Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

Protokół Nr VIII/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

Numer dokumentu: 8
Rok: 2007

PROTOKÓŁ VIII/2007

z VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 30 maja 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:
Alcer Stanisław
Barteczka Mirosław
Kalka Walerian
Grzywaczewski Bogusław
Janiak Stanisław
Krzyżosiak Romuald
Lubiatowski Aleksy
Mikołajewski Ireneusz
Samol Szczepan
Wlekliński Andrzej
Domaniecki Józef
Horała Czesław
May Jakub
Wybierała Piotr
Zuziak Józef


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia VIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Przedstawicieli zakładów pracy- oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości tj. Z-cę Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu Pana Sławomira Rojdę, Prezesa Wodociągów Gminnych w Pakosławiu Pana Michała Dolińskiego, Prezesa Druha Lisieckiego, Druha Pana Krzysztofa Wrzeszcza, Komendanta Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik i Sekretarz, Pana Andrzeja Bartkowiaka, Pana Fabiana Małeckiego, oraz Panią Honoratę Dmyterko z „Życia Rawicza” Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych(pełne qorum) dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:

I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Jutrosin.
Podjęcie uchwały w sprawie odmówienia przez Radę Miejską w Jutrosinie zgodny na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Jutrosinie.
Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności.
Interpelacje i zapytania.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.


Przewodniczący poinformował, że na wniosek Burmistrza Pana Zbigniewa Koszarka został wycofany pkt dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Szkaradowie oznaczonej jako działka nr 620/4 o pow. 799m2. (budynek mieszkalny przy przedszkolu w Szkaradowie).
Zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
Udział w naradzie wójta, Burmistrzów w Jutrosinie, gdzie podsumowano wyjazd przedstawicieli Powiatu na Ukrainie oraz omawiano sprawy organizacyjne związane z Ogólnopolskim i Dniami Wędliniarstwa w Rawiczu.
Udział w 50-leciu pożycia małżeńskiego w Bielawach.
Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym firma Gizałki rozwozi pojemniki na szkło i plastiki.;
Udział w sesji powiatowej
Udział w Dniu Patrona Szkoły Podstawowej w Jutrosinie
Udział w spotkaniu z grupą z Francji

Na zakończenie Burmistrza podziękował Panu Ireneuszowi Mikołajewskiemu za zorganizowanie wystawy, otwarcie której miało miejsce przed Sesją.
Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła p. Skarbnik Grażyna Niedbała - przedstawiając zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Zmiany w budżecie zawarte są w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie zmian w budżecie MiG Jutrosin na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Głos zajął Prezes Wodociągów Gminnych w Pakosławiu Pan Michał Doliński, przedstawiając wniosek taryfowy, który przedłożony został wcześniej Radnym na komisjach stałych rady. Następnie przedstawił wysokość proponowanych cen i stawek za dostawę wody oraz opłat za odprowadzanie ścieków, Prezes dodał również, że w roku ubiegłym jak i dwa lata temu Wodociągi nie podnosiły cen.
Proszę o pytania:
- Sołtys z Rogożowa: Rogożewo było podłączone do Spółki Wodociągowej. Jesteśmy cały czas na rurach azbestowych. Kiedy będzie ich wymiana?
Odp. Pan Doliński - Niebezpieczeństwo kontaktu azbestu jest tak znikome, że nie muszą być wymieniane. Nie ma teraz takich zaleceń aby je wymieniać. Na lata kolejne być może będą takie działania podjęte.
- Sołtys ze Starego Sielca - czy opłata za wodomierze jest obowiązkowa?
Odp. Pan Doliński - Jest to tak zwana opłata abonamentowa, która przeznaczana jest na papier, druk rachunku, jak sama nazwa mówi - jest to opłata abonamentowa i obowiązkowa.
-Sołtys ze Szkaradowa - czy woda jest chlorowana i jak często?
Odp. Pan Doliński - Nie ma takiej potrzeby. Robimy to okresowo np. przy awariach. Na dzień dzisiejszy zdarza się to 2-3 razy w roku.
Brak pytań., zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał- 1, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przyjęta przez Radę większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.


Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Jutrosin.
Głos zajął Burmistrz informując, że co 2 lata jest obowiązek przedkładania Radzie sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jutrosin został sporządzony i uchwalony w 2005 roku (Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXV/163/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) organ wykonawczy gminy zobowiązany jest do przedstawienia swojej radzie oraz zarządowi powiatu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. odnosząc się do odpadów komunalnych oraz do odpadów sektora gospodarczego, powstających na terenie gminy i zawiera następujące zagadnienia:
stan gospodarki odpadami w gminie przedstawiający: rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów,
stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami
w latach 2004-2006,
ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,
ocena systemu monitoringu,
podsumowanie i wykaz wykorzystanych materiałów.

Sprawozdanie z realizacji PGO sporządzono w oparciu o „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” - opracowane na zlecenie Ministra Środowiska bazując na materiałach przekazanych przez gminę (informacje od operatorów działających na terenie gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w tym gospodarowania środkami GFOŚiGW, sprawozdania statystyczne, decyzje administracyjne, sprawozdania z monitoringu składowiska odpadów) oraz na danych statystycznych GUS.
Dokonana w wyniku analizy ww. materiałów ocena realizacji planu w latach 2004-2006 pozwoliła na następujące wnioski:
Zasady gospodarki odpadami w gminie regulują ustalenia planu gospodarki odpadami oraz postanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVIII/179/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej zbiórce odpadów zmieszanych prowadzonej metodą pojemnikową i częściowo workową oraz na selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, szkło, metale) prowadzonej metodą workową. Zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się odpłatnie, na podstawie umów zawartych z operatorami systemu, natomiast zbiórka selektywna opakowań prowadzona jest bezpłatnie (przy okazji zbiórki odpadów zmieszanych).
Zorganizowaną zbiórką odpadów według stanu na koniec grudnia 2006 r. objętych było prawie 81 % mieszkańców Gminy. Mimo, że z roku na rok zorganizowaną zbiórką objętych jest więcej gospodarstw domowych, to masa zbieranych odpadów komunalnych spada.
Zbiórka odpadów prowadzona była przez uprawnionych przedsiębiorców, na podstawie i w zakresie wynikającym z udzielonych zezwoleń. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadali: ZHU EKO-SKÓRTEX w Tmicach k. Gizałek i ZUK Felisiak w Jutrosinie.
W latach 2004-2006 zebrano 1920 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, które w całości zostały unieszkodliwione poprzez składowanie (D5) na gminnym składowisku odpadów innym niż niebezpieczne i obojętne w m. Nad Stawem.
W okresie sprawozdawczym w ramach selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (strumień odpadów komunalnych) zebrano 6 Mg tworzyw sztucznych, 13 Mg szkła, 15 Mg papieru i tektury oraz 0,2 Mg opakowań metalowych (aluminium). Odpady przekazane zostały przez operatorów do recyklingu poza obszar Gminy.
W sektorze gospodarczym Gminy w latach 2004-2006 wytworzonych zostało ponad 31 tys. Mg odpadów, w tym 172 Mg odpadów niebezpiecznych. Średni roczny przyrost masy odpadów wynosi około 10 %. Ponad 97 % stanowią odpady z przemysłu rolno-spożywczego (głównie ubój i przetwórstwo mięsa).
Procesom odzysku (poza instalacjami) w okresie sprawozdawczym poddano ponad 4 tys. Mg odpadów w sektorze gospodarczym gminy. W 2006 roku ponad 76 % odpadów przeznaczono na pasze dla zwierząt (wysłodki), a 21 % wykorzystano do utwardzenia dróg wewnętrznych (żużle i popioły paleniskowe).
Na terenie gminy zlokalizowane są dwie instalacje do unieszkodliwiana i odzysku odpadów: składowisko odpadów komunalnych (IN) w miejscowości Nadstawem oraz instalacja odzysku (poza składowaniem) związana z demontażem i kasacją pojazdów wycofanych z eksploatacji - w Janowie. Obydwie instalacje posiadają stosowne zezwolenia na eksploatację.
Do końca 2006 roku (od uruchomienia obiektu w 1993 r.) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (IN) w m. Nad Stawem zdeponowano ponad 7 tys. Mg odpadów (51 % całkowitej pojemności obiektu) łącznie z materiałem (odpadami) stanowiącym warstwy przesypowe (gleba, ziemia, urobek, a w ostatnich latach także ustabilizowane komunalne osady ściekowe). W instalacji demontażu pojazdów w 2006 r. odzyskano (R14) 75 Mg materiałów, które przekazano do dalszej przeróbki poza teren gminy.
Edukację ekologiczną prowadzono w szkołach, w ramach akcji „sprzątanie świata”, którą finansowano głównie ze środków gminnnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Realizacja zaplanowanych w gminnym PGO zadań w okresie sprawozdawczym wyniosła 93 tys. PLN wobec 76 tys. planowanych kosztów. Zrealizowane zadania sfinansowane zostały w większości (około 94%) przez operatorów systemu gospodarki odpadami (zakup pojemników i worków).
Ocenę efektywności gospodarki odpadami w gminie dokonano w oparciu o wybrane wskaźniki ilościowe (odsetek mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, ilość deponowanych odpadów na składowisku do odpadów wytworzonych, stopień odzysku odpadów zbieranych selektywnie) i jakościowe (skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych).

Stan gospodarki odpadami w gminie w okresie ostatnich trzech lat nie uległ znaczącym zmianom. Zidentyfikowane w PGO problemy w większości pozostają aktualne, a ich rozwiązanie wymaga podjęcia energicznych działań, w szczególności dotyczących:
objęcia do końca 2007 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki (systematyczne kontrole gospodarstw domowych, egzekwowanie zawarcia umów
z operatorami działającymi w gminie);
znaczącego podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych (gniazda wielopojemnikowe);
egzekwowania od operatorów działających w gminie regularnego składania informacji przewidzinych przepisami prawa (brak wiarygodnych źródeł informacji nie pozwala na dokładne określenie ilości i rodzaju odpadów zbieranych w gminie);
wypracowania i wprowadzenia skutecznego sposobu zbiórki odpadów biodegradowalnych (dotyczy głównie obszaru miasta);
wypracowania i wprowadzenia skutecznego systemu zbierania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych) oraz odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz odpadów budowlanych;
wprowadzenia pełnej ewidencji odpadów deponowanych na gminnym składowisku (dotyczy poszczególnych rodzajów odpadów i ich ilości);
prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej społeczności gminy dotyczącej szczególnie selektywnej zbiórki odpadów (ulotki, prelekcje, szkolenia);
podjęcia zdecydowanych działań w kierunku przystąpienia gminy do regionalnego systemu gospodarki odpadami zapewniającego skuteczną zbiórkę odpadów w tym przede wszystkim selektywną jak i zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów w nowoczesnych instalacjach spełniających wymogi ochrony środowiska.

Burmistrz dodał również, że dwa tygodnie temu pracownicy urzędu wraz z policją odwiedzili ok. 30 osób, które nie są podłączone do kanalizacji i sprawdzali czy mają podpisane umowy z przewoźnikami. Mamy też problem z tymi, którzy wypompowują gnojowicę do pobliskich rowów. Mamy z tym problem, proszę sołtysów o zwrócenie na to uwagi. Jest też duży problem ze śmieciami w pobliskich latach jest to bardzo widoczne szczególnie przy pobliskich drogach.

p. Małecki - z terenów podmilickich wywożone są nagminnie śmieci na nasze tereny, może warto by było wystosować pismo do Urzędu Miejskiego w Miliczu, zwracając na to uwagę i monitując o tym problemie.
Odp. Przewodniczący Rady: myślę, że jest to dobry pomysł, aby taki wniosek został wystosowany z Urzędu.
p. Burmistrz - jeśli chodzi o zaśmiecanie i wywóz śmieci z innych województw, przykładem takim stało się Janowo, gdzie Sołtys z Janowa przyłapał na gorącym uczynku pracownika Firmy „BODZIO”, który opróżniał samochód dostawczy z kartonów, papierów i pozostałości po meblach.
Brak pytań., zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 15 - dziękuję, kto się wstrzymał- nie widzę , kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie odmówienia przez Radę Miejską w Jutrosinie zgodny na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło w dniu 9 maja 2007 roku pismo z firmy „NORTHSTAR” Zakładu Produkcji Ozdób Choinkowych w Nad Stawem, w którym Dyrektor Zakładu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgodny na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem Zakładu Produkcyjnego Panem Ireneuszem Mikołajewskim.
Jest to zwolnienie grupowe-dodał Przewodniczący - my podejmując taką uchwałę, nie zgadzamy się na to.
My, jako Rada taką decyzję podejmiemy, jednak nie świadczy to o tym, że firma „NORTHSATR” się z tym zgodzi. Radny Mikołajewski może się zwrócić do sądu o odszkodowanie. Jest Radnym i to go chroni.
Brak pytań., zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał- 1, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VIII/45/2007 w sprawie odmówienia przez Radę Miejską w Jutrosinie zgodny na rozwiązanie stosunku pracy z radnym została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie przystąpiono do pkt kolejnego porządku obrad Sesji.

Ad. 7
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Jutrosinie.
Głos zajął Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP Pan Alfred Liciecki - sprawozdanie zostało przedłożone na komisjach stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie, gdzie Radni mieli okazję zapoznać się z tym sprawozdaniem.
Na 19 wsi sołeckich w rejonie Miasta i Gminy jest zarejestrowanych 13 jednostek OSP w tym 12 terenowych oraz 1 zakładowa w Starym Sielcu. W 13 jednostkach OSP zorganizowanych jest 36 drużyn pożarniczych, w tym 13 seniorów, 11 młodzieżowych oraz 13 harcerskich. Stan członków czynnych wynosi 351 osób, a wspierających 1043 oraz 40 honorowych. Zadania, które dziś stoją przed OSP oprócz szerokich form ochrony przeciwpożarowej, OSP zaangażowane są w likwidacje klęsk żywiołowych, zdarzeń na drogach, a także są angażowane do zwalczania zagrożeń w swoim środowisku, jak np. ognisk szerszeni, czy pszczół.
W roku 2006-2007 jednostki wyjeżdżały 56 razy do pożarów, brały udział w likwidacji skutków wypadków drogowych oraz usunęły 27 ognisk os i pszczół.
W ramach środków budżetowych przyznano na ochronę przeciwpożarową:
- na rok 2005 - 85.000 zł
- na rok 2006 - 86.500 zł
- na rok 2007 - 88.430 zł
Z kwoty na rok bieżący wydatkowano dotąd na dzień 30.04.2007r 14.916,42 zł tj. 16,9%.
Na zakończenie podziękował wszystkim za współpracę, w imieniu strażaków ochotników wyraził podziękowanie władzom administracyjnym oraz samorządowym za zrozumienie, przychylność oraz uznanie dla wszystkich ludzi w strażackich mundurach.
Szczegółowe sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie urzędu i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 8
Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności.
Przewodniczący poprosił o przedłożenie sprawozdania jako pierwszą Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Szkaradowie Panią Irminę Gilicką Zalas.
Pani Dyrektor scharakteryzowała Zespół Szkół w Szkaradowie, warunki występujące w szkole podstawowej tzn. organizacja pracy w szkole, warunki lokalowe, baza i wyposażenie szkoły, kwalifikacje kadry, oraz opisała warunki w Gimnazjum. Następnie przedstawiła program rozwoju szkoły na lata 2002-2007, rozwój infrastruktury szkoły w ciągu ostatnich 3 lat, sprawozdanie z pracy szkoły z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły. Pełne sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Brak pytań.

Jako następny poproszony został do przedłożenia sprawozdania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie Pan Dariusz Stachowiak.
Szkoła Podstawowa w Dubinie liczy w obecnym roku szkolnym 6 oddziałów do których uczęszcza 124 uczniów. Następnie przedstawił kadrę nauczycielską, osiągnięcia szkoły, program nauczania, statystykę szkoły tzn. liczbę uczniów i oddziałów w szkole w latach 1999/2000-2006/2007, średnia ocen w szkole w latach 1999/2000-2006/2007, średnią frekwencję w szkole w latach 1999/2000-2006/2007, liczba uczniów wyróżnionych i nagrodzonych w latach 1999/2000-2005/2006, wyniki szkoły na sprawdzianie w klasie VI w latach 2002-2006.
Pełne sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Brak pytań.

Kolejną osobą, która przedłożyła sprawozdanie z działalności była Pani Alina Bątkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie.
Panie dyrektor przedstawiła dane o uczniach i szkole oraz osiągnięcia sportowe uczniów SP w Jutrosinie.
Pytanie zadał Pan Romuald Krzyżosiak - w dniu 9 marca ukazał się w „Życiu Rawicza” ranking szkół. Podstawówka wypadła bardzo słabo. Co było tego przyczyną?
Odp. P. Dyrektor - niestety nie wiem co to był za artykuł, mimo tego mamy ostatnio tendencję wzrostową i jesteśmy dobrej nadziei że będzie lepiej.
Pełne sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
- Pan Jakubowski - jest w Rawicza siedziba płetwonurków, zorganizowałem dla szkół film który trwa ok. godziny, płetwonurkowie opowiadają o wypadkach jakie się zdarzają podczas kąpieli, film i opowiadania SA dość drastycznie ukazane jednak myślę że to jest bardzo cenna lekcja dla młodzieży. Film nie był pokazany tylko w Jutrosinie. Jeśli Państwo wyrażą taką chęć, aby go pokazać, to bardzo chętnie pokaz taki zorganizujemy.

Dyrektor Gimnazjum Pan Musielak Andrzej zajął głos, na wstępie wyraził chęć, aby taką projekcję filmu przedstawić jutrosińskiej młodzieży. Następnie przedłożył sprawozdanie z działalności szkoły min. Ilość oddziałów szkolnych, przedstawił jakie typy zajęć odbywają się dla uczniów, jaką pomoc szkoła proponuje uczniom. Dyrektor wymienił również koła zainteresowań, opowiedział o licznych konkursach, w jakich uczniowie biorą udział. Pan Musielak przedstawił jak kreują się preferencje edukacyjne młodzieży. Przedstawił również kadrę pedagogiczną.
Pełne sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

O głos poproszono Dyrektora Zespołu Szkół w Jutrosinie im. Jana Pawła II Pana Jana Boruckiego.
Pan Borucki przedstawił liczbę uczniów, oddziałów, kadrę, bazę szkoły. Podsumował pracę szkoły, przedstawił zadania przyjęte do realizacji w bieżącym roku szkolnym
Sprawozdanie znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie i stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Dyrektor poprosił Radę by sprawozdania były przedstawiane nieco później, ponieważ przedkładane w tym czasie nie są pełne, dlatego że brak jest wyników z egzaminów. Na dzień dzisiejszy wiemy tyle, że ok. 120 uczniów tzn. Gimnazjalistów wybrało naszą szkołę.

Brak pytań.
Pan Przewodniczący - jeśli chodzi o przesunięcie terminu przedkładania sprawozdań to na ten temat proszę uzgodnić to z Panem Burmistrzem na nardzie Dyrektorów Szkół.

Pan Burmistrz - wysłuchaliście Państwo sprawozdań, cieszę się z osiągnięć. Nie wszędzie warunki oświatowe są równe, najgorsze są w Gimnazjum w Jutrosinie i w Szkole Podstawowej w Dubinie. Na zakończenie Burmistrz podziękował Dyrektorom i nauczycielom oraz rodzicom dzieci uczęszczających do szkół za wkład. Dodał, że rozpisaliśmy dwa konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jutrosinie oraz na Dyrektora Zespołu Szkół w Szkaradowie. Przeprowadzone zostaną one 20 czerwca 2007 roku w Urzędzie MiG.

Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę.
Po przerwie głos zajął Pan Marcin Englert przedstawiając zmiany jakie zaszły w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin od czasu wyłożenia go do wglądu.
ZAGADNIENIA PORUSZONE NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE:
Sprecyzowaniu uległa lokalizacja projektowanego zbiornika retencyjnego Jutrosin, zgodnie z projektem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Wyznaczono tereny rekreacyjne wokół zbiornika.
Sprecyzowano strefy rekreacyjne oraz produkcyjno - rolnicze intensywne.
Sprecyzowano przebieg obwodnicy Dubina, po jego zachodniej stronie.
Rozwój układu komunikacyjnego w tym systematyczna budowa ścieżek rowerowych, oraz dalszy rozwój systemów infrastruktury technicznej.
Rozwój terenów publicznych, sportowych, rekreacyjnych, oświatowo - kulturalnych.
Aspekty budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy.
Dyskusja na temat ograniczenia produkcji rolniczej zwierzęcej do poziomu nie przekraczającego 300 DJP.
Zapisy umożliwiające rozwój budownictwa społecznego na obszarze Gminy.

- Sołtys Sobkowiak (Szkaradowo) - Kiedy będzie obwodnica dla Szkaradowa?
Odp. Burmistrz - należy o to pytać Powiat, jest to bowiem droga powiatowa, aż ta obwodnica powstanie-studium będziemy jeszcze pewnie par ę razy zmieniać-dodał Burmistrz.
Jest to ostatnia konsultacja z Radnymi, chcemy to w czerwcu uchwalić, chętnych do zakupu działek nie brakuje, więc chcemy to już mieć dopięte.
Burmistrz poinformował też o pracach jakie toczą się w sprawie zbiornika retencyjnego. Zbiornik będzie. Jego głównym czynnikiem nie będzie rekreacja, a to aby zatrzymać wodę. Wykorzystanie rolnicze, nawadnianie - to są priorytety.

- Pan Małecki (Radny Powiatowy) - czy pomyślano o wysepkach na zbiorniku?
Odp. Burmistrz - tak, wysepki będą.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania:
- P. Małecki (Radny Powiatowy) - według tych przedstawionych sprawozdań najwięcej uczniów uczęszcza do Zespołu Szkół w Szkaradowie, proszę o zwiększenie budżetu i wybudowanie sali gimnastycznej.
Jeszcze jedna sprawa - chodzi o naszą Panią Dyrektor Gilicką - czy musi być ogłaszany konkurs?
Odp. Burmistrz - ja nie miałem innego wyjścia, ja życzę Pani Dyrektor wygranej. Nie wiem ile na dzień dzisiejszy ile jest złożonych ofert.

p. Janiak - jeśli chodzi o konkurs, ja również życzę Pani Dyrektor wygranej. Jeśli chodzi o salę jest to cały czas temat otwarty, jeśli będzie taka możliwość to na pewno będzie sala wybudowana.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski:
- Pan Burmistrz - poinformował o składaniu wniosków zalesieniowych w terminie od 1.07.2006r - do 30.09.2007 roku.
Apeluję do wszystkich osób które nie wymieniły jeszcze dowodu osobistego - do końca roku są jeszcze ważne, później będą problemy aby cokolwiek załatwić. Sołtysi otrzymali również ogłoszenia o dniach , kiedy czynne jest wysypisko śmieci. Proszę o wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń. Będziemy robić również przetarg na drogę do Bielaw, myśleliśmy że dostaniemy zwrot pieniędzy za drogę w Zaborowie ale niestety otrzymały je tylko 3 Gminy. Nie mamy odzewu co do złożonych wniosków norweskich na boisko, nie wiemy również nic o wynikach „Blisko Boisko”.

p. Grzywaczewski - prawdopodobnie była nadwyżka mleka, a nie było w sklepach masła. Jak to możliwe?
p. Janiak - dobrze by było w tej sprawie skierować pismo w celu wyjaśnienia tej sytuacji od Komisji Rolnictwa.

p. Mikołajewski - apeluję w imieniu mieszkańców bloku, kiedy będziemy mogli spokojnie otworzyć okna?
Straszny zapach!
p. Burmistrz - jest to problem, sprawdzimy to, czy są odpowiednie ilości bydła, trzody chlewnej.

p. Małecki - Pan Grzywaczewski wspominał o limitach mleka, taka sama sytuacja jest z burakami.
Kolejna sprawa to koncerty organizowane przez Polski Koncern „DUDA” w Grąbkowie. Dlaczego te festyny są organizowane poza granicami naszej Gminy? Dlaczego nie w Jutrosinie tylko w Miejskiej Górce?
Kolejna sprawa to chciałbym zwrócić uwagę na to, że na boisku w Szkaradowie wkopane zostały krawężniki betonowe. Przy odbywających się zawodach sportowych, chociażby „skoku w dal” jeśli coś się stanie, może być problem.
Odp. Burmistrz - jeśli chodzi o organizowane przez Koncern Mięsny „DUDA” festyny: 3 festyny były w Jutrosinie teraz kolej na Miejską Górkę. M. Górka jest miejscem centralnym, więcej noclegów. Dla Gminy to są koszty, chociażby jeśli chodzi o zabezpieczenie w prąd.

- p. Sobkowiak (sołtys Szkaradowa) - ale tak do końca z Firmą „DUDA” nie jest wszystko jasne, skoro jak tylko się słyszy pieniądze uciekają do innych gmin, a nie do naszej?!
Odp. Burmistrz - nie jest to tak! „DUDA” sponsorował książki dla klas I, ufundował 17 stypendiów, stroje dla sportowców, zawsze możemy liczyć na kiełbasę jeśli organizowane są jakieś imprezy np. dożynki. Nie można tak mówić! Jeśli zwracamy się o pomoc-zawsze możemy na nią liczyć!

- p. Owczarek - chodzi mi o boisko, 9 lat czekam na nie i nic!

- p. Janiak - na koniec krótko omówił wyjazd na Ukrainę. Wyjazd był organizowany przez WOKISS. Byliśmy w okręgu Lipowiec, gmina Rososza. Pod koniec czerwca delegacja z Ukrainy przyjedzie do nas, wtedy będą rozmowy na temat podjęcia współpracy dot. Oświaty, kultury i sportu.

Na zadane wcześniej pytanie przez Pana Małeckiego dot. dlaczego pkt w sprawie sprzedaży działki w Szkaradowie został wycofany Burmistrz odpowiedział, że jeszcze należy niektóre rzeczy przemyśleć, porozmawiać.

Na powyższym zakończono obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu