Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 2007/8/43
Numer sesji: 8
Rok: 2007

Uchwała Nr VIII/43/2007
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
 z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z. dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858) oraz po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu ul. Leśna 42 z dnia 20 kwietnia 2007r. o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

1.     Zatwierdza się dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Jutrosin, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone we wniosku przedstawionym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.

2.     Ceny i stawki opłat ustalone w taryfach na okres od dnia 1.07.2007 do

     30.06. 2008 roku, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/43/2007

z dnia 30 maja 2007 roku

         w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie

                     w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

                 Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858), Spółka z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu złożyła w dniu 20.04.2007r. wniosek Nr 31/04/2007 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek złożony został w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2007 do dnia 30.06.2008r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin .

         W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust.

5 ustawy, oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257 z 2002 roku).

                 W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń oraz stosowania cen i stawek opłat z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

                  Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów i wydatków prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:

- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług

- planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

                 Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

               

               Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę jak w sentencji.

                                                                           

                                                                                     Załącznik Nr l

do Uchwały Nr VIII/43/2007

                                                                                               z dnia 30 maja 2007 roku                                                                    

Tabela 1.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

zVAT

1

2

3

4

5

6

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług

l/ cena za 1 m3 dostarczonej wody

1,85

1,98

zł/m3

2/stawka opłaty abonamentowej

2,05

2,19

zł/odbiorca/miesiąc

Tabela 2.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

zVAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

2,34

2,50

zł/m3

2.

Przemysłowi odbiorcy usług

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

4,00

4,28

zł/m3

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu