Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 2007/8/42
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA NR V/26/2007 - Uchwała nr VIII/42/2007
UCHWAŁA NR VIII/42/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 maja 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 208.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 16.397.825,00 zł.


  1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.367.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę 383.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 16.429.654,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.367.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.836.212,00 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.415.255,00 zł

  2. dotacje - 464.158,00 zł

  3. wydatki na obsługę długu - 114.500,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 595.727,00, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.


§ 3.
Rezerwy po zmianie wynoszą:
1) rezerwa ogólna w wysokości - 16.780,00 zł
2) rezerwa celowa w wysokości - 25.000,00 zł

  1. z przeznaczeniem na poręczenie - kwota 25.000,00 zł

§ 4.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 88.030,00 zł
§ 5.
1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.275.829,00 zł.
2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.244.000,00 zł.
3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 31.829,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5 do Uchwały.

§ 6.
W § 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”
§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu