Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień z tego podatku.

w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień z tego podatku.

Numer uchwały: 2006/2/8
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A NR II/8/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień z tego podatku.
___________________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz art.10 ust.1 , 2 i art. 12 ust.4, art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 121, poz.844) i obwieszczenia Ministra finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 75 poz. 758 z 2006 roku)
a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 roku w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku (Dz. U. Nr 72 poz. 721) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych;
 1. Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po roku 1990 ,


o dopuszczalnej masie całkowitej :

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.100,00 zł
 1. Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator wyprodukowanego po roku 1990 o dopuszczalnej masie całkowitej :

  a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł
  b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,00 zł
  c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.050,00 zł
 1. Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do roku
  1990 włącznie o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł
  b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 zł
  c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.200,00 zł
 1. Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator
  wyprodukowanego do roku 1990 włącznie o dopuszczalnej
  masie całkowitej

  a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
  b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,00 zł
  c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.150,00 zł
 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
  równej lub wyższej , niż 12 ton.;


  1. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
   w / tonach /


   Stawka podatku / w złotych /


   Nie mniej niż Mniej niż


   Oś jezdna / osie jezdne/ Inne systemy
   z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
   lub zawieszeniem uznanym za jezdnych
   równoważne


   1 2


   3 4   DWIE OSIE


   12

   13

   14

   15

   13

   14

   15


   1.000,00 zł

   1.050,00 zł

   1.100,00 zł

   1.150,00 zł


   1.000,00 zł

   1.050,00 zł

   1.100,00 zł

   1.252,00 zł   TRZY OSIE


   1


   12

   17

   19

   21

   23

   25


   2


   17

   19

   21

   23

   25


   3


   1.150,00 zł

   1.200,00 zł

   1.250,00 zł

   1.350,00 zł

   1.450,00 zł

   1.550,00 zł


   4


   1.150,00 zł

   1.200,00 zł

   1.250,00 zł

   1.350,00 zł

   1.577,00 zł

   1.577,00 zł.

   Cztery Osie i więcej


   1


   2


   3


   4


   12

   25

   27

   29

   31


   25

   27

   29

   31


   1.800,00 zł

   1.900,00 zł

   2.000,00 zł

   2.200,00 zł

   2.250,00 zł


   1.800,00 zł

   1.900,00 zł

   2.000,00 zł

   2.453,00 zł.

   2.453,00 zł.


   6.
   Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
   używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
   całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
   wyprodukowanego do roku 1990 włącznie stawka wynosi: 1.350,00 zł

   7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
   używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
   całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
   posiadającego katalizator wyprodukowanego do roku 1990
   włącznie stawka wynosi: 1.300,00 zł

   8. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
   używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
   całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
   wyprodukowanego po roku 1990 stawka wynosi : 1.300,00 zł

   9. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
   używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
   całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej12 ton
   posiadającego katalizator wyprodukowanego po roku
   1990 stawka wynosi : 1.250,00 zł

   10. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
   do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
   masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

   Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
   zespołu pojazdów
   ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
   balastowy + przyczepa ( w tonach)   Stawka podatku / w złotych/   Nie mniej niż   Mniej niż

   oś jezdna (osie jezdne
   z zawieszeniem
   pneumatycznym lub
   zawieszeniem uznanym
   za równoważne   inne systemy
   zawieszenia
   osi jezdnych


   Dwie osie


   12

   18

   25

   31

   18

   25

   31


   1.500,00 zł

   1.600,00 zł

   1.770,00 zł

   1.770,00 zł


   1.500,00 zł

   1.600,00 zł

   1.770,00 zł

   1.936,00 zł.   Trzy osie   12


   40


   40   1.770,00 zł


   2.250,00 zł   1.770,00 zł


   2.505,00 zł.


   11. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
   dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
   z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
   przez podatnika podatku rolnego ,wyprodukowanych do roku 1990
   włącznie: 400.00 zł

   12. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
   posiadającym katalizator, posiadają dopuszczalna masę całkowitą
   od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , wyprodukowanych do roku 1990 włącznie.
   350,00 zł

   13. Od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym
   posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
   z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
   przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych po roku 1990.
   350,00 zł

   14. Od przyczep i naczep , która łącznie z pojazdem silnikowym
   posiadającym katalizator posiadają dopuszczalną masę całkowitą
   od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
   rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych
   po roku 1990 stawka wynosi:
   300,00 zł

   15. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym
   posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
   ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :


   Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
   zespołu pojazdów ;naczepa /przyczepa/ +
   pojazd silnikowy / w tonach/   Stawka podatku w złotych   Nie mniej niż   Mniej niż   Oś jezdna /osie jezdne/z
   zawieszeniem
   pneumatycznym lub
   zawieszeniem uznanym
   za równoważne   Inne systemy
   zawieszenia
   osi jezdnych
   Jedna Oś

   12

   18

   25

   18

   25

   400,00 zł

   450,00 zł

   500,00 zł   400,00 zł

   450,00 zł

   562,00 zł   Dwie Osie
   12

   28

   33

   38
   28

   33

   38
   550,00 zł

   750,00 zł

   1.200,00 zł

   1.500,00 zł
   550,00 zł

   850,00 zł

   1.292,00 zł

   1.700,00zł


   Trzy Osie


   12


   38


   1.400,00 zł


   1.400,00zł


   38   1.600,00 zł


   1.600,00 zł


   16. Od autobusów wyprodukowanych do roku 1990 włącznie w zależności od
   liczby miejsc do siedzenia :


   a/ mniejszej niż 30 miejsc 650,00zł
   b/równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.250,00 zł

   17.Od autobusów posiadających katalizator , wyprodukowanych
   do roku 1990 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

   a/mniejszej niż 30 miejsc 600,00 zł
   b/równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.200,00 zł

   18.Od autobusów wyprodukowanych po roku 1990 w zależności
   od liczby miejsc do siedzenia :

   a/ mniejszej niż 30 miejsc 600,00 zł
   b/równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł

   19. Od autobusów posiadających katalizator wyprodukowanych
   po roku 1990 w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
   a/ mniejszej niż 30 miejsc 550,00 zł
   b/równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.150,00 zł

   §2
   Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe jednostek organizacyjnych Gminy, wykorzystywane wyłącznie do realizacji przypisanych im ustawowo zadań o charakterze publicznym.


   §3
   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


   §4
   Traci moc uchwała Nr XXXIII/152/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2005 roku.

   § 5
   1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
   2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.   Przewodniczący Rady
   Stanisław Janiak


  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Małgorzata Pospiech
  Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
  Opublikowany dnia: 2006-12-06
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie
  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.  Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu