Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

w sprawie: zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

Numer uchwały: 2007/7/40
Numer sesji: 7
Rok: 2007


UCHWAŁA NR VII/40/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zasad przyznawania, wypłacania oraz wysokości diet dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie, a także przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) w związku z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
Ustala się miesięczne zryczałtowane diety dla Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Jutrosinie w następującej wysokości:

a) Przewodniczący Rady - 1.000,00 zł
b) pozostali radni - 220,00 zł

§ 2.
Za każdą nie usprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub komisji, wysokość diety określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.

§ 3.
Dieta wypłacana jest radnemu miesięcznie przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub płatna w kasie Urzędu.

§ 4.
Radnym przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

§ 5.
Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na jego przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.

§ 6.
Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady, młodszego wiekiem, do ustalenia w poleceniu wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie, terminu miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, a także rodzaju transportu właściwego do odbycia podróży służbowej.§ 7.
W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt. 1 cytowanego wyżej Rozporządzenia, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 8.
Traci moc uchwała Nr IX/45/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz diet dla radnych i przysługujących im należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu