Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.

Numer uchwały: 63
Numer sesji: 13
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XIII/63/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008.

___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art.40, ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. „a” Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych /tekst jednolity, Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 wraz z późniejszymi zmianami/ i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2008 roku (M. P. Nr 47, poz. 557) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku
w Jutrosinie w wysokości:
1. Za sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i rolnych - od stoiska 15,00 zł.
2. Za sprzedaż artykułów spożywczych z kosza, skrzyni, wózka - od osoby 5,00 zł.

§ 2
Pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Traci moc uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.

§ 5
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu