Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

U C H W A Ł A Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Numer uchwały: 61
Numer sesji: 13
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr XIII/61/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2007 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

___________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, wraz
z późniejszymi zmianami/ art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r. wraz z późniejszymi zmianami/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2008 roku /M. P. Nr 47, poz. 557/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,64 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,20 zł.
2. Od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,59 zł.
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 14,00 zł.
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej -
8,86 zł.
d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,84 zł.
e. pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy.


§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
• nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej.
• grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3
Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr II/7/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku.

§ 6
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu