Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

U C H W A Ł A Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 12
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr XII/57/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się regulamin udzielania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/57/2007
z dnia 30 października 2007 rokuKarta Nauczyciela stanowi, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi prawa do świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną. Środki takie były i są planowane w budżetach szkół i placówek zatrudniających nauczycieli.

W budżecie Gminy na każdy rok zaplanuje się odpis w wysokości 0.3% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Uprawnionymi do pomocy są nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści. Do roku 2006 ustawa nie regulowała zasad jej przyznawania, szkoły indywidualnie opracowywały regulaminy jej przyznawania. Znowelizowana Karta Nauczyciela wymaga, aby regulamin ustalił organ prowadzący, co należy do kompetencji Rady Miejskiej.Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XII/57/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 października 2007 roku
REGULAMIN
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


§ 1

Gospodarowanie środkami funduszu

1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej zwanymi dalej funduszami zdrowotnymi zarządzają dyrektorzy szkół.

2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym, dyrektorzy
szkół powołują Komisje Zdrowotne.

3. W szkole działa Komisja Zdrowotna w składzie trzech nauczycieli, w tym przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciel emerytów i rencistów.

4. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z funduszu.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał

6. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji
dyrektora nie przysługują środki odwoławcze.

7. Ilekroć w regulaminie mowa jest o szkole, rozumie się przez to szkoły i placówki
oświatowe oraz inne placówki zatrudniające nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela.


§ 2

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze świadczenia funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

a/ nauczyciele zatrudnieni w szkołach co najmniej w połowie obowiązującego
wymiaru zajęć

b/ byli nauczyciele / emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę z danej szkoły,
placówki.

§ 3

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia
pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

a/ przewlekłą chorobą nauczyciela,

b/ długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

c/ długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

3. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

a/ przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę
sytuację materialną nauczyciela / konieczność stosowania specjalistycznych leków,
zapewnienia dodatkowej opieki chorego itp./

b/ wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu z aktualnym zaświadczeniem lekarskim.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z
leczeniem oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć
przedstawiciel związków zawodowych, związku emerytów i rencistów, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiści do czynności w tym zakresie.

7. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnych
przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.

8. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.

9. Wnioski i decyzje Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane w rejestrze.

10. Członków Komisji Zdrowotnej obowiązuje bezwzględna dyskrecja, co do
okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z pracą w Komisji.


Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieliWNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

...................................................................................................................
Wnioskodawca / imię i nazwisko/

...................................................................................................................
Adres zamieszkania nr tel.

......................................................................................................................................
Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony


Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
/ w załączeniu: aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela potwierdzające poniesione koszty leczenia, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka
rodziny/


.......................................................
data i podpis wnioskodawcy
Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Dyrektor szkoły:
Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości ........................................
/kwota /
.....................................
data i podpis
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu