Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr V/2007 z dnia 15 marca 2007 roku

Protokół Nr V/2007 z dnia 15 marca 2007 roku

Numer dokumentu: 5
Rok: 2007

PROTOKÓŁ V/2007

z V SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 15 marca 2007r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:
Alcer Stanisław
Barteczka Mirosław
Kalka Walerian
Grzywaczewski Bogusław
Janiak Stanisław
Krzyżosiak Romuald
Lubiatowski Aleksy
Mikołajewski Ireneusz
Samol Szczepan
Wlekliński Andrzej
Domaniecki Józef
Horała Czesław
May Jakub
Wybierała Piotr
Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia V Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, Przedstawicieli zakładów pracy- oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2007.
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów.
Rozpatrzenie raportu o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006.

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu
11. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
12. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
13. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów do jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie.

Przewodniczący Rady skierował zapytanie do Radnych, czy ktoś ma uwagi odnośnie przedstawionego porządku obrad?
Radny Wlekliński zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad V Sesji pkt 8 i 9 i o ponowne konsultacje na ten temat. Przewodniczący przyjął zgłoszony wniosek i poprosił o przegłosowanie zmiany. Kto z Państwa Radnych jest „za” wycofaniem z porządku obrad sesji pkt. 8 i 9 proszę o podniesienie ręki- 7, kto jest „przeciwny” - 6. Zatem pkt 8 i 9 zostaje wycofany z porządku obrad.
Przed przystąpieniem do prac Przewodniczący wraz z Burmistrzem wręczyli statuetki i dyplomy „LAUR - Przedsiębiorca Roku” - dla Polskiego Koncernu Mięsnego „DUDA”
- statuetkę odebrała w imieniu Prezesa Zakładu Pani Osińska oraz dla Zakładu Ślusarskiego w Dubinie - Pana Waliszewskiego. Burmistrz wraz z Przewodniczącym złożyli gratulacje życząc dalszych dobrych wyników, sukcesów i dalszego rozwoju.

Następnie przystąpiono do pkt. 1 porządku obrad sesji.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu, znajduje się on do wglądu w urzędzie miasta.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w zebraniach wyborczych sołtysów
- udział w zebraniach Kół Gospodyń Wiejskich oraz w obchodach dniach kobiet
- udział w konkursie pieczenia ciast, który miał miejsce w MGOK w Jutrosinie
- udział w naradzie wójtów, burmistrzów w Bojanowie
- udział w spotkaniu z grupą z Ukrainy, gdzie chcemy nawiązać współpracę (wymiana dzieci młodzieży)
- trwa jeszcze kontrola w Urzędzie z NIK-u, natomiast w Bibliotece Publicznej w Jutrosinie będzie kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
Głos zajęła p. Skarbnik- Grażyna Niedbała-przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Przewodniczący Komisji Stałych nie wnieśli co do przedstawionych zmian uwag. Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (15), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie z mian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Głos zabrał Sekretarz Miasta i Gminy - Zenon Łakomy - usprawiedliwiając nieobecność Kierownik OPS-u Pani Domicz, która przebywa na zwolnieniu chorobowym, oraz Panią Krajkę, która dziś jest nieobecna z powodu szkolenia. Na Komisjach omawiane były szczegóły dot. zmiany Statutu. Od 1 stycznia 2007 roku musieliśmy uregulować stan organizacyjny, włączając stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - Panią Monikę Basty pod OPS. Po zmianach statut stał się bardziej dopracowany, szczególnie od strony prawnej. Jednoznacznie została określona nazwa OPS-u w Jutrosinie. Od 1 stycznia 2007 roku OPS jest w pełni samodzielną jednostką budżetową. W Statucie powiedziane jest, że Kierownik OPS-u jest w pełni odpowiedzialnym pracodawcą, który zatrudnia pracowników, umieściliśmy również „zastępstwo”- w razie nieobecności na mocy upoważnienia Kierownika OPS-u obowiązki przejmie osoba wskazana przez Burmistrza - w tym przypadku jest to Pani Wiesława Krajka.
Brak pytań, uwag.
Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (15), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr V/27/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
Głos zajął Burmistrz. Na komisjach omawiane były szczegóły. W projekcie uchwały ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 850,00 zł.
Brak pytań, uwag.
Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (15), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr V/28/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i przedszkoli.
Głos zajął Burmistrz. Na komisjach omawiane były szczegóły. W projekcie uchwały ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli w wysokości 750,00 zł.
Brak pytań, uwag.
Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (15), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr V/29/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.
Głos zajął Burmistrz. Na komisjach omawiane były szczegóły.
Zadaniem gminy, zgodnie z przyjętym w 2005r. „Programem ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jest poprawa stanu sanitacji gminy Jutrosin. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych systemów kanalizacji sanitarnej. W przypadku terenów o rozproszonej zabudowie, ze względu na trudności techniczne, budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa, bądź ekonomicznie nieuzasadniona.
Z tego względu w zaakceptowanym przez Radę Miejską w Jutrosinie „Programie ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jako zadanie średniookresowe przyjęte zostało wspomaganie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Dla wypełnienia tego zobowiązania proponuje się uruchomienie „Programu - Oczyszczalnie przydomowe” wprowadzającego system dotacji udzielanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacje te udzielane będą podmiotom, które dokonują budowy indywidualnych, bądź grupowych systemów oczyszczania ścieków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w załączniku do uchwały.
Brak pytań, uwag.
Przystąpiono do głosowania-Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały-Kto z pań i panów Radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki-jednogłośnie (15), kto jest „przeciwny” -nie widzę, kto się „wstrzymał” - nie widzę, dziękuję. Zatem Uchwała Nr V/30/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.

Po przerwie przystąpiono do pkt. kolejnego porządku obrad, tj. 10 (8,9 pkt. został na wniosek przeniesiony do rozpatrzenia na posiedzenia komisji).

Ad. 10.
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006.
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Z powodu uspr. nieobecności Pani Krajki Wiesławy - Pełnomocnika Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głos zajął sekretarz Urzędu Miasta i Gminy-Pan Zenon Łakomy, który przedłożył sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006. Sprawozdanie to omawiane było na Komisjach Stałych Rady, które przygotowała p. Wiesława Krajka.

Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych dotyczą głównie młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych , młodzieży akademickiej, w mniejszym stopniu osób dorosłych powyżej 24 roku życia. Używanie substancji psychoaktywnych niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko jest tym większe im młodsze osoby po nie sięgają ze względu na brak świadomości tego co może im grozić. Ponadto łatwy dostęp do substancji nielegalnych dodatkowo zwiększa zagrożenie.
Prowadzone w 2005 roku badania ESPAD w Polsce pokazują, że:
- w grupie wiekowej 12-18 lat kontakt z narkotykami potwierdza 52,5 % dzieci i młodzieży,
z czego 26% przyznaje się do zażywania narkotyków nadal. W porównaniu do badań z roku 2001 jest to wzrost o 1,6%,
- w grupie młodzieży akademickiej kontakt z narkotykami potwierdza 35,6%, aktualnie zażywa 20,6% .
Dużym zagrożeniem dla zdrowia jest używanie przez młodzież leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza.
Znaczenie w ograniczeniu popytu może mieć świadomość wielorakich niebezpieczeństw związanych z używaniem narkotyków, uświadomienie ryzyka powinno przyczynić się do ograniczenia konsumpcji. Biorąc jednak pod uwagę wiek osób używających narkotyki, bezpośrednia odpowiedzialność i wiedza powinna być skierowana przede wszystkim do ich opiekunów .
Osobami niezmiernie silnie oddziałującymi na młode pokolenie są rodzice, to oni mają największy wpływ na zachowanie swoich dzieci. Edukacja rodziców w zakresie działań w stosunku do dzieci może przynieść w przyszłości istotne, pozytywne zmiany w ograniczeniu używania substancji psychoaktywnych . Obecnie postawa rodziców jest zwykle nacechowana lękiem i ograniczona brakiem wiedzy na temat narkotyków, ich działania i szkodliwości . Edukacja i wsparcie terapeutyczne rodziny może przynieść w przyszłości pozytywne zmiany, efektem czego może być psychicznie zdrowsze, społecznie dojrzalsze młode pokolenie .
Oferta dla młodzieży powinna chronić przed nałogiem, ale również wyposażyć w takie umiejętności, które pozwolą im dobrze funkcjonować w grupie rówieśniczej, radzić sobie z zadaniami i codziennymi obowiązkami oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój bez stosowania używek.
W ubiegłym roku w Zespole Szkół w Szkaradowie przeprowadzono program profilaktyczny dla dzieci i rodziców. Program prowadziło Stowarzyszenie Arka Nowego z Ostrowa Wielkopolskiego. W zajęciach wzięło udział 130 uczniów Gimnazjum. W godzinach popołudniowych również rodzice mieli możliwość spotkania się z Prezesem Stowarzyszenia Panem Arturem Amendą -Instruktorem Terapii Uzależnień, który przybliżył rodzicom wiedzę na temat narkomanii. Także w bieżącym roku takie spotkania będą kontynuowane w Gimnazjum oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jutrosinie.
W listopadzie 2006r. 32 nauczycieli z terenu miasta i gminy Jutrosin wzięło udział w szkoleniu na temat: “Procedury postępowania nauczycieli i zadania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży związanych z używaniem narkotyków i alkoholu”.
Szkolenie zorganizowane zostało przez Wielkopolską Fundację ETOH w Poznaniu. Prowadziła je Pani dr Teresa Kobrzyńska -ekspert PARPA ds. Terapii Młodzieży.
W ubiegłym roku zakupiono także literaturę i materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii. Wszystkie te publikacje są dostępne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
W 2006 roku na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydano kwotę 1.118,00zł. Środki te pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Po zakończeniu Radni uchwała wewnętrzną jednogłośnie przyjęli przedłożone sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.11
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie o stanie ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
Głos zajął Sylwester Sarbinowski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie.
Na wstępie omówił charakterystykę Rewiru oraz zanalizował przestępstwa i wykroczenia, które miały miejsce w roku 2006.
Szczegółowa analiza została dołączona do protokołu i stanowi załącznik nr 9.
Następnie głos zajął zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, przepraszając i usprawiedliwiając nieobecnego Komendanta Śmiełowskiego za to że nie mógł dziś przybyć. Podziękował za dotychczasową pomoc materialną- radiowóz, który policja otrzymała 2 lata temu, teraz sprzęt komputerowy który został zakupiony dzięki Gminie i planowany remont budynku Rewiru Dzielnicowych w Jutrosinie. Stan tego budynku jest Państwu doskonale znany. Mam jeszcze jedną bardzo serdeczną prośbę, żeby rozważyć możliwość rezerw finansowych, otrzymaliśmy nie dawno pismo, stąd też ten apel-jeśli się znajdą jakieś rezerwy finansowe, proszę o wsparcie. Otrzymaliśmy informację, że radiowozy otrzymamy, ale zasada jest taka jak poprzednio, ażeby uzyskać pieniądze z samorządów - 50 na 50. Nasze samochody są w tragicznym stanie i jeśli nie uzbieramy 50% wymaganej kwoty nie otrzymamy żadnego radiowozu. Gdyby była taka możliwość, bardzo proszę o wsparcie, apelować będziemy w każdej gminie, może uda się uzbierać kwotę która pozwoli na otrzymanie chociaż jednego samochodu.
Przewodniczący podziękował za wystąpienia, w odpowiedzi na zapytanie i prośbę z-cy Komendanta Powiatowego Policji stwierdził, że na pewno Rada rozpatrzy prośbę ale jaka zostanie podjęta decyzja nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy nie potrafię dać odpowiedzi pozytywnej i nie wiem czy ta odpowiedź będzie pozytywna, ale na pewno rozpatrzymy - powiedział Przewodniczący.

Ad. 12.
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin.
Głos zajął Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - Pan Kazimierz Maciaszek.
Rok 2006 był kolejnym okresem spadku poziomu bezrobocia . W skali powiatu spadek ten wyniósł 19% a w skali gminy Jutrosin aż 22% Wysoki spadek odnotowano również w zakresie osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w Powiecie o 21% - w Jutrosinie o 22,3%. Mimo spadku liczby bezrobotnych kobiet o 22,6 % - w Jutrosinie o 5,8 % udział kobiet w populacji bezrobotnych wzrósł z 56,2 do 60,7% w skali powiatu i z 54,8 do 66,2% w skali gminy Jutrosin. W strukturze wykształcenia przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 35,3 % (w Jutrosinie 42,6), gimnazjalnym i poniżej 25,9(w Jutrosinie 12,8). Najmniejszy udział stanowią osoby z wykształceniem wyższym 6,1%(w Jutrosinie 4,6) .Najliczniejszą grupę wiekową stanowią nadal bezrobotni do 24 lat 27,8% (w Jutrosinie 44,1) Zaznacza się wzrost udziału osób w wieku 45-54 lat w Powiecie 25,6% (w Jutrosinie 19). W porównaniu do 2005 roku spadł udział osób długotrwale bezrobotnych z 41,7% w 2005 roku do 39 na koniec 2006 (w Jutrosinie do 26,2).
W 2006 roku z terenu miasta i gminy Jutrosin zarejestrowało się ogółem 402 bezrobotnych. Stanowili oni 10% rejestrujących się w Powiecie. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 457 osób z terenu gminy Jutrosin co stanowi 9,9% ogółu wyłączonych w Powiecie. W 2006 roku pracę podjęło 197 bezrobotnych z gminy Jutrosin tj 9,2 % podejmujących pracę w Powiecie. W 2006 roku instrumentami rynku pracy objęto 138 osób z gminy Jutrosin z tego
- robotami publicznymi -17 osób
- pracami interwencyjnymi - 17 osób
- udzieleniem środków na podjęcie działalności gospodarczej - 7osób
- podjęcia zatrudnienia na stanowiskach pracy w ramach refundacji kosztów
doposażenia dla podmiotów gospodarczych - 5 osób
- stażami - 42 osoby
- szkoleniami 32 osób
- przygotowaniem zawodowym na stanowisku pracy 3 osoby
- pracami społecznie użytecznymi - 13 osoby
- stypendiami na kontynuowanie nauki - 2 osoby.

Ad. 13.
Informacja o przebiegu i wynikach wyborów do jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie - Pan Zbigniew Koszarek, który w skrócie podsumował wybory do jednostek pomocniczych w Gminie oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Burmistrz poinformował, że brał udział we wszystkich zebraniach wyborczych do jednostek pomocniczych, gdzie w skład sołtysów trzy osoby zostały nowo wybrane (sołectwo Szkaradowo, Stary Sielec, Bartoszewice), bez zmian w pozostałych sołectwach. Szefem sołtysów jest nadal Pan Mieczysław Kurzawa. W Jutrosinie na zebraniu wyborczym mieszkańcy wybrali na Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Pana Mariana Jakubowskiego. Jeśli chodzi o wybory do Izb Rolniczych najlepsza frekwencja była w Szkaradowie (20%). Z pośród kandydatów do Izb Rolniczych wybrani zostali Pan Wycisk z Grabkowa oraz Pan Bartkowiak ze Śląskowa.

Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za podsumowanie wyborów.
Brak pytań i uwag.

Ad. 14
Interpelacje i zapytania.
Głos zajął Pan Leśniak Andrzej - mieszkaniec Szkaradowa.
Szanowni Radni, Panie Burmistrza!
Doszło w ostatnim czasie do sprawy związanej z opracowywaniem studium Gminy i w związku z tym chciałbym tu przedstawić parę rzeczy, kilka słów wyjaśnienia i przybliżyć sprawę no i jednocześnie zorientować się jaki w tej chwili jest stan prawny tego studium, bo dziś znowu okazało się że wyniknęły jakieś zawirowania z terminem, ale to może o tym już na końcu.
26 stycznia po dwukrotnym przeanalizowaniu pełnej dokumentacji i wzięcie pod uwagę pewnych okoliczności, które miały miejsce podczas całego procesu sporządzania tego studium dla Gminy, zwróciłem się bezpośrednio do Pana Burmistrza - Pana Zbigniewa Koszarka. Zawiadomiłem również Przewodniczącego Rady Miejskiej, porosiłem krótko mówiąc o zaniechanie uchwalenia studium do czasu dostosowania procedur do obowiązujących a przytoczonych wyżej nauk prawnych. Chodziło o to, że były błędy proceduralne i nie wnikałem dalej, nie interesowałem się co w tym studium jest, po prostu na tym etapie stwierdziłem że należy zwrócić na to uwagę i o to poprosić. Dostałem informację 29 stycznia od Pana Przewodniczącego Rady, że taki wniosek rzeczywiście wpłynął i że będzie rozpatrzony na najbliższej sesji, co też się stało. Ja nie uczestniczyłem na tej ostatniej sesji, w dzień lub dwa przed sesją na spotkaniu w Szkaradowie przekazałem Panu Sekretarzowi - Panu Zenonowi Łakomemu informację, że być może będę być może nie będę, bo mam również swoje obowiązki. Otrzymałem Uchwałę nr IV dot. jak tu się określa skargi, ponieważ właśnie w takim trybie to moje pismo zostało wniesione. Jest to dosyć dziwna odpowiedź, bo nie stwierdzono uchybień w działaniach Burmistrza w sprawach poruszanych przez skarżącego, skarga w przedmiocie naruszenia terminu ogłoszenia w prasie jest zasadna, skarga w przedmiocie nie ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o podjęciu informacji o przystąpieniu jest niezasadna. Podobnie- otrzymałem oczywiście uzasadnienie - na co szkoda czasu żeby to przytaczać i również otrzymałem uchwałę komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, która stwierdziła, na podstawie analizy skargi złożonej przeze mnie oraz po wysłuchaniu złożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna RM nie stwierdza bezpośrednich uchybień w działaniach podejmowanych przez Pana Burmistrza w sprawach stanowiących przedmiot złożonej skargi i w ocenie Komisji Rewizyjnej naruszenie terminu w prasie lokalnej i informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu studium ma charakter proceduralny i jest wynikiem błędu popełnionego przez służby planistyczne w zakresie zastosowania prawidłowego terminu. Odwołuję się na chwile do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Otóż to jest rzecz podstawowa przy tego rodzaju działaniach. Jak bardzo jest ważno rzecz - ta proceduralna - czyli rozpoczęcie całej działalności ustawodawca przewidział i napisał tak: Burmistrz po podjęciu przez Radę Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium kolejno ogłasza w prasie miejscowej, oraz przez obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, czyli we wszystkich możliwych, albo na wielu płaszczyznach , aby ta informacja dotarła do każdego mieszkańca Gminy o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego studium. Ja, kiedy przeglądałem dokumenty po raz pierwszy takiej informacji nie było. Kiedy przeglądałem 2 dni później po raz drugi również takiej informacji nie było. Na szczęście podczas tego, do gabinetu Burmistrza, gdzie miało to miejsce, przyszedł sekretarz - i zapytałem wtedy gdzie są, czy mógłbym zobaczyć, w jakiej prasie ogłoszenia. Niestety-nie potrafił mi tego wskazać i odesłał mnie do „Wiadomości Jutrosińskich”. Wiadomości Jutrosińskie nie są tym organem, które by spełniało ten wymóg o którym mówiliśmy przed chwilą. W związku z tym, ponieważ nie było tego w dokumentacji, ponieważ tego nie widziałem, to uznałem, że tego prawdopodobnie nie ma. Tym bardziej, że w artykule Pan Sekretarz mówi tak: „umieściliśmy ogłoszenie w prasie lokalnej 28 października o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin zgodnie z podjętą w tym temacie uchwałą. W tym przypadku zostały zachowane wszelkie przepisowe terminy tak więc pierwsza część skargi jest całkowicie bezzasadna.” Ja niestety o tym nie wiedziałem, ponieważ tych dokumentacji nie było. Dalej, tak jak sprawa wynika z tego art. Wygląda w ten sposób: „takie ogłoszenie ukazało się w prasie lokalnej - jak mówi sekretarz - ale nie został zachowany ustawowo termin wymagany 14 dni od publikacji do wyznaczenia daty udostępnienia studium do publicznego wglądu, prawdopodobnie został źle przyjęty termin 7 dniowy. Konsultacje z mieszkańcami się odbywały - tego ja niestety nie wiem-mówi Pan Leśniak- ponieważ w momencie kiedy zorientowałem się, że ta ilość wniosków tak mała, pomiędzy pierwszym a drugim przyglądaniem się tej dokumentacji przygotowanej zresztą za kilka dni do uchwalenia na sesji okazało się, że kilka osób z którymi rozmawiałem nikt o czymś takim nie wiedział. Natomiast, Sekretarz dalej w artykule mówi tak: „Mimo wysiłku z naszej i projektanta strony oprócz Pani Sołtys na konsultacje nie przyszedł nikt - nawet Pan Leśniak”- nie przeszedłem bo ja po prostu o tym nie wiedziałem - dodaje Pan Leśniak. Dalej Sekretarz w art. mówi tak: „również podczas z ubiegłorocznych sesji było wystawione studium, w której uczestniczył Pan Leśniak i wówczas nie zgłaszał żadnych propozycji zmian”. Proszę Państwa nie można tak stawiać sprawy i czegoś takiego upubliczniać z bardzo prostego powodu, mianowicie ta sesja o której wspomina Sekretarz to była sesja XXXVII w Jutrosinie, która odbyła się 26 kwietnia o godz. 13.00 i w programie tej sesji, w punkcie 14 odnośnie studium jest taki punkt: „informacja o stanie opracowania projektu studium…”itd., była to tylko informacja i w tym momencie nie można było składać żadnych wniosków i zastrzeżeń, ponieważ cały czas studium było-jak się dowiedziałem tutaj opracowywane. Trwały różne uzgodnienia na szczeblu wojewódzkim o regionalnym - bo bez tego nie można było - jak tutaj słyszeliśmy- sprawy ruszyć dalej, więc to jest całkowicie chybiona argumentacja. Dalej mówi tak: „Wcześniej udostępniliśmy Panu Leśniakowi wszystkie możliwe na ten temat dokumenty - dowiodłem Państwu że jednak nie wszystkie- mówi Pan Leśniak - i w obecności naszego pracownika przeglądał je przez kilka godzin”. To jest również nie prawda, ponieważ ja przeglądałem to raz, może dwa 20 minut a może trochę dłużej, ale nigdy nie przesiadywałem ani nie analizowałem tego. Moje czynności ograniczyły się w sumie do tego, czy wszystkie procedury zostały zachowane i stąd było napisane w moim wniosku, pierwszy punkt, że nie zostały zachowane, natomiast drugi punkt, co okazało się później że jednak nie, ponieważ później dostałem kserokopie odpowiednich dokumentów, natomiast już niestety druga część została uznana jako zasadna. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, o której jak do tej pory w żadnej informacji, która do mnie dotarła - nikt na to nie zwrócił uwagi - otóż w kolejnym artykule, czyli w momencie kiedy już jest podjęta uchwała w naszym przypadku Burmistrz przedstawia Wojewodzie uchwałę o uchwaleniu Studium wraz z załącznikami oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Otóż, gdyby doszło do tego, że ta dokumentacja znalazła by się u Wojewody - to jest nie wykluczone, a raczej nawet pewne, że wróciła by z powrotem tyle tylko, że nie na podstawie mojej uwagi, a wróciła by jako sprzeczna z normami prawnymi.
Proszę zwrócić uwagę, że o ile studium nie jest dokumentem wiążącym , to jednak stanowi podstawę do sporządzenia późniejszej perspektywy planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego to jest tak przez ustawodawcę zorganizowane, że wszelkiego rodzaju rozmowy, spotkania, wnioski - szczególnie na to trzeba zwrócić uwagę w tym pierwszym okresie. Również nie bardzo się zgadzam - poprzez moje działanie, poprzez to, że ja na to zwróciłem uwagę - co wynika zresztą z kolejnego akapitu - Pan Burmistrz Koszarek mówi tak: „wszystko to powoduje przedłużenie całego przedsięwzięcia o jakieś trzy miesiące, o tyle musimy przesunąć projektowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego czy rozplanowywania działek budowlanych. Proszę Państwa-zwróćcie uwagę jeszcze na inny fakt mianowicie Sekretarz mówi tak w samym artykule: „całość dokumentacji była gotowa już na końcu listopada ale ze spokojem czekaliśmy żeby plan uchwalić w styczniu.” Więc jeżeli plan był gotowy w listopadzie-mówi Pan Leśniak- to co stało na przeszkodzie żeby go uchwalić?! Po co czekaliśmy 3 miesiące i teraz nałożyły się na to kolejne 3 miesiące i prawdopodobnie nałożą się kolejne dni ze względów o których powiem na końcu. Ale żeby sprawę zupełnie zamknąć jeżeli chodzi w ogóle o sposób sporządzania i prowadzenia prace tego studium - ustawa mówi tak: art. 87 „sejmiki wojewódzkie oraz gminy które dotychczas nie sporządzały studium sporządzą i uchwalą odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego województw bądź studium w terminie roku od wejścia w życie ustawy”. Ustawa weszła w maju -10 maja 2003 roku - plus 2 miesiące to jest lipiec 2003 roku, było na to 12 miesięcy czasu - czyli należało w lipcu 2004 roku, zgodnie z ustawą mieć cała procedurę za sobą. Ja nie mam niestety daty podjęcia tej uchwały - dodaje Pan Leśniak - o przystąpieniu do sporządzenia studium, także nie wiem w jakim okresie była po prostu podejmowana, natomiast jest pewne, że mamy rok 2007 i nie należy wiązać pewnych spraw jeżeli są proceduralnie obarczone wadą, że winny jest ktoś, kto na to zwrócił uwagę - zaznacza Pan Leśniak, bo tak można by było przeczytać z kolei w akapicie redakcyjnym cyt. „o trzy miesiące musi być przesunięte przygotowanie dokumentacji, a przyczyną tego jest złożenie skargi mieszkańca Szakardowa”. Nie-nie jest to przyczyną, to jest po prostu błąd proceduralny. I to moim zdaniem jest główna przyczyna tego i będę tego zdania bronił, nie można brnąć w nieskończoność dalej.
Głos zajął Stanisław Janiak - Przewodniczący Rady: zgodnie z Pana Leśniaka skargą Rada podjęła decyzję na poprzedniej sesji i uzasadnione Pana wystąpienie było w ten sposób, czy ta procedura uchwalana studium już ruszyła? Muszę Pana poinformować, że ta procedura ruszyła, natomiast o tym wszystkim co Pan mówi, to są osoby, które nad tym wszystkim czuwają, a my wykładni prawnej od Pana tutaj żądamy! W każdym bądź razie podjęliśmy decyzję zgodnie z Pana skargą, procedura ruszyła od nowa, a to co jest napisane w prasie to niech Pan zachowa dla siebie! Wydaje mi się że teraz było cały czas mówione o Panu Burmistrz, o Panu Sekretarzu i wydaje mi się, że należałoby teraz udzielić głosu Panu Sekretarzowi i Burmistrzowi - ażeby Panu odpowiedzieli czy procedura ruszyła i dlaczego tak się stało a nie inaczej. Te wywody, które Pan nam przedstawił po prostu dzisiaj w tym miejscu nas nie interesują, myśmy - jako Rada- swoją funkcję spełnili na poprzedniej sesji i prosił bym Pana aby Pan nam tego nie czytał, bo my już wszystko mamy przedstawione przez Pana Sekretarza i przez Projektanta tego Studium, który na poprzedniej sesji było obecny i również Pan Projektant nam to przytaczał i trudno-za błędy należy zapłacić- i on tez ponosi za to konsekwencje, także z wielkim szacunkiem do Pana - proszę o udostępnienie wypowiedzi Panu Sekretarzowi i panu Burmistrzowi!

Ja Panie Przewodniczący nie skończyłem -mówi Pan Leśniak - natomiast proszę zwrócić uwagę: 9 marca ukazuje się obwieszczenie o tym, że projekt zmiany studium będzie wyłożony w dniach od 12 marca do 16 kwietnia - tak było 9-go. Już w Szkaradowie wisi kolejny termin - a Pan przed chwilą powiedział, że wy nad tym czuwacie - to ja się pytam jak?! Okazuje się, że zawiadamia się że projekt zmiany studium będzie wyłożony do publicznego wglądu od 4 kwietnia do 7 maja. Więc proszę nie mówić, że czuwacie - bo dalej nie czuwacie! Jeżeli Pan udziela mi głosu w trybie wolne głosy i wnioski to proszę pozwolić mi to dokończyć, natomiast później udzieli głosu Pan kolejnym osobom, bo to Pan prowadzi obrady Sesji! - dziękuję bardzo.

Głos zajął Pan Hemmerling - ja się chciałem zapytać Pana Leśniaka - niech mi Pan powie, jaki jest tego podtekst? Jeśli jest Pan mieszkańcem Gminy Jutrosin - ja tego nie rozumiem, bo Pan się w tą sprawę tak bardzo zaangażował w te terminy, te studium - czy to dla Pana jest to tak bardzo ważne? Czy jest w tym jakiś podtekst?!

Odp. P. Leśniak - nie ma żadnego podtekstu! Otóż przygotowanie studium jest początkiem przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego nie tylko organizuje ład ale również wpływa na cały szereg innych rzeczy np.: na wartość działek, które się sprzedaje, dalej na atrakcyjność gminy, przede wszystkim na to że można szybciej wydawać decyzje lokalizacyjne pozwolenia na budowę a nie tak jak teraz, czekać dłużej. To jest najważniejsza rzecz!

Pan Mikołajewski - Pan Leśniak mówi że „Wiadomości Jutrosińskie” to gazeta nie kompetentna bo nie jest ogólnokrajowa. Proszę Pana Leśniaka - jesteśmy w Stowarzyszeniu Prasy Polskiej, nasza gazetka wychodzi na całą Polskę, a nawet jeszcze dalej.

Pan Leśniak - chodzi o to, że jeżeli jest to dwumiesięcznik np. i ukaże się takie ogłoszenie i będzie czekać dwa miesiące, to po prostu jest to niemożliwe, żeby w przeciągu 14 dni czy w terminie określonym, który jest krótszy niż cykl wydawania tego czasopisma - żeby te warunki były spełnione - to głównie o to chodzi-dodaje Pan Leśniak.

Przewodniczący podziękował p. Leśniakowi za wyjaśnienie i poprosił o zabranie głosu przez Pana Sekretarza.
Wysoka Rado! Na ostatniej Sesji bardzo szczegółowa Rada zajęła się sprawą, której Pan Leśniak w przedmiocie, o której była mowa złożył zachowaliśmy wszystkie wymagane prawem, szczególnie przepisami kodeksu postępowania administracyjnego procedury i myślę że w sposób bardzo jasny żeśmy w przesłanych dokumentach Panu Leśniakowi stanowisko Rady w tym temacie zaprezentowali. Szeroko na ten temat mówiłem ostatnio i przyznam szczerze, że nie pamiętam od dawna żeby tak szczegółowo tutaj Rada problematyką na sesji się zajmowała. Te materiały zostały również przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, do dnia dzisiejszego nie zaprotestował w żaden sposób przeciwko podjętej przez Radę rozstrzygnięcia, także uważam, że temat skargi, przedmiot skargi który był podejmowany jest zamknięty. Dzisiejsze debaty Pana Leśniaka dotyczą tych problemów, które formalnie nie zostały wówczas zgłoszone i nie były dlatego przedmiotem obrad. Sprawa tego terminu - terminu publikacji, to co tutaj mówimy - „Życie Rawicza” itd. nasza gazetka, różne terminy wydawania, są poślizgi - wydarzyło się, kto nie pracuje nie robi błędów. O tym wszystkim mówiliśmy poprzednio, był tutaj Pan inż. Englert - projektant studium otwarcie powiedział: „zdarzyło się”, wiadomo, że w procesie takim jak tworzenie studium jest wiele różnych terminów, zdarzyło się że zamiast 14 dni przyjęto dni 7 i to jeszcze z przyczyn o których wówczas mówiliśmy nie zostało dotrzymane, ale wcale nie jestem pewien Panie Andrzeju, że gdyby tutaj rada przeszła do porządku dziennego w sprawie nad tym terminem, że Wojewoda by tą sprawę zakwestionował, akurat uchybienie w tym terminie przy tak skomplikowanej procedurze kiedy zapewnia się dostęp do materiałów - o tym należy mówić - wgląd do studium cały czas był, nie było żadnych przeszkód żeby w każdym dniu zapoznać się ze studium. Natomiast intencją każdego z nas może być to, że chcemy zapoznać się ze studium, wnieść coś twórczego do studium, a może być intencją taką, że zapoznajemy się ze studium i szukamy się jakiejś „igły w stogu siana” i to jest drugie podejście, natomiast to co Pan mówi - to jest sprawa ważna, jeżeli chodzi o ustawowe terminy zobowiązujące Gminę do uchwalenia Studium, ja chciałbym przypomnieć tutaj, że my nie uchwalamy nowego studium, Gmina ma swoje Studium wprowadzamy zmiany do Studium - należy szczegółowo czytać - wprowadzamy zmiany do Studium , które jest uchwalone, a więc nie tworzymy nowego dokumentu i tutaj jest po prostu problem, który Pan kwestionował - którego tak właściwie nie ma. Z tego co wiem, będą obwieszczenia na temat nowych terminów, trudno mi w tej chwili na te temat dyskutować - chodzi o ostatnie zdarzenia, zobaczę, spytam się p. Wojciechowskiego jak te sprawy wyglądają jeżeli chodzi o terminy ogłoszenia nowego wglądu do studium po zakwestionowaniu z Pana strony tutaj tego pierwszego terminu. Ja z tym artykułem nie miałem jeszcze okazji się zapoznać, także różnie to bywa - nie wiem czy mówienie wtedy było o godzinach, czy o minutach ale. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący podziękował p. Sekretarzowi, następnie głos zajął P. Burmistrz.
Burmistrz: to co Pan Leśniak tutaj nam dziś przedstawił - chce on jak gdyby się tu wybielić. Na dzień dzisiejszy powiem tyle, że ludzie czekają za działkami, na dzisiaj robimy projekt zbiornika i to wszystko zostało przesunięte - i to jest prawda. Mamy szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie osiedla, domków jednorodzinnych w Jutrosinie, które jest zakończone, dlatego że min wszystkie działki zostały rozprzedane. W 2002 roku uchwaliliśmy studium na terenie Gminy, teraz doszły te sprawy zbiornika, doszły nowe działki budowlane , doszło nam rozrastanie się zakładów pracy - musieliśmy przyjąć te wszystkie rzeczy, bo wtedy stoimy w miejscu, a chcemy żeby Gmina się rozwijała. Teraz to wszystko blokuje nam dalsze prace. Nigdy jeszcze kolega Leśniak nie wniósł żadnych propozycji zmiany do Studium. Na sesji było mówione, każdy mógł wnieść propozycje, po to się to wszystko robi na sesji jednej, drugiej, zebraniach wiejskich.
Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za wystąpienie.
Czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? Proszę Pan Lubiatowski: ja mam do Pana tylko takie pytanie, gdyby Pana spotkała taka sytuacja gdyby Pan robił studium zagospodarowania i podtyka się Panu noga w tej sytuacji co obecnie mamy - jakby się Pan w ten czas by zachował? To jest jedno pytanie, drugie pytanie: wczoraj czytałem gazetę rawicką, początkowo Pan pisze że gmina musi się rozwijać, należy robić różne tam rzeczy, a z drugiej strony przeszkadza Pan w prowadzeniu dalszych prac.
Przewodniczący podziękował p. Lubiatowskiemu i poprosił o zabranie głosu Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w miejskiej Górce Pan Włodzimierz Jędrkowiaka.
Aż 48 mln 380 tys. 811 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom z terenu powiatu rawickiego w roku 2006. W biurze powiatowym w Miejskiej Górce zarejestrowanych jest 3860 rolników. Hodują oni 37 tysięcy sztuk bydła, 280 tysięcy sztuk trzody chlewnej, 916 owiec i 125 kóz. - Pracownicy naszego biura często zapraszani przez sołtysów, brali udział w zebraniach wiejskich w celu przybliżenia rolnikom sposobu wypełniania druków i wniosków, możliwości uzyskania środków finansowych na rozwój gospodarstw i obszarów wiejskich - mówi Włodzimierz Jędrkowiak, kierownik biura.
Agencja nadal obsługuje programy pomocowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: Sektorowy Program Operacyjny oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczą one między innymi inwestycji w gospodarstwach, ułatwianiu startu młodym rolnikom, wspieraniu przedsięwzięć niskotowarowych oraz dostosowaniu gospodarstw rolnych do standardów unijnych.
Działania realizowane w miejskogóreckiej agencji:

renty strukturalne: na 130 wniosków przyznano 120 renty. Miesięcznie wypłacana jest kwota 192 tys. 866 zł 40 gr,

wspieranie gospodarstw niskotowarowych: na 77 przyjętych wniosków, pozytywnie rozpatrzono 72 na sumę 367 tys. 365 zł 46 gr,

wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych: z programu skorzystało 58 rolników. Otrzymają oni łącznie 1 mln 726 tys. 375 zł 50 gr,

zalesianie gruntów rolnych: do biura wpłynęło 7 wniosków na powierzchnię 29,75 ha z czego 11,47 ha na terenie powiatu rawickiego. Rolnikom przyznano dotację w wysokości 240 tys. 202 zł 80 gr,

dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych: agencja otrzymała 293 wnioski z czego 292 rozpatrzono pozytywnie. Wartość płatności wyniosła 14 mln 228 tys. 760 zł 14 gr. Do chwili obecnej program zrealizowało 184 rolników.

dopłaty bezpośrednie: za 2006 rok wnioski złożyło 3205 rolników w tym 1957 na ONW oraz 619 wniosków cukrowych. W sumie wypłacono 29 mln 512 tys. 710 zł 76 gr, w tym 4 mln 674 tys. 150 zł 95 gr dotyczyło wypłat za cukier. Rok wcześniej dopłaty otrzymało 3217 rolników na łączną kwotę 26 mln 773 tys. zł.

W programie „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych” w poszczególnych terminach przyjmowano wnioski na różne pakiety:
rolnictwo ekologiczne - 6 wniosków na kwotę 194 tys. 126 zł,
utrzymanie łąk ekstensywnych - 5 wniosków na kwotę 63 tys. 786 zł 40 gr,
ochrona gleb i wód - 52 wnioski na kwotę 1 mln 446 tys. 363 zł 10 gr,
zachowanie lokalnych ras zwierząt - 4 wnioski na kwotę 22 tys. 100 zł
RAZEM 1 mln 726 tys. 375 zł 50 gr

Na koniec Kierownik ARiMR poinformował, że od 15 marca przyjmowane są wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Jako kolejny głos zajął Pan Sobkowiak - sołtys wsi Szkaradowo.
Chodzi mi o fundusz norweski - a dokładnie hala namiotowa. Byliśmy oglądać taką halę, na 10-20 lat to może być, ale co dalej? Hale ta oglądaliśmy w powiecie krotoszyńskim , salę tą społecznie wybudowali nauczyciele wychowania fizycznego. W tym namiocie nie można grać w piłkę nożną ani siatkową - więc co nam po tym?! Kolejna sprawa dot. Studium, gdyby nie ten konflikt nie zwrócił bym uwagi na to, czy w planach zaplanowano miejsce na budowę Sali gimnastycznej dla Szkaradowa? Na pewno zwrócę na to uwagę - dodał p. Sołtys. Tyle pieniędzy przeznacza się na inne cele, na drogi itp.to dlaczego nie można przeznaczyć ich na taki cel jak budowa Sali gimnastycznej?

p. Janiak-Przewodniczący Rady - o tym była mowa na zebraniu wiejskim w Szkaradowie. Gdyby te pieniądze były fizycznie w Urzędzie, nie było by zawahań aby te pieniądze wydatkować na budowę Sali gimnastycznej, ale wszyscy wiemy że tak nie jest. Jeśli wszystkie pieniądze przeznaczone na inne inwestycje byśmy przesunęli na budowę Sali gimnastycznej - to co wtedy? Jeśli będzie możliwość taka i pieniądze na salę- na pewno ona będzie.

P. Sołtys z Starego Sielca - chodzi mi o firmę wywożącą śmieci. Proponują nam pojemnik na śmieci o pojemności 140 l. Nas jest mało mieszkańców, czy oddajemy śmieci, czy też nie to mamy płacić, a mniejszych pojemników nam nie proponują.

p. Burmistrz - wtedy nie było tych mniejszych pojemników, teraz już są więc można zamówić, firma dowiezie je na miejsce.
Planujemy umieszczenie kubłów na plastik i szkło w największych miejscowościach czyli w Szkaradowie będą 2 pojemniki, w trzech miejscach w Jutrosinie, w 2 miejscach w Dubinie - ale tylko na plastik i szkło.

p. Wlekliński - dziękuję Panu Burmistrzowi za trochę aszki - kiedy dostaniemy resztę?
odp. Burmistrz - od Pana Majchrzyckiego mam cała aszkę zablokowaną, szukamy - w maju lub czerwcu mamy dostać z Jarocina - na razie jednak szukamy innych źródeł.

p. Wlekliński - kiedy będą lepione drogi?
Odp. Burmistrz - Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu jest na etapie przetargów na emulsję, myślę, że już niedługo zostanie to wszystko rozstrzygnięte i będzie wiadomo kiedy.

p. Janiak - jest nowa ustawa lustracyjna proszę ażeby Pan Sekretarz przybliżył sprawę.
p. Sekretarz - Ustawa dziś weszła w życie o postępowaniu lustracyjnym pewnej kategorii osób urodzonych przed 1972 rokiem życia. Katalog jest bardzo szeroki, pod lustrację podlegać będą Radni, Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik. Następnie przedstawił procedurę składania oświadczeń lustracyjnych.

p. Mikołajewski - z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet złożył wszystkim Paniom życzenia. Byłem zbulwersowany tematem podjętym przez „Życie Rawicza” - dotyczącym Sesji i podawanych na niej kawy itp. - dodał Pan Mikołajewski. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną dla Szkaradowa, jeśli będą na to pieniążki na pewno sala zostanie wybudowana - powiedział Radny.
p. Stachowiak Dariusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie - ja mogę powiedzieć, że aby osiągać wyniki z wychowania fizycznego nie potrzeba sali gimnastycznej. Proszę natomiast o utwardzenie boiska szkolnego w Dubinie, a wyniki uczniów w w-f będą na pewno lepsze.

p. Sołtys z Rogożowa - na zebraniu sołeckim w Rogożowie młodzież wystąpiła z wnioskiem o zrekonstruowanie boiska w Rogożowie. Otrzymałem niestety negatywna odpowiedź. Jeśli Burmistrz przekaże tak wielką sumę pieniędzy na budowę Sali gimnastycznej w Szkaradowie, to zastanawiam się ile można by było za te pieniążki zrobić boisk sportowych.


Na powyższym zakończono obrady V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.Protokołowała: Protokół zatwierdził:
Rzeźnik Beata
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu