wszystkich na spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, otrzymaliście Państwo zaproszenia – proszę o czynny udział w spotkaniu. Burmistrz poinformował również, że w przyszły piątek wyjeżdża nasza grupa do francuskich rodzin. Napisaliśmy do firmy „GIZAŁKI” o dodatkowe pojemniki na szkło i plastik – zwiększamy do 8 punktów tych koszy do składowania plastiku i szkła. Świetlice też otrzymają kosze – Gmina będzie pokrywała koszty związane z tym – powiedział Burmistrz.

p. Alcer - jak wygląda sprawa oznakowania drogi w kierunku Zaborowa?
Odp. Burmistrz – lada moment będziemy to robić.

p. Barteczka – zaprosił wszystkich na imprezę „powitanie lata” w Szkaradowie.

Na powyższym zakończono obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.Protokołowała: Protokół zatwierdził:Stanisław Janiak
Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-03
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu