Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.

Numer uchwały: 2006/3/19
Numer sesji: 3
Rok: 2006


U C H W A Ł A Nr III/19/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2006r.

uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/, w związku z art. 209 ust.1,4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ / Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXVIII/174/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Odnowienie i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”

§ 2
Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXVIII/175/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej i budową boiska sportowego”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr III/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006 roku


Z uwagi na potrzebę zapewnienia Gminie Jutrosin płynności w bieżącym finansowaniu kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2006 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Rada Miejska w Jutrosinie uchwałami z dnia 28 czerwca 2006 roku Nr XXXVIII/174/2006 i Nr XXXVIII/175/2005 - wyraziła Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, zgodę na zaciągnięcie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu dwóch pożyczek:

  1. w kwocie 313.276,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, kosztów projektu pn. „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”.

  2. w kwocie 274.794,00 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, kosztów projektu pn. „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej i budową boiska sportowego”.


Jak wiadomo, realizacja wyżej określonych zadań została już w całości zakończona, a sytuacja finansowa Gminy pozwoliła sfinansować koszty ich wykonania, bez konieczności zaciągnięcia przez organ wykonawczy Gminy pożyczek umożliwiających prefinansowanie wydatków na te przedsięwzięcia.

Wobec powyższego uznając, że w obecnym stanie rzeczy przedstawione wyżej uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie stały się bezprzedmiotowe, wnoszę o ich uchylenie.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Jutrosin

inż. Zbigniew KoszarekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu