Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia na rok 2007 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

w sprawie: przyjęcia na rok 2007 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Numer uchwały: 2006/2/14
Numer sesji: 2
Rok: 2006U C H W A Ł A NR II/14/2006

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 06 grudnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia na rok 2007 gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii
( Dz. U. Nr 179 poz. 1485)- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

* 1.
W celu przeciwdziałania narkomanii i jej skutkom ,przyjmuje się do realizacji na 2007 rok Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu:


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2007 ROK


WPROWADZENIE:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z narkotykami należy do zadań własnych gminy realizowanych na podstawie programu uchwalanego przez radę gminy.
Poważne zmiany społeczno-ekonomiczne w naszym kraju, z jakimi mamy do czynienia od początku lat dziewięćdziesiątych doprowadziły do dynamicznego rozwoju zjawiska używania narkotyków, zwłaszcza wśród młodzieży.
Szkody wynikające z używania narkotyków występują w bardzo różnych obszarach naszego życia. Art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485) zobowiązuje gminy do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.


CELE PROGRAMU:

Głównym celem gminnego programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii i problemom jej towarzyszącym ,oraz podniesienie świadomości mieszkańców gminy .
Na poziomie gminnym cel ten realizowany będzie głównie poprzez profilaktykę i uświadomienie społeczności zasadności prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych.
Nadrzędnym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do:
- zapobieganiu powstawania nowych problemów związanych z uzależnieniami od narkotyków
- zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
-zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami istniejącymi.
Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:
- ograniczenie podaży narkotyków
- zmiana zachowań i postaw obywateli w sytuacjach związanych z narkotykami
- budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej

ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

- prowadzenie dotychczasowego punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych .

II
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii dla pedagogów
- podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz edukacja w zakresie problematyki narkomanii
- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych ,
- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

III
Wspomaganie działań instytucji ,organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

- wspieranie szkół i innych placówek oświatowych z miasta i gminy w rozwiązywaniu problemów narkomanii
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków
- współpraca ze służbą zdrowia i Policją

IV
Jednostką realizująca Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie.


*2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .


*3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.Przewodniczący Rady Stanisław Janaiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu