Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Numer uchwały: 2007/4/25
Numer sesji: 4
Rok: 2007

U C H W A Ł A Nr IV/25/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 stycznia 2007 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie
Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady
i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego
oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 - tekst jednolity/,art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. z 2005 Nr 22, poz. 181 wraz z późniejszymi zmiana / - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 grudnia 2006 roku, Nr II/16/2006 w sprawie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
wprowadza się po uzgodnieniach przeprowadzonych ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli § 4 ust. 3 pkt. 2 w brzmieniu:

1. § 4 ust. 3 pkt. 2 - Dodatek funkcyjny przysługuje z również nauczycielowi z tytułu:
powierzenia wychowawstwa - w wysokości:

a/ w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

- w klasach liczących do 15 uczniów 30 zł
- w klasach liczących powyżej 15 uczniów 40 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin


§ 3

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu