Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » nr 3/2006

nr 3/2006
P R O T O K Ó Ł III/2006

z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2006r., o godz. 13.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Kalka Walerian

 4. Grzywaczewski Bogusław

 5. Janiak Stanisław

 6. Krzyżosiak Romuald

 7. Lubiatowski Aleksy

 8. Mikołajewski Ireneusz

 9. Samol Szczepan

 10. Wlekliński Andrzej

 11. Domaniecki Józef

 12. Horała Czesław

 13. May Jakub

 14. Wybierała Piotr

 15. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia III Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, księży oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą w pełni prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 1. Cześć okolicznościowa Sesji:

- jasełka w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Jutrosinie
- Wręczenie odznaczeń rodzicom żołnierzy „Ze zdobycie wzorowej zasadniczej służby wojskowej”.
II. Część robocza sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinasowanie zadań:

- „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”
- „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej”.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Jutrosin w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2006.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.
Porządek obrad Rada przyjęła bez zmian.
Na początku Sesji Uczniowie Gimnazjum w Jutrosinie przedstawili jasełka, następnie odbyło się wręczenie odznaczeń rodzicom żołnierzy „Za zdobycie wzorowej zasadniczej służby wojskowej”. Odznaczenia wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej - ppłk Andrzej Stenka - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami.
- udział w naradzie u Wojewody i Marszałka
- udział w naradzie Wójtów, Burmistrzów
- udział w spotkaniu WOKISS
- udział w spotkaniach opłatkowych
- udział w odbiorze drogi we wsi Zaborowo
- powołany został skład komisji w wyborach do Izb Rolniczych.
Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za sprawozdanie. Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały uchylającej uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinasowanie zadań:
- „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”
- „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej”.
Gos zajął Burmistrz, informując iż 28 czerwca 2006 roku podjęte zostały przez Radę 2 uchwały. Po konsultacjach z Panią Księgową stwierdziliśmy, że nie musimy zaciągać kredytów, ponieważ mamy wystarczającą ilość środków finansowych w budżecie-i nie musimy zaciągać w tym celu kredytów. Jeśli te pieniądze dojdą od Wojewody , będą stanowiły nadwyżkę na rok następny. Proszę więc Radę o ich uchylenie, ażeby nie trzeba było wykazywać ich w sprawozdaniu do RIO.
Brak pytań do p. Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinasowanie zadań:
- „Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”
- „Kształtowanie centrum wsi Płaczkowo wraz z remontem świetlicy wiejskiej”.
została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.
Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Brak pytań do p. Skarbnik.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2006 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Jutrosin w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007.
Głos zajął Burmistrz informując, iż do 15 stycznia musimy przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy wykaz prac społecznie użytecznych. Nie jesteśmy pewni, czy znajdziemy chętnych do tych prac. Zgłaszamy 10 osób, 60% płaci Powiatowy Urząd Pracy, a 40% wypłaca gmina. Stawka na godzinę wynosi 6,00 zł, osoba musi przepracować 40 godzin na miesiąc.
Brak pytań do p. Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Jutrosin w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.
Głos zajął Burmistrz. Do przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 marca 2007 roku, zgodnie z trybem i zasadami określonymi w statutach jednostek pomocniczych, oraz w ustawie o samorządzie gminnym.
Brak pytań do Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Jutrosin w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2007 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o realizacji najważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku 2006.
Głos zajął Burmistrz:

 • Odbiór drogi w Zaborowie - trwają jeszcze prace kosmetyczne

 • Kanalizacja w Szymonkach - dziś odbył się odbiór, jednak termin odbioru przesunięto ponieważ zgłoszono jeszcze poprawki .

 • Projekt zbiornika retencyjnego na Orli.

 • Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej dla Dubina oraz na budowę drogi do Bielaw oraz dróg osiedlowych w Jutrosinie.

 • Wykonano chodniki w Szkaradowie i Jutrosinie.

 • Remonty dachów w budynkach komunalnych, zakup okien.

 • Zakończono modernizację stadionu sportowego w Jutrosinie, założono ogrzewanie gazowe.

 • Podłączono ogrzewanie gazowe w świetlicy wiejskiej w Płaczkowie i przedszkolu.

 • Nie udało nam się w tym roku uchwalić studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jutrosin.


Proszę Radnych o uzgodnienie terminów komisji, abyśmy pod koniec stycznia mogli zwołać sesję i podjąć min. uchwałę dot studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jutrosin. Dziękuję sołtysom i radnym z współpracę-dodał Burmistrz.
Przewodniczący Rady podziękował za przedłożoną informację. Brak pytań.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania - brak.

Ad 9
Wolne głosy i wnioski

 • P. Lisiecki - w imieniu strażaków ochotników pragnę przekazać wszystkim z okazji zbliżającego się nowego roku zdrowia, szczęścia, podejmowania trafnych decyzji. Dzikiej za współpracę, za przekazane środki finansowe dla starzy.

Przewodniczący Rady podziękował p. Lesieckiemu i również złożył noworoczne życzenia.

 • Sołtys z Rogożowa - czy w Powiecie jest ujęta dalsza modernizacja drogi w Rogożowie?

Od. Radny Powiatowy p. Małecki - droga Zmysłowo-Jutrosin, jak i Rogożewo na lata 2006-2009 nie przewidziano na ten cel środków finansowych. Jest to ujęte w planach długoterminowych.

 • Przewodniczący Rady zaapelował do Sołtysów, aby zachęcili Rolników do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych.


Na zakończenie obrad Sesji wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne, oraz podzielili się opłatkiem.
Na powyższym zakończono obrady III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała Protokół zatwierdził
Rzeźnik Beata Janiak Stanisław
Przewodniczący Rady
Miejskiej w JutrosinieInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu