Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » W sprawie: skargi z dnia 26.01.2007 r. na czynności Burmistrza Gminy Jutrosin

W sprawie: skargi z dnia 26.01.2007 r. na czynności Burmistrza Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 2007/4/24
Numer sesji: 4
Rok: 2007


U C H W A Ł A Nr IV/24/2007

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 31 stycznia 2007 roku


W sprawie: skargi z dnia 26.01.2007 r. na czynności Burmistrza Gminy Jutrosin


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 26.01.2007 r. na czynności Burmistrza Gminy Jutosin, złożonej przez Pana Andrzeja Leśniaka i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej:

 1. Nie stwierdzono uchybień w działaniach Burmistrza w sprawach poruszanych przez skarżącego.

 2. Skarga w przedmiocie naruszenia terminu ogłoszenia w prasie lokalnej o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu jest zasadna.

 3. Skarga w przedmiocie nie ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest zasadna.
  § 2

  Uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr IV/24/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie skargi z dnia 26.01.2007 roku na czynności burmistrza Gminy Jutrosin


  W dniu 26 stycznia 2007 roku Pan Andrzej Leśniak, zam. Szkaradowo nr 101 złożył skargę na niektóre czynności Burmistrza Miasta i gminy Jutrosin, podjęte zdaniem skarżącego niezgodnie z obowiązującymi przepisami w procesie sporządzenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy Jutrosin.
  W związku z tym, że skarga została złożona w trybie art. 221 § 3 w związku z art. 227 KPA jej rozpatrzenie leży zgodnie z art. 229 pkt. 3 KPA w kompetencji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
  Przedmiotową skargę Pan Andrzej Leśniak wniósł o zaniechanie uchwalenia projektu zmian studium do czasu dostosowania wadliwych procedur do obowiązujących w tym względzie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
  Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie skarżący podniósł, że:

 4. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie była ogłoszona w prasie lokalnej,

 5. Informacja ogłoszona w prasie lokalnej o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, ogłoszona była w terminie krótszym od 14 dni.

  Odnosząc się do przedstawionych wyżej zarzutów skarżącego, po przeanalizowaniu przedłożonych w sprawie przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie dokumentów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz projektanta studium - Rada Miejska w Jutrosinie stwierdza co następuje:

 6. Zgodnie z art. 11 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ogłoszono w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska - Ziemia Leszczyńska - emisja z dnia 28.10.2005 roku) informację o przystąpieniu do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXVI/134/2005 z dnia 30 marca 2005 roku. Ponadto wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 20.10.2005 roku. Wyznaczono termin składania wniosków do Studium do 30 listopada 2005 roku. Tym samym ustawowy termin 21 dni do składania wniosków zastał zachowany.

  W związku z powyższym, wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i proceduralnych nałożonych na organ administracji cytowanym wyżej przepisem - Rada Miejska w Jutrosinie oddaliła skargę w tej części jako bezzasadną.

 7. Zgodnie z art. 1 ust. 10, 11 w/w ustawy, publikacji między innymi w prasie miejscowej, podlega ogłoszenie Burmistrza o terminie wyłożenia studium do publicznego wglądu. Ogłoszenie prasowe powinno ukazać się co najmniej 14 dni przez okresem wyłożenia, którego początek został ustalony na dzień 11.09.2006r. W rozpatrywanym przypadku zlecenie ogłoszenia wysłano do prasy -Panorama Leszczyńska dn. 31.08.2006r. natomiast emisja tekstu odbyła się 7.09.2006 roku.

  Prawdopodobnie w tej procedurze błędnie przyjęto termin 7-dniowy, który i tak jednak ze względu na opóźnienia w publikacji nie został zachowany.

  W związku z powyższym oraz ze względu na to, iż zarzut w tej części skargi jest zasadny, Rada Miejska nakazuje Burmistrzowi powtórzenie procedury administracyjnej na etapie wyłożenia projektu zmian Studium do publicznego wglądu.

  Rada Miejska uznaje, że wykazany przez Skarżącego błąd o charakterze proceduralnym został spowodowany przez niedopatrzenie ze strony służb planistycznych, natomiast w żaden sposób nie można go bezpośrednio łączyć z czynnościami podejmowanymi przez Burmistrza w zakresie projektowania zmian do Studium.

  Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan formalno-prawny sprawy, wszystkie związane z nią uwarunkowania i okoliczności - Rada Miejska w Jutrosinie rozpatrzyła skargę złożoną przez Pana Andrzeja Leśniaka w sposób określony w sentencji podjętej uchwały.


Przewodniczący Rady

Stanisław janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu