Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

Numer uchwały: 2007/4/23
Numer sesji: 4
Rok: 2007

                                                    UCHWAŁA NR  IV/23/2007

 

                                                   Rady Miejskiej w Jutrosinie

                                                      z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

w sprawie:    budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86, 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) -  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 15.612.500,00 zł, zgodnie             z załącznikiem nr 1.

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:                           

1)        dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.159.292,00 zł., zgodnie z załącznikiem  nr 3;

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 15.468.500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:                 

1)        wydatki bieżące w wysokości 14.155.724,00 zł, w tym na:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.181.827,00 zł,

b)   dotacje - 461.558,00 zł,

       w tym:

-   podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 353.700,00 zł,

- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych                      do realizacji stowarzyszeniom - 42.400,00 zł

- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 53.458,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym                  do sektora finansów publicznych – 12.000,00 zł.

c)    wydatki na obsługę długu  - 114.500,00 zł,

 

2)        wydatki majątkowe, w tym:

a) wydatki wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego:

- ze środków własnych budżetu w kwocie 1.294.776,00 zł.

- ze środków GFOŚ i GW – 20.000,00 zł.

                 zgodnie z załącznikiem nr 4

b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie – 18.000,00 zł.

                zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

3.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.159.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3;

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                 w kwocie  85.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki               i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 85.000,00 zł                                                                                                          

§ 4.

1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.100.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.244.000,00 zł.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 144.000,00 zł i stanowi nadwyżkę   budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 6.

 

§ 5.

Tworzy się rezerwy:                                                               

1)  ogólną w wysokości  -     20.000,00 zł

2)  celową w wysokości  -     55.000,00 zł

a)    z przeznaczeniem na zadania oświatowe – kwota 30.000,00 zł,

b)   z przeznaczeniem na poręczenie  - kwota 25.000,00 zł

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody  -  22.000,00 zł

2)      wydatki      -  34.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.                                        

                                                                                                         

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł,

z tego na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00zł;

2)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów     1.100.000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)   na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych

                w załączniku nr 4;

2)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

           ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,  za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

                                         

§ 10.

Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 11.

Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 w wysokości - do kwoty  25.000,00 zł

 

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                  Stanisław Janiak

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu