Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Numer uchwały: 2006/2/7
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A Nr II/7/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.


___________________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, wraz
z późniejszymi zmianami/ art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 75 poz. 758
z 2006 roku/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

 1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,63.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,65.

   1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,19.

 1. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,57.
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,70.
  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej -
   8,66.
  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,75.
  1. pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,44.
 1. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy.


§ 3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 • nieruchomości lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby statutowe jednostek kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.


§ 4
Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/149/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku.

§ 7
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu