Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XII/56/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 r. W sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.

U C H W A Ł A Nr XII/56/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 października 2007 r. W sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.

Numer uchwały: 56
Numer sesji: 12
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XII/56/2007
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 października 2007 r.
W sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Szkaradowo
§ 2.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
Przedmiotem opracowania będzie przeznaczenie terenu pod realizację terenu zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej i terenów infrastrukturalnych

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w sołectwach.U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XII/56/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 października 2007r.

W sprawie: Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Szkaradowo
Na podstawie zgromadzonych wniosków dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w fragmentów miejscowości oraz zgodnie z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedkłada Radzie Miejskiej w Jutrosinie niniejszą uchwałę.
Stosownie, do art. 14 ust 5 w/w ustawy przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Miejskiej łącznie z projektem niniejszej uchwały.
Opracowanie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szkaradowo ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych, oraz określenie zasad zagospodarowania terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i terenów infrastrukturalnych.
W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Miejskiej w Jutrosinie podjęcie niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu