Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/60/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

UCHWAŁA NR XIII/60/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 60
Numer sesji: 13
Rok: 2007


UCHWAŁA NR XIII/60/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 17.828.501,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.444.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 17.402.330,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.444.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.357.317,00 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.345.317,00 zł
b) dotacje – 477.974,00 zł, w tym:
- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 353.700,00 zł,
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 48.816,00 zł
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 63.458,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.000,00 zł.
c) wydatki na obsługę długu – 116.800,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 1.907.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, w tym:
 ze środków własnych budżetu kwota – 1.887.732,00 zł
 ze środków GFOŚ i GW kwota – 20.000,00 zł
5. Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 4 do Uchwały. Wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach 157.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Rezerwy po zmianie wynoszą:
1) rezerwa ogólna w wysokości - 39.899,00 zł
2) rezerwa celowa w wysokości - 20.000,00 zł
a) z przeznaczeniem na poręczenie - kwota 20.000,00 zł
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu