Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 4/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku

Protokół Nr 4/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku

Numer dokumentu: 4
Rok: 2007P R O T O K Ó Ł IV/2007

z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31 stycznia 2007r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:


 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Kalka Walerian

 4. Grzywaczewski Bogusław

 5. Janiak Stanisław

 6. Krzyżosiak Romuald

 7. Lubiatowski Aleksy

 8. Mikołajewski Ireneusz

 9. Samol Szczepan

 10. Wlekliński Andrzej

 11. Domaniecki Józef

 12. Horała Czesław

 13. May Jakub

 14. Wybierała Piotr

 15. Zuziak JózefLista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia IV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji:
Porządek obrad Sesji:


 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 


 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

 3. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 według następującego porządku:

 • przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 przez Burmistrza Miasta i Gminy,

 • przedstawienie opinii do projektu, budżetu przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,

 • stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków,

 • zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu,

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach,

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

 3. Podjęcie postanowienia w sprawie przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2007.

 4. Interpelacje i zapytania.

 5. Wolne głosy i wnioski.

 6. Zakończenie.Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący poinformował, iż na ręce jego, oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie wpłynęła skarga od mieszkańca Szkaradowa Pana Andrzeja Leśniaka. Poinformował również, że skarga została doręczona wszystkim radnym w poniedziałek tj. w dniu 29 stycznia 2007 roku. O terminie sesji i planowanym rozpatrzeniu skargi został również powiadomiony Pan Andrzej Leśniak. Następnie odczytał treść skargi. Skarga stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Po odczytaniu treści skargi przez Przewodniczącego, Burmistrz poprosił o wyłączenie pkt 4 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin, a w to miejsce umieścić punkt dotyczący rozpatrzenia skargi Pana A. Leśniaka.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Radnym trzy zasadnicze punkty, które muszą zostać poddane głosowaniu. Pierwsza zmiana dotyczy wyłączenia pkt 4 porządku obrad (Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Jutrosin). Kto z Państwa Radnych jest „za” wyłączeniem pkt 4 porządku obrad Sesji - proszę o podniesienie ręki - 15 głosów „Za”- dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Zatem pierwsza zmiana w porządku obrad sesji została przyjęta przez Radę jednogłośnie - poinformował Przewodniczący Rady.
Druga zmiana dotyczy przeprowadzenia przez Radę Miejską w Jutrosinie konsultacji w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin. Przestępujemy do głosowania nad włączeniem przedstawionego pkt do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przeprowadzeniem przez Radę Miejską w Jutrosinie konsultacji w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin proszę o podniesienie ręki - 15 głosów „Za” - dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem pkt w sprawie przeprowadzenia konsultacji został włączony do porządku obrad sesji i przyjęty przez Radę jednogłośnie - poinformował Przewodniczący. Trzecia zmiana dotyczy przyjęcia do projektu obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jutrosinie skargi złożonej przez Pana Andrzeja Leśniaka. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem skargi proszę o podniesienie ręki - 15 głosów „za” - dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę, zatem pkt w sprawie przyjęcia rozpatrzenia skargi został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad ze zmianami.


  1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

  3. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 według następującego porządku:

 • przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 przez Burmistrza Miasta i Gminy,

 • przedstawienie opinii do projektu, budżetu przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,

 • stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków,

 • zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu,

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach,

  1. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Jutrosinie skargi złożonej przez Pana Andrzeja Leśniaka.

  2. Przeprowadzenie przez Radę Miejską w Jutrosinie konsultacji w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku określającej wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

  4. Podjęcie postanowienia w sprawie przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2007.

  5. Interpelacje i zapytania.

  6. Wolne głosy i wnioski.

  7. Zakończenie.


  Przewodniczący Rady zaproponował aby w punkcie 8 porządku obrad „Wolne głosy i wnioski” odbyła się prezentacja płyty multimedialnej o Jutrosinie. Proszę również o przegłosowanie tego pkt. Za prezentacją płyty w pkt. 8 głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
  Po poprawkach i zmianach wprowadzonych do porządku obrad-został on przyjęty przez Radę jednogłośnie.

  Ad. 1
  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Przewodniczący poinformował, iż zapoznał się z treścią protokołu III. Protokół znajduje się do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

  Ad. 2
  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
  - udział w naradzie Zarządu OSP w Jutrosinie, gdzie ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych.
  - Udział w naradzie sołtysów - ustalenie zebrań sołeckich. Burmistrz poinformował iż jesteśmy już na półmetku zebrań sołeckich. Burmistrz pogratulował wyboru sołtysom-którzy już zostali wybrani, na razie mamy jedna zmianę-0 w Szkaradowie zmienił się sołtys.
  - udział w trzech jubileuszach pożycia małżeńskiego
  - udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia zbiornika retencyjnego w Pakosławiu
  - udział w przeglądzie chórów byłego województwa leszczyńskiego - sukces chóru Kazimierza Pernaka.
  - udział delegacji jutrosińskiej w pogrzebie inicjatora założenia stowarzyszenia Jutrosin - Potigny. Minuta ciszy uczczono jego pamięć.
  - udział w sesji powiatowej
  - udział w spotkaniu dot. budowy zbiornika retencyjnego dla Gminy Jutrosin, niedługo odbędzie się konsylium, gdzie zapadnie decyzja, który projekt będzie realizowany.
  - wydany został nowy folder o gminie Jutrosin z okazji 725-lecia miasta Jutrosina.
  Brak pytań dot. sprawozdania Burmistrza.

  Ad. 3
  Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 według następującego porządku:
  a)przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 przez Burmistrza Miasta i Gminy,
  Głos zajął Burmistrz, przedstawił projekt budżetu na rok 2007.
  Dochody budżetu na 2007r - 15.612.500,00.
  Wydatki budżetu - 15.468.500,00.
  Dużo jest nie wiadomych jeśli chodzi o środki strukturalne, my jesteśmy gotowi na składanie wniosków. Chciałbym również ponowić wniosek do Funduszu Norweskiego na budowę boiska sportowego w Jutrosinie, w Dubinie i Szkaradowie. Potrwa to prawie rok, wnioski trafią do Warszawy, w województwie wielkopolskim żadnej Gminie nie zakwalifikowano wniosków, a było ich ponad 200. Może się uda tym razem- powiedział Burmistrz. Jesteśmy też w związku „Wielkopolska Gościnna”. Dostaliśmy ponad 700 tys. zł w ramach Lidera Plus na wykonanie projektów. Kolejne pieniądze jakie otrzymamy będą już na inwestycje. Musimy te projekty wykonać w przeciągu jednego roku - kierunek: turystyka, drogi, wiatrak-jego remont. Chcemy też korzystać w inne programy np. „Odnowa wsi..”. W skrócie Burmistrz przedstawił wydatki-na co pieniądze będą wydatkowane min.: straże pożarne, sport, kultura, biblioteka, bieżące remonty budynków komunalnych, planujemy kupno budynków Gazowni-chcemy je przebudować na mieszkania. Budżet jest jawny, każda osoba zainteresowana może mieć do niego wgląd, zostanie on również opublikowany w gazecie i BIP-ie urzędu- poinformował Burmistrz.
  Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.
  Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu. Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

  1. przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej,

  Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu.
  - Komisja Rolnictwa - opinia pozytywna
  - Komisja Budżetu - opinia pozytywna
  - Komisja Oświaty - opinia pozytywna, (Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Romuald Krzyżosiak w imieniu całej Komisji stwierdził iż środki na sport są za małe)
  - Komisja Rewizyjna - opinia pozytywna
  Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

  1. przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu,

  Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Nr SO-9/6/B/2006Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2006 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2007 rok. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

  1. stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków.

  Burmistrz podziękował wszystkim Radnym za pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu, jak również wyraził radość z tego iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Poprosił Radę o przegłosowanie projektu budżetu.

  1. zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.

  Przewodniczący poinformował, iż w tym punkcie Komisje mogą zgłaszać poprawki do projektu budżetu. Brak poprawek i uwag do projektu budżetu.

  1. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach.

  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2007. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr IV/23/2006 : Kto z Państwa Radnych jest „Za” przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki - 15 „za” - dziękuję; Kto jest przeciwny - nie widzę; kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję-zatem uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Przewodniczący podziękował za jednomyślne uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2007 - będziemy go wspólnie realizować-dodał Burmistrz.

  Ad. 4
  Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Jutrosinie skargi złożonej przez Pana Andrzeja Leśniaka.
  Przewodniczący Rady poinformował, iż skarga która wpłynęła na ręce jego oraz Burmistrza została dostarczona Radnym, którzy mieli możliwość zapoznania się z jej treścią. Jednak Przewodniczący odczytał treść skargi, uzasadniając iż na sesji obecni są sołtysi oraz zaproszeni goście.
  Skarga stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
  Następnie głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zenon Łakomy.
  Wysoka Rado! Przed chwilą Pan Przewodniczący odczytał treść skargi, która w dniu 26 stycznia 2006 roku tj. w piątek około godziny 14.00 została osobiście złożona w Urzędzie przez Pana Andrzeja Leśniaka. Wcześniej bo w dniu 24 stycznia Pan Leśniak przybył do Urzędu i poprosił o wgląd do dokumentacji dot. Studium.
  Skarga została złożona w trybie określonym w dziale VIII, rozdział 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, którego przepisy określają sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg. Zgodnie z przyjętym
  przez Skarżącego trybem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, złożona przez Pana Andrzeja Leśniaka skarga, powoduje następującą sytuacją prawną:
  - po pierwsze - na podstawie analizy zarzutów podniesionych w skardze, Burmistrz wnioskował, ażeby Rada zdecydowała czy na dzisiejszej sesji uchwała o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostanie podjęta, czy też zgodnie z wnioskiem Skarżącego zostanie zdjęta z porządku obrad dzisiejszej sesji, a jej uchwalenie zostanie przesunięte do czasu usunięcia przez organ administracyjny wszystkich uchybień zarzucanych skargą. Ewentualny wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji przedmiotowej uchwały musi zostać przegłosowany - co już miało miejsce.
  - po drugie - zgodnie z treścią powołanego przez Skarżącego art. 229 pkt. 3 KPA, skarga została złożona na działania podejmowane przez Burmistrza, a w konsekwencji organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Miejska w Jutrosinie.

  - po trzecie - rozpatrzenie skargi w przyjętym trybie podlega nadzorowi Wojewody Wielkopolskiego i musi być przeprowadzone zgodnie z procedurą, zakończoną podjęciem stosownej uchwały.

  Wysoka Rado!
  Sentencją Skarżącego jest wniesienie do Rady o zaniechanie uchwalenia studium do czasu dostosowania procedur, które zdaniem Skarżącego są wadliwe ze względu na to iż informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie była ogłoszona w prasie lokalnej; informacja w prasie lokalnej o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu została ogłoszona
  w terminie krótszym od 14 dni.
  Odnosząc się do zawartych w skardze zarzutów po wyjaśnieniach złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Radnym, stwierdza co następuje:
  1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej (Gazeta Poznańska - Ziemia Leszczyńska-emisja z dnia 28.10.2005 roku) informację o przystąpieniu do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
  Gminy Jutrosin, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/134/2005 z dnia 30 marca 2005 roku. Ponadto wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 20.10.2005 roku. Wyznaczono termin składania wniosków do studium do 30 listopada 2005 roku. Ustawowy termin 21 dni został zachowany. W związku z powyższym, wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych proceduralnych nałożonych na organ administracji cytowanym wyżej pismem - Burmistrz wnosi o oddalenie skargi w tej części jako bezzasadnej.
  2.Zgodnie z art. 1 ust. 10, 11 w/w ustawy, publikacji między innymi w prasie miejscowej, podlega ogłoszenie Burmistrza o terminie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu. Ogłoszenie prasowe powinno ukazać się co najmniej 14 dni przed okresem wyłożenia, którego początek został ustalony na dzień 11.09.2006r. W rozpatrywanym przypadku zlecenie ogłoszenia wysłano do prasy „Panorama Leszczyńska” dn. 31.08.2006 roku, natomiast emisja tekstu odbyła się 7.09.2006 roku. Prawdopodobnie w tej procedurze błędnie przyjęto 7-dniowy, który i tak jednak ze względu na opóźnienia w publikacji nie został dochowany.
  W związku z powyższym oraz ze względu na to, iż zarzut w tej części skargi jest obiektywnie zasadny, Burmistrz proponuje powtórzenie procedury administracyjnej na etapie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu. Nadmieniam, że w okresie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, zorganizowano dyskusję społeczną w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie w dniu 15 września 2006 roku w godz. 9-10. Pomimo, iż informacja o tym była rozprowadzana również przez sołtysów, na spotkanie społeczne przybyła 1 osoba - Pani Krzyżosiak Genowefa.

  3. Zgodnie z przepisami KPA postępowanie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyłożenia studium do publicznego wglądu zostanie wszczęte i przeprowadzone z urzędu - dodał Sekretarz Urzędu Pan Zenon Łakomy.
  Od strony formalnej musimy dokonać następujących czynności: Teraz Przewodniczący Rady ogłosi kilkuminutową przerw. Po przerwie Komisja Rewizyjna zaprezentuje nam swoje stanowisko w w/w sprawie poprzez przedstawienie projektu stosownej uchwały. Następnie zostanie przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie skargi z dnia 26 stycznia 2007 roku na czynności Burmistrza Gminy Jutrosin- dodał Sekretarz.
  Przewodniczący Rady podziękował Sekretarzowi za przedstawienie procedury związanej z rozpatrzeniem skargi.
  Głos zajął Burmistrz - myślałem, że Pan Leśniak przedstawi jakieś swoje propozycje dot. studium-niestety tak się nie stało. Teraz cała procedura w sprawie uchwalenia studium musi się powtórzyć, a co za tym idzie przesuwają się terminy jego uchwalenia - za co przepraszam - dodał Burmistrz.
  Głos zajął Pan Marcin Englert - projektant Studium - Bardzo przepraszam za całe zamieszanie jakie wynikło. Wkradł się błąd podczas prac nad projektem studium, całe konsekwencje w tym finansowe biorę na siebie. Procedura zaskarżonej części zostanie oczywiście powtórzona.
  Przewodniczący podziękował Panu Englertowi za wyjaśnienie.
  Przewodniczący ogłosił 15 przerwę.
  Po przerwie przystąpiono do dalszej części obrad Sesji.
  Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Lubiatowskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłoszonej skargi:
  Na postawie analizy treści skargi zgłoszonej w dniu 26.01.2007 roku przez Pana Andrzeja Leśniaka, zam. Szkaradowo nr 101, oraz po wysłuchaniu złożonych wyjaśnień- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jutrosinie nie stwierdza bezpośrednich uchybień w działaniach podejmowanych przez Pana Zbigniewa Koszarka - Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
  w sprawach stanowiących przedmiot złożonej skargi.
  W ocenie Komisji Rewizyjnej, naruszenie terminu ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu studium ma charakter proceduralny i jest wynikiem błędu popełnionego przez służby planistyczne w zakresie zastosowania prawidłowego terminu procedury w procesie opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin powiedział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Lubiatowski.
  Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

  Przewodniczący Rady podziękował Panu Lubiatowskiemu za podjęte stanowisko, następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie skargi z dnia 26 stycznia 2007 roku na czynności Burmistrza Gminy Jutrosin: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki - 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Zatem uchwała Nr IV/24/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

  Ad. 5
  Przeprowadzenie przez Radę Miejską w Jutrosinie konsultacji w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin.
  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu i zaprezentowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin. (Odbyła się projekcja studium). Pan Marcin Englert przedstawił zmiany jakie zostały naniesione do Studium min. dodatkowo umieszczono obwodnicę Dubina, która będzie kierować ruch w kierunku Jutrosina i Szkaradowa, tym samym omijać będzie sam Dubin oraz 2 wersje obwodnicy w kierunku Szkaradowa-która również omijać będzie bezpośredni ruch w samej miejscowości.
  Przewodniczący podziękował Panu Englertowi za zaprezentowanie projektu Studium..
  Ad. 6
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/12/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku określającej wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
  Głos zajął Burmistrz - 15 stycznia 2007 roku wpłynęło do Urzędu pismo od Wojewody Wielkopolskiego - Rozstrzygniecie Nadzorcze, które to zawierało nieważność § 4 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze- ze względu na istotne naruszenia prawa.
  Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził iż, w § 4 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały dot. przyznawania dodatków za wychowawstwo - stawki te nie zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Jutrosinie wyraził zgodę na inne-wyższe stawki za wychowawstwo. Jednak po konsultacjach Związki zgodziły się z podanymi stawkami.
  Kolejny uchylony § dotyczy przyznawania dodatku nauczycielom przedszkoli z tytułu opieki na powierzonym oddziałem. W katalogu stanowisk i funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego nie ma funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego i dlatego Rada Gminy nie posiada kompetencji do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli sprawujących taką funkcję.
  Dwie zmiany zawiera projekt uchwały, proszę Radę o przegłosowanie. Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawienie wprowadzonych do uchwały zmian.
  Czy są pytania?
  - Radny Lubiatowski -na jednej z posiedzeń Komisji dodatek o wychowawstwie był konsultowany, miał być tylko zmieniony zapis.
  - Burmistrz - mimo tego Wojewoda nam ten zapis odrzucił. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o decyzji Wojewody, która to uchyliła mam ten zapis, mimo to że wzorowaliśmy się na innych gminach decyzja Wojewody była taka jak przedstawiłem-dodał Burmistrz.
  - Radny Lubiatowski - dla mnie to nie do końca jest logiczne.
  - P. Sekretarz Zenon Łakomy - argumentacja Wojewody mnie również nie do końca przekonuje, inne Gminy którym również uchylono ten zapis podały rozstrzygnięcie to do sądu Śledzimy tą sytuację na bieżąco.
  Jeśli nie ma więcej pytań przejdziemy do odczytania projektu uchwały.
  - p. Lubiatowski - czy będziemy głosować osobno do każdej z pozycji które nam Wojewoda zarzucił?
  - P. Sekretarz - wg Wojewody Rada nie ma żadnych podstaw do przydzielania dodatków dla przedszkolanek, możemy jedyne wejść na drogę sądową.
  - Przewodniczący Rady - czy możemy już głosować?
  - p. Mikołajewski - głosujemy, ponieważ nauczyciele nie mogą czekać z wypłatami.
  - p. Krzyżosiak- możemy głosować, a tym samym wystosować wniosek do Wojewody o wyjaśnienia. Można zapytanie takie umieścić na stronie internetowej Ministerstwa, gdzie zespół prawników odpowiada na takie zapytania.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za” - dziękuję, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Zatem uchwała Nr IV/25/2007 została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

  Ad. 7
  Podjęcie postanowienia w sprawie przyjęcia planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2007.
  Przewodniczący Rady poinformował, iż na komisjach stałych rady Radni otrzymali Plan Pracy Rady na rok 2007. Proszę o składanie propozycji do projektu planu pracy:
  - Komisja Rewizyjna wystąpiła z propozycją wpisania na miesiąc marzec przeprowadzenia posiedzenia komisji przed sesja absolutoryjną.
  Przewodniczący Rady - to wynika już ze statutu i regulaminu organizacyjnego, iż komisja musi odbyć posiedzenie przed udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
  - Radny Mikołajewski - proszę o umieszczenie w planie pracy rady punktu dot. programu „LIDER” na miesiąc czerwiec.
  - Radny Krzyżosiak - proszę o przesunięcie z miesiąca czerwca punktu dot. informacji dyr. szkół o działalności na miesiąc maj, a na miesiąc marzec proszę o wpisanie pkt dot. podsumowania wyborów jednostek pomocniczych oraz przesuniecie z miesiąca czerwca pkt dot. informacji Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Miejskiej Górce - na miesiąc marzec. Jeszcze jedną zmianę jaką byśmy chcieli wprowadzić - przesunięcie pkt dot. informacji dyr. MGOK oraz Biblioteki w Jutrosinie na miesiąc maj.
  - Przewodniczący Rady - prozę Radnych o przegłosowanie zaproponowanych zmian do Planu Pracy rady na rok 2007.
  - Radny Wlekliński - plan ramowy mieliśmy i omawialiśmy na Komisjach. Dlaczego teraz o tym tyle dyskutujemy?
  - Radny Lubiatowski - mamy prawo do wnoszenia poprawek do Planu i uważam że kolega Wlekliński nie ma racji.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniesionych zmian do Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2007: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem zmian wprowadzonych do Panu, proszę o podniesienie ręki - 15 „za” dziękuję. Kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę-zatem Plan Pracy Rady Miejskiej na rok 2007 został przyjęty przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
  Ad. 8
  Wolne głosy i wnioski: Przewodniczący poprosił o zaprezentowanie płyty multimedialnej.
  Pani Krystyna Konieczna - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie zaprezentowała płytę multimedialną o Jutrosinie, jego dziejach, zabytkach, fotografie itp. Prezentacja płyty trwała ok. 45 min, z czego zaprezentowanie całości mieści się w granicach 2 godzin. Płyta będzie już niedługo w sprzedaży.
  - Przewodniczący Rady - proszę o zadawanie pytań, uwag do zaprezentowanego filmu.
  - P. Hemmerling - można byłoby bardziej zgrać prezentowane zdjęcia z omawianymi faktami.
  - P. Mikołajewski - dziękuję Panu Hemmerlingowi za słowa krytyki. Było przy tym dużo pracy, bardzo się cieszę że powstała tak piękna inicjatywa. Mam zaproszenie na targi do Berlina więc będzie tam co zaprezentować, folder jak i płytę. Myślę, że następną płytę jaką wspólnie wydamy - będą o wioskach. Dziękuję Pani Dyrektor za ten trud, jaki włożyła w przygotowanie tej płyty, jak również zespołowi, który podjął się wykonania tej płyty. Szkoda tylko że w zakładce „Podziękowania” - nie ukazało się podziękowanie dla Burmistrza za dofinansowanie płyty.
  - P. Konieczna - myślę że kolejna płyta jaką wydamy, będzie bardziej dograna jeśli chodzi o szczegóły techniczne. Przyjmuję wszystkie uwagi, słowa krytyki. Myślę również, że przy kolejnym wydaniu II części płyty Rada również dołoży środków finansowych i dofinansuje to przedsięwzięcie.
  - p. Burmistrz - przed 2000 rokiem wydaliśmy książkę autorstwa Pana Stanisława Jędrasia, pewne rzeczy, fakty od tamtego czasu się pozmieniały, dlatego idziemy z duchem czasu, wydając foldery o Jutrosinie, płyta tu zaprezentowana jest też doskonała formą promocji dla Gminy, dojdą kolejne zdjęcia, kolejne fakty-i myślę że warto byłoby zrobić jeszcze jedną część płyty również o wioskach, a pieniądze na pewno się znajdą.
  - P. Mikołajewski - są tu obecni sołtysi. Dobrze by było, gdyby na wiosce była jakaś osoba, która wszelkie materiały potrzebne do wydania kolejnej części płyty by zbierała. Warto gromadzić-to są pamiątki. My możemy te materiały poszanować, pokierować.
  - P. Konieczna - w ramach wdzięczności za zrobienie płyty, wspólnie z zespołem który wykonał tą płytę, chcemy zrobić stronę internetową, poprzez którą również będziemy promować ta płytę. Chcę, aby była to płyta tania, aby każdy mógł ją sobie nabyć za parę złotych-aby nie poszerzało się piractwo poprzez jej kopiowanie.
  Zakupiliśmy również projektor, który będzie na wypożyczeniu Zapraszam do współpracy Sołtysów, którzy na pewno są źródłem informacji o swoich wioskach.
  - Przewodniczący Rady - dziękuję za zaprezentowanie bardzo ciekawej płyty. Kieruję wszelkie słowa uznania dla Pani Dyrektor, za to że po 16 latach działania usłyszeliśmy o współpracy i o tym że Sołtysi będą bardzo potrzebni - dziękuję bardzo-dodał Przewodniczący.
  - P. Konieczna - dziękuję również za słowa uznania ze strony Przewodniczącego. Były mi one bardzo potrzebne. Praca jaką wykonuję jest pracą twórczą, dlatego każde słowo uznania mobilizuje mnie do działania. Otrzymuję je również ze strony osób spoza Jutrosina.
  Ad. 9
  Wolne głosy i wnioski:
  - Radny Domaniecki - szkody jakie powstały po ostatnich wichurach były bardzo widoczne i niektórzy odczuli je w sposób szczególne. Chodzi mi o firmy ubezpieczające - jest bardzo ciężko ściągnąć od nich pieniądze z tyt. odszkodowania za wyrządzone szkody. Również sprawy spadkowe są trudne do załatwienia. Jeszcze jedna sprawa dot. szkód wyrządzonych przez wichury - do dziś jeden budynek mieszkalny nie został podłączony przez energetykę. Jest to chyba jakieś nieporozumienie.
  - Burmistrz - Jeśli chodzi o energetykę- temat ten był poruszany na sesji Powiatu. Poodbierano nam posterunki energetyczne, nie wiadomo gdzie mamy dzwonić-zgłaszając awarię. Dziwię się również że do dnia dzisiejszego budynek nie został przez energetykę podłączony. Dlatego ten temat będzie dalej drążony. Mamy Powiatowe Centrum Reagowania Kryzysowego w Rawiczu. Tam powinny wszystkie tego typu sprawy był zgłaszane. Jeśli chodzi o ubezpieczenia - proszę o dopilnowanie tych spraw, jeśli osoba umiera a umowa nie zostaje zmieniona - pojawiają się kłopoty. Proszę sołtysów o poruszanie tych spraw na zebraniach sołeckich.
  - Radny Grzywaczewski - może należało by wystosować jakiś wniosek do Energetyki o wyjaśnienia, gdzie należy zgłaszać się w razie awarii, barku dostaw prądu.
  - Radny Wlekliński - mam pytanie odnośnie dziś otrzymanego folderu o Jutrosinie. Dlaczego nie ma w nim umieszczonych wszystkich nazw miejscowości np. Bonowo, Katarzynowo?
  - Odp. Burmistrz - to nie są miejscowości, są to przysiółki.
  - Radny Wlekliński - kolejna sprawa - na listopadowej sesji obiecał Pan Burmistrz, że otrzymam aszkę na drogę. Do dziś jej nie ma. Jeszcze jedna sprawa dot. równiarki na drogę-czy jej się doczekamy?
  - Odp. Burmistrz - równiarka dotrze, aszkę również kol radny otrzyma.
  Na powyższym zakończono obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
  Protokołowała: Protokół zatwierdził:
  Beata Rzeźnik Janiak Stanisław
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Jutrosinie
  1


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2007-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-31
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu