Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Numer uchwały: 2007/5/27
Numer sesji: 5
Rok: 2007


Uchwała Nr V/27/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 15 marca 2007 roku

___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr142, poz. 1591ze zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.).
Uchwala się:

Statut
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie został utworzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Nr VIII/35/90 z dnia 22 listopada 1990 roku w sprawie utworzenia
Ośrodka Pomocy Społecznej pod nazwą ,, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie” zwanego dalej ,, Ośrodkiem”

§ 2
Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

 5. Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )

 6. Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

 7. Niniejszego Statutu

§ 3
Siedziba Ośrodka mieści się w Jutrosinie, ul. Rynek 26.
§ 4
Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Jutrosin .
§ 5
Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych Gminy Jutrosin i środków administracji rządowej przeznaczonych na zadania zlecone .

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 6
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom , które uległy wykluczeniu społecznemu, przezwyciężenie trudnych sytuacji oraz powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem pomocy społecznej jest również niwelowanie skutków oraz zapobieganie nowym patologiom społecznym. Zadaniem pomocy społecznej jest także zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
§ 7
Ośrodek jako jednostka organizacyjna gminy wykonuje zadania pomocy społecznej własne gminy i zlecone samorządowi gminnemu.
§ 8
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1.W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:

 1. realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka:

 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ;

 3. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

 9. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

 10. praca socjalna;

 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 12. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

 13. dożywianie dzieci;

 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu;

 16. sporządzanie sprawozdawczości należącej do gminy oraz przekazywanie jej wojewodzie oraz burmistrzowi;

 17. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

2. Do pozostałych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych ;

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

 3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

3. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez Gminę należy :

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym;

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

 7. przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej;

4. Popieranie działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez osoby
fizyczne i prawne, organizacje społeczne, związki zawodowe i ruchy
samopomocowe.
§ 9
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z :

 1. Organami samorządu terytorialnego gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy organami samorządu powiatowego, wojewódzkiego oraz organami administracji rządowej.

 2. jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,

 3. instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i przedsiębiorstwami ,

 4. pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

 5. fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim i innych wyznań w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§10

 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

 2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin .

§ 11

 1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym Burmistrz na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 12
Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Jutrosinie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Rozdział IV
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
§ 13

 1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa.

 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

 3. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje upoważniony przez niego pracownik.

§ 14
Ośrodek prowadzi działalność na podstawie budżetu, na dany rok kalendarzowy, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Jutrosinie.
§ 15
Nadzór nad Ośrodkiem sprawują Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin oraz Wojewoda Wielkopolski w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej.
§ 16
Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik gminy.
§ 17
Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
§ 18
Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19

 1. Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Jutrosinie.

 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania

 3. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 20
Traci moc Uchwała Nr XXII/106/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
§ 21
1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu