Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » nr 2/2006

nr 2/2006
P R O T O K Ó Ł II/2002

z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 06 grudnia 2006r., o godz. 14.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.


Obecni na Sesji Radni:

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Kalka Walerian

 4. Grzywaczewski Bogusław

 5. Janiak Stanisław

 6. Krzyżosiak Romuald

 7. Lubiatowski Aleksy

 8. Mikołajewski Ireneusz

 9. Samol Szczepan

 10. Wlekliński Andrzej

 11. Domaniecki Józef

 12. Horała Czesław

 13. May Jakub

 14. Wybierała Piotr

 15. Zuziak Józef


Lista obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Otwarcia II Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, dlatego podejmowane uchwały będą prawomocne.

Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie poprosił Burmistrza o złożenie ślubowania:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin,
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”

„Tak mi dopomóż Bóg”
Przewodniczący wręczył wiązankę kwiatów, gratulując objęcia urzędu Burmistrza.
W imieniu wszystkich, którzy obdarzyli zaufaniem Burmistrza i Radę złożył wyrazy uznania, zdrowia i wytrwałości.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji do podejmowania uchwał.

 3. Ustalenie porządku obrad.


 1. Zaprzysiężenia Pana Zbigniewa Koszarka na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin - złożenie ślubowania.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jutrosin na rok 2006.

 5. Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2007:

  • w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  • w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadania psów,

  • w sprawie: wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.

   1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2007.

   2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

   3. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

   4. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.

   5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.

   6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.06.2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

   7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/57/2003 z dnia 22 października 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania

   8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

   9. Interpelacje i zapytania.

   10. Wolne głosy i wnioski.

   11. Zakończenie.


    1. Przewodniczący poinformował iż jeden wprowadzony punkt w porządku obrad nie został omówiony na posiedzeniach komisji. Dotyczy on zmiany jednego paragrafu dot. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania
     Z wnioskiem o zmianę w uchwale wystąpił pan Romuald Krzyżosiak na Komisji Oświaty.
     Rada przyjęła jednogłośnie pkt dot. wprowadzenia zmiany w uchwale.
     Czy jeszcze są jakieś pytania dot. przedstawionego porządku obrad? Jeśli nie ma to przystępujemy do pkt 2 porządku obrad.

     Ad. 2
     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

     Ad. 3
     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:

     • Udział w spotkaniu z gazownią: rozmowy toczyły się głównie na temat gazyfikacji nowego osiedla w Jutrosinie, wstępnie ustalono że całe osiedla ma zostać zgazyfikowane w przyszłym roku.

     • Udział w spotkaniu, które odbyło się w Dubinie dot. poszerzenia Orli.

     • Udział w dwóch 10-leciach i jednym 60-leciu pożycia małżeńskiego

     • Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady, przygotowanie uchwał.

     • Udział w uroczystości wręczenia medali „Za obronność”

     Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Brak pytań.

     Ad. 4
     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Jutrosin na rok 2006.
     Głos zajęła Pani Grażyna Niedbała-Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
     Pani Skarbnik przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę. Dziękuję - zatem uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 06 grudnia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2006 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

     Ad. 5
     Podjęcie uchwał podatkowych na rok 2007:

       1. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

       2. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych,

       3. w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadania psów,

       4. w sprawie: wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.


     Przystąpiono do uchwalania wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na rok 2007.
     Głos zajął Burmistrz informując iż wszystkie szczegóły dotyczące stawek podatkowych omawiane były na komisjach stałych rady. Następnie odczytał projekt stawek podatkowych na 2007 rok. Brak pytań czy zmian dot. stawek podatkowych.
     Przystępujemy do głosowania.
     Uchwała:

     1. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok:

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/7/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

     1. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i

     zwolnień z tego podatku:
     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/8/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

     c) w sprawie: wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok:
     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/9/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

     d) w sprawie: wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2007.
     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/10/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

     Ad.6
     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2007.
     Burmistrz poinformował, iż cena 1q żyta ustalona komunikatem Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy wynosi 35,52 zł. Natomiast propozycja Burmistrza jest następująca: ażeby obniżyć w/w kwotę do kwoty 30,00 zł.
     Brak pytań, uwag ze strony Radnych.
     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/11/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


     Przewodniczący Rady Miasta i Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.

     Po przerwie wznowiono obrady Sesji i przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.


     Ad. 7
     Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
     Głos zajął Burmistrz. Wszystkie szczegóły omawiane były na komisjach stałych rady. Regulaminy te pozostały prawie bez zmian. Jedynie wprowadzono jeden dodatek funkcyjny, gdzie nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek z tytułu opieki nad powierzonym oddziałem w wysokości 40,00 zł, kolejna zmiana dotyczy dodatków funkcyjnych dla nauczycieli gdzie wszystkie stawki podniesiono o 5,00 zł, oraz w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli dodano 1 punkt który mówi „nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola i jest to jego suwerenna decyzja podjęta na podstawie kryteriów oceniania.” Pozostałe punkty regulaminów pozostają bez zmian.
     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr II/12/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


     Ad. 8
     Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.
     Przewodniczący poinformował, iż program ten omawiano na komisjach stałych rady. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma odczytam projekt uchwały Nr II/13/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

     Ad. 9
     Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.
     Przewodniczący poinformował, iż program ten omawiano na komisjach stałych rady. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma odczytam projekt uchwały Nr II/14/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu

     Ad. 10
     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Jutrosin z organami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.
     Przewodniczący poinformował, iż Radni omawiali w/w temat na komisjach stałych rady. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma odczytam projekt uchwały Nr II/15/2006 - bark uwag.
     Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny - nie widzę, kto się wstrzymał - nie widzę.
     Dziękuję zatem w/w uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie.
     Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu

     Ad. 11
     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.06.2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.
     Głos zajął Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie - Pan Zenon Łakomy. Rada Miejska w czerwcu 2006 przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Reguluje to ustawa o finansach publicznych. Prokuratura Rejonowa w Rawiczu po analizie stwierdziła, że w uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 czerwca 2006 roku § 3 powinien otrzymać inne brzmienie i prosi w piśmie do ustosunkowania się do określonych zmian. Dlatego zmieniamy zapis § 3, który brzmieć będzie następująco: „Przedmiotem podstawowej działalności Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin jest zapewnienie obsługi administracyjnej organów uchwałodawczych i wykonawczych Gminy”. Przewodniczący podziękował Sekretarzowi za przedstawienie zmiany.
     Brak pytań.
     Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały, po czym przystąpiono do głosownia: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki - 15 „za” - dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Zatem uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.     Ad. 12.
     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XII/57/2003 z dnia 22 października 2003 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz Regulaminu jego przyznawania.
     Przewodniczący Rady poinformował, iż punkt ten nie został omówiony na Komisjach. Sprawa stypendium wyszła na Komisji Oświaty, gdzie jej Przewodniczący Romuald Krzyżosiak, wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w regulaminie przyznawania przez burmistrza stypendium. - Stypendium to zostało uchwalone przez poprzednią radę w 2003 roku. Ma ono na celu wsparcie jutrosińskich absolwentów szkół średnich, którym sytuacja finansowa nie pozwala na podjęcie studiów - informuje Romuald Krzyżosiak. Do tej pory ze stypendium skorzystały trzy osoby kształcące się na wydziale matematyki UAM, wydziale filologii polskiej UW i Politechnice Wrocławskiej. W roku bieżącym wniosek o przyznanie pomocy złożyły trzy osoby. - Po zapoznaniu się z nimi komisja stypendialna doszła do wniosku, że wszyscy troje spełniają wymagane kryteria, a różnice w dochodach na członka rodziny są niewielkie. W związku z tym proponujemy, by zmienić regulamin, aby stypendium mogło być przyznawane nie dwóm, lecz trzem ubiegającym się osobom, ale w mniejszej kwocie - podkreśla Romuald Krzyżosiak.
     O stypendium burmistrza może ubiegać się absolwent osiągający wybitne wyniki w nauce na stałe mieszkający na terenie gminy Jutrosin. Musi on zdać egzaminy wstępne na wyższe uczelnie w systemie studiów dziennych oraz znajdować się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc przyznawana jest na okres dwóch pierwszych semestrów.
     złożył wniosek o zmianę zapisu tej uchwały (uchylenie punktu 5 uchwały). Zapis ten brzmi „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin może uzyskać co najwyżej dwóch (dwoje) studentów,
     Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały, po czym przystąpiono do głosownia: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki - 15 „za” - dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Zatem uchwała Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

     Ad. 13
     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
     Głos zajął Przewodniczący Rady, informując, iż temat ten omawiany był na komisjach. Dlatego jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania:
     Przewodniczący rady odczytał treść projektu uchwały, po czym przystąpiono do głosownia: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki - 15 „za” - dziękuję. Kto się wstrzymał - nie widzę, kto jest przeciwny - nie widzę. Zatem uchwała Nr II/18/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

     Ad. 14
     Interpelacje i zapytania:
     - Radny Mikołajewski Ireneusz - interweniuję w sprawie ul. Wrocławskiej, tam gdzie kiedyś stał kiosk. Prośba moja jest następująca, żeby przesunąć o 2 metry ogrodzenie i zrobić zatoczkę dla samochodów, ponieważ jest tam bardzo ciężko przejechać. Sprawa wtedy była by rozwiązana.
     Kolejną sprawą jest wizerunek, jaki daje mam nasz posterunek policji. Mówiliśmy już kiedyś o jego remoncie, sprawa jednak ucichła. Nie dawno miałem spotkanie z pewną Panią z poza naszego terenu, która była zaszokowana warunkami jakie w tej chwili panują na posterunku (rzadko się spotyka takie warunki). Jest to także nasza wizytówka, naszego miasta a nawet gminy. Proszę o interwencję w tej sprawie. Kolejna sprawą jest wsparcie rodzimych artystów - chodzi tu o jednego chłopaka z naszej gminy, który pięknie maluje, zdobywa nagrody na konkursach wojewódzkich, a niestety nie ma warunków, ażeby godnie poszerzać swoje umiejętności. W tej chwili ma odcięty prąd - bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.
     Jeszcze chcę wspomnieć o płycie multimedialnej o gminie Jutrosin, która jest obecnie w stanie dokańczania i wydawania. Może jej prezentacja mogła by się odbyć na najbliższej styczniowej sesji, a w nowym roku może do tej płyty jeszcze wydać jakiś album?

     - Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Janiak - jeśli chodzi o ul. Wrocławską to myślę, że jest to sprawa priorytetowa i naprawdę warto by było to zrobić w jak najszybszym czasie. Kolejna sprawa dot. posterunku policji w Jutrosinie - myślę że w tej sprawie proszę o wypowiedź Burmistrza.
     - Głos zabrał Burmistrza - Sprawa posterunku policji - jak już wiemy, budynek ten został przekazany nam (Gminie), remont zostanie przeprowadzony, ale wiąże się on również z remontem drogi która przebiega obok posterunku. Będzie jeszcze w tym roku robiona dokumentacja na budowa tej drogi, która niesie ze sobą zmianę dot. tego iż ma zostać zrobiony pod posterunkiem parking dla samochodów. Dlatego chcemy to wszystko razem połączyć. Jeśli chodzi o wsparcie rodzimych artystów, tutaj chodzi o Pana Nieboraka - to nie znam jego sytuacji, nie wiem dlaczego został odcięty tam prąd. Jest to artysta, ale z tego co wiem - nie zajmuje się niczym poza malowaniem. Zgłoszę to w OPS-ie i myślę że wyjaśnimy ta sprawę. Kolejna sprawa, którą Pan poruszył- to płyta multimedialna. Nie sądzę aby udało nam się zaprezentować to i połączyć wraz z najbliższą sesją, ponieważ jest to sesja końcowa. Być może uda nam się zaprezentować ją na sesji styczniowej, gdzie również wtedy będzie potrzebny rzutnik do zaprezentowania i uchwalenia studium.
     Niedługo będziemy mieli folder o Jutrosinie, który wydaje nam firma z Bydgoszczy - jest to folder o naszej Gminie. W sprzedaży znajduje się również płyta chóru szkolnego.

     Ad. 15
     Wolne głosy i wnioski:

     - Radny Alcer Stanisław - zakład energetyczny który wykonywał zasilanie (światło uliczne) nadal nie działa, a do tego przy wykonywaniu prac chodniki zostały rozkopane.
     Odp. Burmistrz - interweniowaliśmy już w tej sprawie. Fakt ten już został zgłoszony, Powiat również interweniował . Będziemy monitować te sprawy i nadal interweniować-nic oprócz tego nie możemy teraz zrobić.
     - Radny Alcer - jedna ze stodół grozi zawaleniem, spadają dochówki. Proszę o interwencję w tej sprawie.
     Odp. Burmistrz - zawiadomiłem konserwatora zabytków, oraz złożyłem zapytanie czy wyrazi zgodę na to aby można było cokolwiek tam zrobić, zabezpieczyć. Stodoły te należą pod zabytki i niestety aby zrobić cokolwiek w tej sprawie najpierw musimy otrzymać odpowiedź od konserwatora zabytków. Sami nic nie możemy w tej sprawie zrobić . Musimy liczyć się właśnie z takimi problemami - powiedział Burmistrz.
     - Radny Jakub May - co można zrobić w sprawie rosnących śmieci na starym wysypisku i na ul. Polnej - jest to w granicach miasta i jest to problem bardzo poważny i przerażający.
     Odp. Burmistrz - znamy ten problem, policja interweniuje, szukamy jakiegokolwiek sposobu aby kogoś „za rękę” złapać. Są obecni tu Sołtysi-proszę naciskać mieszkańców , aby wszyscy mieli podpisane umowy z firmami wywożącymi śmieci.
     - Radny Mikołajewski - nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi o tej zatoczce.
     Odp. Burmistrz - jak już mówiłem jest to droga Powiatowa , będziemy o to walczyć.
     - Przewodniczący Rady - na komisjach będziemy opracowywać plan pracy rady na rok 2007 dlatego niektóre sprawy mogą być poddawane na dyskusję na kolejnych sesjach.
     - Komendant Policji w Jutrosinie - podziękował p. Burmistrzowi i Miejsko-Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za zakup sprzętu komputerowego oraz zwrócił się prośbą o pomoc w remoncie posterunku policji w Jutrosinie. Jeśli chodzi o sprawę śmieci, dzikich wysypisk jakie się tworzą - proszę o tym mówić głośno, jeśli złapiemy kogoś na gorącym uczynku. Należy ten fakt zgłosić, powiadomić. Wtedy możemy karać.
     - p. Krzyżosiak Genowefa - prośba o wyrównanie, zrobienie drogi dojazdowej do przedszkola w Szkaradowie.
     - p. Owczarek - prośba do Burmistrza i do Radnych - proszę aby Burmistrz i Radni zwrócili uwagę na to że w Jeziorach nawet nie ma chodników, a inni chcą mieć wszystko od razu. Był Pan w Jeziorach - i co pan teraz na to wszystko powie? Widział Pan Mikołajewski jak to wszystko u nas wygląda!
     - Przewodniczący Rady - proszę - nie kłóćmy się - to nie o to chodzi, nie na tym to polega.
     - Radny Mikołajewski - ja walczę o swoje sprawy, ma Pan Radnych ze swojego terenu, więc niech oni się wypowiedzą w tej sprawie.
     - Sołtys Rogożowa - jest wiele garbów na drodze. Proszę coś w tej sprawie zrobić!
     - p. Burmistrz - drogi łatamy na bieżąco, również je równamy. Robimy wszystko na miarę naszych możliwości. Informuję również że w naszej gminie jest co jakiś czas organizowana akcja „RADAR”, gdzie skuteczność tej akcji można już zauważyć. Jest to sprawa bardzo dobra i chciałbym aby powtarzane to było przynajmniej raz w tygodniu.

     Na powyższym zakończono obrady II Sesji Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie.     Protokołowała: Protokół zatwierdził
     Beata Rzeźnik Janiak Stanisław
     Przewodniczący Rady
     Miejskiej w Jutrosinie


     8


   Informacje powiązane:
   Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
   Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
   Autor informacji: Małgorzata Pospiech
   Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
   Opublikowany dnia: 2006-12-06
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
   Zmian: 0


   Powiadom o zmianach w tym dokumencie
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.   Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu