Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.

w sprawie: określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.

Numer uchwały: 2007/5/30
Numer sesji: 5
Rok: 2007


Uchwała Nr V/30/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 15 marca 2007 roku


w sprawie: określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.Na podstawie art. 406 pkt. 7a i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się zasady zwrotu części wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Jutrosin, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr V/30/2007

Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 15 marca 2007 roku

w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zadaniem gminy, zgodnie z przyjętym w 2005r. „Programem ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jest poprawa stanu sanitacji gminy Jutrosin. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych systemów kanalizacji sanitarnej. W przypadku terenów o rozproszonej zabudowie, ze względu na trudności techniczne, budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa, bądź ekonomicznie nieuzasadniona.
Z tego względu w zaakceptowanym przez Radę Miejską w Jutrosinie „Programie ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jako zadanie średniookresowe przyjęte zostało wspomaganie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Dla wypełnienia tego zobowiązania proponuje się uruchomienie „Programu - Oczyszczalnie przydomowe” wprowadzającego system dotacji udzielanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacje te udzielane będą podmiotom, które dokonują budowy indywidualnych, bądź grupowych systemów oczyszczania ścieków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w załączniku do uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.Załącznik do uchwały nr V/30/2007
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 15 marca 2007 roku


Zasady częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na terenie Gminy Jutrosin.

§ 1.

Ustala się zasady wspierania finansowego przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Częściowy zwrot poniesionych kosztów na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie gminy Jutrosin i legitymujące się prawem do dysponowania nieruchomością.

§ 3.

Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004r., Prawo o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 4.

O dotację na budowę inwestycji mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

  1. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym,

  2. inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne określone odrębnymi przepisami, do realizacji których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno-budowlanej,

  3. nastąpi złożenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, zawierające między innymi:

- szkice lub rysunki przedstawiające plan działki z naniesionymi istniejącymi
obiektami i planowaną inwestycją,

  1. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.


§ 5.

Kwota dofinansowania jest jednorazowa i wynosi 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) z tym, że nie może ona przekroczyć kosztów realizacji całego zadania.
Wypłata nastąpi po stwierdzeniu przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie wykonania obiektu.

§ 6.

  1. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń do gleby lub do wody przez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanych przez osoby fizyczne oraz likwidacja zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze w przypadku ich występowania.

  2. Wymagania formalne:

    1. skierowanie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wraz z załącznikami:

a. oryginał pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków lub zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z ustawą Prawo budowlane do wglądu oraz kopia do akt sprawy,
b. mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczeniem oczyszczalni,
c. opis techniczny przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków,
d. protokół odbioru oczyszczalni.

    1. Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej oceny realizacji zadania.


§ 7.

Dofinansowanie do zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób wnioskujących w przedmiotowej sprawie będzie realizowane do momentu wyczerpania się środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu