Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 2007/10/49
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA NR X/ 49 /2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 lipca 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 607.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 17.263.815,00 zł.


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę 607.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 17.295.644,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.099.762,00 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.427.755,00 zł
dotacje - 464.158,00 zł
wydatki na obsługę długu - 114.500,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 2.058.167,00 zł, w tym:
ze środków własnych budżetu kwota - 2.038.167,00 zł
ze środków GFOŚ i GW kwota - 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 4 do Uchwały. Wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach 157.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 3.
Rezerwy po zmianie wynoszą:
1) rezerwa ogólna w wysokości - 58.616,00 zł
2) rezerwa celowa w wysokości - 25.000,00 zł
z przeznaczeniem na poręczenie - kwota 25.000,00 zł

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu