Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Protokół Nr VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Numer dokumentu: 7
Rok: 2007

PROTOKÓŁ VII/2007

z VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
która odbyła się 25 kwietnia 2007 roku o godz. 13.00 w Sali MGOK
w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:
Alcer Stanisław
Barteczka Mirosław
Kalka Walerian
Grzywaczewski Bogusław
Janiak Stanisław
Krzyżosiak Romuald
Lubiatowski Aleksy
Mikołajewski Ireneusz
Samol Szczepan
Wlekliński Andrzej
Domaniecki Józef
Horała Czesław
May Jakub
Wybierała Piotr

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia VII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Przedstawicieli zakładów pracy- oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 14 z 15 radnych (jedna osoba nieobecna - Pan Zuziak), dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Porządek obrad Sesji:
I. Otwarcie Sesji oraz powitanie Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości
II. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
III. Ustalenie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2006.
4. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2006.
Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2006 rok.

5. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006.
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2006:
przeprowadzenie głosowania (jawne)
ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2006.
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

10.Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2006.
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

11.Podjecie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2006.
b) pokrycia wyniku finansowego biblioteki.
13. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie Pana Stanisława Janiaka formuły „Otwieram obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie”, powitaniu radnych, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, , oraz wszystkich pozostałych gości, oświadczył iż, zgodnie z listą obecności w dzisiejszym dniu uczestniczy 14 radnych co stanowi większość quorum, które pozwala na podejmowanie prawomocnych uchwał.
(1 osoba nieobecne-usprawiedliwione)
Lista obecności Radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej-po zapoznaniu się z treścią sporządzonego protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie Przewodniczący poinformował, iż protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w naradzie Obrony Cywilnej
- udział w Walnym Zgromadzeniu Wodociągów Gminnych - Spółka nie przyniosła deficytu, małe zyski.
- udział w dwóch 50-leciach pożycia małżeńskiego
- udział w naradzie Wójtów, Burmistrzów w Miejskiej Górce
- pracowaliśmy nad kompletowaniem dokumentów do złożonego wniosku Grant dot. boiska.
- Burmistrz podsumował kontrolę z NIK-u
- udział w Komisjach Rady
Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za sprawozdanie. Czy są pytania?
Radny Krzyżosiak Romuald - dotyczy gazyfikacji osiedla, czy Burmistrz ogłosi zebranie dot. tego tematu?
odp. Burmistrz - rozpoczęto gazyfikację osiedla, roboty postępują, wszyscy, którzy mają wybudowany dom na nowym osiedlu muszą się przyłączyć.

Ad. 3
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z wykonania budżetu w roku 2006. Przewodniczący poprosił p. Burmistrza o zajęcie głosu.
Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy z Radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2006 rok.
Budżet Miasta i gminy Jutrosin na 2006 rok uchwalono w dniu 16 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/157/2005 w wysokości: dochody - 13.075.803,00; wydatki - 15.159.803,00. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu MiG Jutrosin na 2006r. w kwocie 2.084.000,00 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miał zostać sfinansowany z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 300.000,00 zł na budowę kanalizacji we wsi Szymonki oraz w kwocie 1.800.000,00 zł na budowę drogi gminnej Dubin-Zaborowo, oraz pożyczki w kwocie 860.000,00 zł na realizację programu w ramach odnowy wsi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Zabezpieczono również spłatę rat pożyczek w kwocie 876.000,00 zł z dochodów własnych budżetu. W ciągu całego roku 2006 następowały zmiany poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych 10 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 7 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości: dochody - 3.059.048,00 zł; wydatki - 2.160.204,00. Ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2006r.- zamknął się kwotą: dochody: 16.134.851,00 zł; wydatki: 17.320.007,00 zł.
Natomiast planowany deficyt budżetowy na koniec 2006 roku wyniósł 1.185.156,00 zł, sfinansowany z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 168.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Szymonki, oraz z emisji obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.600.000,00 zł na budowę drogi gminnej Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo a także z wolnych środków w kwocie 293.156,00 zł. Spłacono również raty pożyczek w kwocie 876.000,00 zł.
Szczegóły sprawozdania znajdują się do wglądu w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.

Dziękuję p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Czy są pytania do p. Burmistrza? Jeśli nie ma przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad - powiedział Przewodniczący Rady.

Ad. 4
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Opinii o działalności finansowej Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2006.
Wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2006 rok.

Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Lubiatowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek wraz z opinią Komisja Rewizyjna Rady Miejska w Jutrosinie WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM DO RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2006.

U Z A S A D N I E N I E
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie skontrolowała w dniu 2 kwietnia 2007 roku wykonanie budżetu miasta i gminy Jutrosin za rok 2006, dokonując w szczególności analizy:
przedłożonej dokumentacji księgowej oraz sprawozdań statystycznych dotyczących realizacji budżetu na przestrzeni roku.
sposobu realizacji uchwał finansowych Rady Miejskiej w Jutrosinie, oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.
zgodności ze stanem faktycznym sporządzonych przez Burmistrza sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy Jutrosin za rok 2006 i planu zadań inwestycyjnych.

Oceniając pozytywnie działalność Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w świetle wyżej określonych dokumentów, oraz uznając za zasadne i wyczerpujące, złożone przez Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy Jutrosin wyjaśnienia, odnoszące się głównie do realizacji na przestrzeni roku dochodów i wydatków budżetowych -
KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE, ZAOPINIOWAŁA POZYTYWNIE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2006, ORAZ DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W TYM ZAKRESIE.
Wydając taką opinię, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006, Komisja Rewizyjna uwzględniła w szczególności:
Wykonanie budżetu zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałami budżetowymi, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zasadami rachunkowości budżetowej.
Dobre wskaźniki wykonania budżetu po stronie dochodów (97,04 %) i wydatków (96,23%).
Aktywną działalność Burmistrza Miasta i Gminy, ukierunkowaną na pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych, głównie w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz budowy dróg gminnych.

Komisja nadmienia, że w roku ubiegłym z najważniejszych zadań gospodarczych wykonano miedzy innymi:
Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Szymonkach.
Została opracowana dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Dubinie.
W ramach inwestycji wybudowano drogę Dubin-Zaborowo.
Opracowano koncepcję zbiornika retencyjnego w Jutrosinie.
W ramach programu „Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego” przeprowadzono remont i modernizację:

- stadionu sportowego w Jutrosinie
- świetlicy wiejskiej w Płaczkowie
Pozytywne oceny działalności budżetowej Burmistrza, zawarte w dokumentach sporządzonych na przestrzeni roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu - Zespół w Lesznie.
Dane i informacje zawarte w sprawozdaniach Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006.
Dobrą współpracę Burmistrza w realizacji zadań finansowych i gospodarczych Gminy z Radą Miejską i jej organami, jednostkami pomocniczymi gminy, oraz z wszystkimi innymi instytucjami samorządowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie wnioskuje jak wyżej.
Dziękuję Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie wniosku wraz z opinią.
Wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
Przechodzimy do pkt. kolejnego porządku obrad.
Ad. 5
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006.
Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie p. Grażyna Niedbała.
Odczytała Uchwałę Nr SO-9/7/A/2007 Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Mig Jutrosin za rok 2006.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa RIO w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 roku ze zmianami- wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok opinię pozytywną. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok spełnia wymogi określone w art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Dziękuję p. Skarbnik za przedstawienie opinii przez RIO.
Ad. 6
Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie oraz złożonym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2006.
Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytania do Burmistrza lub Przewodniczącego komisji Rewizyjnej- odnośnie przedłożonych sprawozdań i wniosku.
Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2006:

przeprowadzenie głosowania (jawne)

ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,

przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium.

Projekt uchwały Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2006 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem Uchwały i udzieleniem tym samym absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 14 „za”- dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2006 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Jutrosin za rok 2006 została przyjęta jednogłośnie (przy 1 osobie nieobecnej - usprawiedliwiona). Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczono kwiaty. Burmistrz podziękował Radzie, Sołtysom a z szczególności p. Skarbnik za pomoc w wykonaniu budżetu.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do 13 pkt porządku obrad.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
Głos zajęła p. Skarbnik Grażyna Niedbała - przedstawiając zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Propozycja zmiany w budżecie jeśli chodzi o zbiornika retencyjnego - aby zwiększyć wydatki na ekspertyzy, jest to kwota ok. 7000,00 zł.
P. Kalka - czego dotyczy ekspertyza?
p. Burmistrz - w piątek odbędzie się konsylium . żeby doszło do tego konsylium musi być opinia, którą wykonał prof. Dr hab. inż. Czesław Przybyła - rzeczoznawca, specjalista w zakresie gospodarowania wodę w rolnictwie. Biegły z listy Wojewody Wlkp. Następnie Burmistrz przedstawił najważniejsze pkt. zawarte w Opinii o celowości Inwestycji „Budowa Zbiornika Jutrosin”.
Opinia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Burmistrz wyjaśnił, że głównym tematem konsylium będzie podjęcie decyzji o wielkości zbiornika, ponieważ budowa mniejszej wersji zbiornika jest taka sama, jak przy większym. Koszt ekspertyzy wynosi 6.700,00 zł.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie zmian w budżecie MiG Jutrosin na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1 os. Nieobecna - usp.).
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.Ad. 9
Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie z prowadzonej działalności w roku 2006.

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Głos zajęła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mirosława Domicz. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie swoim działaniem obejmuje teren Miasta i gminy. Realizujemy zadania własne i zlecone gminie. Zadania zlecone (zasiłki stałe) - ogółem 96 świadczeń dla 8 osób na kwotę - 29.926,20 zł. Ogółem z zadań zleconych pomocą objęto 8 rodzin.
Zadania własne Gminy: z tych zadań w 2006r. zostały wypłacone następujące świadczenia:
- zasiłki okresowe ogółem dla 46 rodzin na kwotę 42.270,20 zł
- zasiłki celowe dla 65 rodzin na kwotę 61.717,20 zł
- usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 3.720,32 zł
- pomoc Państwa w zakresie dożywiania - programem zostały objęte Szkoły Podstawowe w Jutrosinie i Dubinie, Zespół Szkół w Szkaradowie, Przedszkola oraz Gimnazja w Jutrosinie i Szkaradowie. Dofinansowujemy również uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, Warsztatach Terapii zajęciowych w M.Górce oraz w Centrum Rehabilitacji Medycznej w Rawiczu. Z tej formy pomocy skorzystało 225 uczniów. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 75.310,10 zł.
- jednorazowe zasiłki celowe - w ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy dla rolników pomoc otrzymało 461 osób na kwotę 570.456 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w 2006 roku był również organizatorem półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Skorzystało 71 dzieci. Całkowity koszt wyniósł 5.245,87 zł.

Świadczenia rodzinne - ogólnie na świadczenia rodzinne wydano kwotę 2.419,689,65 zł.
Stypendia szkolne - 39.664 zł dla 153 rodzin.
Ogółem w 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 429 osób z 238 rodzin.
Dziękuję Pani Kierownik za złożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Kierownika OPS w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Rozpatrzenie sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prowadzonej działalności w roku 2006.

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.


Przewodniczący rady poprosił w zastępstwie za Przewodniczącą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie sprawozdania Panią Mirosławę Domicz - Kierownika OPS-u z prowadzonej działalności w roku 2006.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie w 2006 roku wydatkowała środki finansowe zgodnie z przyjętym programem profilaktyki. Budżet komisji wyniósł 86.158,00 zł z czego wydatkowano 83.128,05 zł.
Gminna komisja Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych współpracuje ściśle ze szkołami, policją, prokuraturą, służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Szczegóły sprawozdania znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG. Sprawozdanie stanowi załącznik 9 do protokołu.
Przewodniczący podziękował za przedłożone sprawozdanie. Jeżeli nie ma pytań proszę Radę o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania: Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zapytał: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie proszę o podniesienie ręki. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad. 11
Podjecie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006
Przewodniczący poprosił o zajęcie głosu Panią Krystynę Konieczną - Dyr. MGOK w Jutrosinie.
Pani Konieczna przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za 2006 rok - min. imprezy zorganizowane w 2006 roku, imprezy odbywające się w Sali Mrok dla organizacji i instytucji w Gminie, udział w imprezach poza terenem Gminy, działalność wydawniczą i promocyjną, zespoły i sekcje działające w MGOK oraz podsumowanie finansowe.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
p. Burmistrz - zachęcał do brania udziału w imprezach majowych.
p. Mikołajewski - podziękował p.Dyr. MGOK za współprace i zaangażowanie.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie za rok 2006.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektu uchwały Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie (1osoba nieobecna - usp.).
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie:
a) rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2006.
b) pokrycia wyniku finansowego biblioteki.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej oraz pokrycia wyniku finansowego odczytała Pani G. Niedbała - Skarbnik UMiG w Jutrosinie.
Następnie sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2006r. przedłożył P. Malik - pracownik Biblioteki.
W 2006 roku zakupiono min.: książki, krzesło obrotowe, biurko pod komputery, opał środku czystości. Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszkolami.
Brak pytań, zatem przechodzimy do głosowania: po doczytaniu projektów uchwał Nr VII/38/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie oraz uchw.VII/39/2007 w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki za 2006r. Przewodniczący rady zapytał: kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwał proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VII/38/2007 i VII/39/2007 zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie (1osoba nieobecna - usp.).
Uchwała Nr VII/38/2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr VII/39/2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 13.
Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że szczegóły tematu dot. diet dla Radnych omawiano na Komisjach. Brak pytań i uwag.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały dot. zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwał proszę o podniesienie ręki- 13 - dziękuję, kto się wstrzymał -1 (p. Wlekliński) , kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VII/40/2007 zostały przyjęte przez Radę większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.
Uchwała Nr VII/40/2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów.
Głos zajął Burmistrz przestawiając wysokość zryczałtowanych diet dla należnych Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały dot. ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwał proszę o podniesienie ręki- 14 - dziękuję, kto się wstrzymał -nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem Uchwała Nr VII/40/2007 zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Uchwała Nr VII/41/2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Interpelacje i zapytania -brak.
Ad. 16.
Wolne głosy i wnioski:

p. Janiak - odczytał treść podziękowania skierowanego do Rady Miejskiej w Jutrosinie za ofiarność, okazaną życzliwość, osobiste zaangażowanie i bezinteresowne wsparcie finansowe dla chorego Jasia. Podziękowanie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej złożyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

P. Janiak - skierował zapytanie do dyrektorów szkół o kontynuację celu, jakim jest dzień „sprzątania świata”.

P. Burmistrz - mamy w Gminie olimpijczyka.
Hodowca gołębi Pan A. Lis - gołąb, którego p. Lis jest właśnie właścicielem a zarazem hodowcą - zdobył srebrny medal w olimpiadzie w lotach gołębi.

P. Jakubowski - co roku jest jednym z organizatorów olimpiady w lotach gołębi. Komisja ocenia wyniki lotowe. Ten gołąb w ostatnich latach zdobył dobre wyniki i na przestrzeni tych lat został oceniony.

P. Stachowiak - dyr. SP w Dubinie - w sprawie sprzątania świata - my jesteśmy za „sprzątaniem świata”, jednak coraz mniej dzieci przychodzi na tą akcję i z każdym rokiem maleje zainteresowanie sprzątaniem.

P. Guziołek - co z zakupem kontenerów na odpady?

P. Burmistrz - maiły być już zakupione w marcu, jednak zainteresowanie zakupem ich wzrosło i dlatego pojawiły się opóźnienia w ich dostawie.


Zakończenie

Na powyższym zakończono obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała Protokół zatwierdził:
Pospiech Małgorzata Janiak Stanisław
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu