Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 2007/9/47
Numer sesji: 9
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr IX/47/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz
w związku z uchwałą Nr XXVI/134/2005 z dnia 30 marca 2005 roku Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
Tekst Studium - stanowiący załącznik nr 1;
Rysunek Studium - stanowiący załącznik nr 2;
Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag - stanowiące załącznik nr 3;


§ 2.
W zakresie objętym zmianą tracą moc przepisy Uchwały Nr XXIII/122/2001 roku z dnia 26.06.2001 roku Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady

Stanisław Janiak

Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2007-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu