Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 2007/5/26
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA NR  V/26/2007

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 15 marca 2007 r.

 

w sprawie:   zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 184,  ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

 

W Uchwale Nr IV/23/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

 

1.      Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 Uchwały w sprawie  budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 1 do Uchwały o kwotę 102.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 15.714.871,00 zł.

 

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 91.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianie 3.251.092,00 zł.

               

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok  ustalone w  § 2 Uchwały w sprawie  budżetu gminy na rok 2007, załącznik Nr 2 do Uchwały o kwotę  102.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianie 15.570.871,00 zł.

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 91.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. Wydatki  po zmianie 3.251.092,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.250.895,00 zł, w tym na:

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.180.217,00 zł

b)   dotacje – 464.158,00 zł

w tym:

-   podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 353.700,00 zł,

- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                      do realizacji stowarzyszeniom – 45.000,00 zł

- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 53.458,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym                  do sektora finansów publicznych – 12.000,00 zł.

             c) wydatki na obsługę długu – 114.500,00 zł.

 

4. Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym określonym w § 2 ust. 2 pkt  2 lit. a) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 4 do Uchwały. Wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach 1.104.776,00 zł, w tym:

§  ze środków własnych budżetu kwota – 1.084.776,00 zł

§  ze środków GFOŚ i GW kwota – 20.000,00 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2        pkt 2 lit. b) Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, załącznik Nr 5 do Uchwały. Wydatki majątkowe jednoroczne po zmianach 235.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

 Rezerwy po zmianie wynoszą:                                                          

1)  rezerwa ogólna w wysokości  -     24.741,00 zł

2)  rezerwa celowa w wysokości  -     55.000,00 zł

a)    z przeznaczeniem na zadania oświatowe – kwota 30.000,00 zł,

b)   z przeznaczeniem na poręczenie  - kwota 25.000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

 Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu