Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » nr 1/2006

nr 1/2006
P R O T O K Ó Ł NR 1/2002

z inauguracyjnej SESJI RADY MIASTA I GMINY W JUTROSINIE, która odbyła się w dniu 27.11.2006r. o godzinie 13 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie.Obecni na Sesji Radni:

 1. Alcer Stanisław

 2. Barteczka Mirosław

 3. Kalka Walerian

 4. Grzywaczewski Bogusław

 5. Janiak Stanisław

 6. Krzyżosiak Romuald

 7. Lubiatowski Aleksy

 8. Mikołajewski Ireneusz

 9. Samol Szczepan

 10. Wlekliński Andrzej

 11. Domaniecki Józef

 12. Horała Czesław

 13. May Jakub

 14. Wybierała Piotr

 15. Zuziak Józef


Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowią załącznik nr: 1, 2 do protokołu.
Proponowany porządek obrad I SESJI:

 1. Otwarcie obrad I Inauguracyjne Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie przez Seniora nowo wybranej rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 4. Wybór dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów Komisji Stałych Rady.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

 7. Złożenie przez Burmistrza Miasta i gminy Jutrosin informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.

 8. Interpelacje i zapytania.

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zakończenie obrad.Ad. 1.
Uroczystego otwarcia I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta i Gminy Jutrosin dokonał Radny - Senior Pan Domaniecki Józef, który złożył wszystkim radnym gratulacje z okazji wyboru na radnego.
Pan Domaniecki złożył również gratulacje Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Koszarkowi, oraz wszystkim tym osobom, które zostały wybrane na radnych do Rady Powiatowej w Rawiczu, przywitał wszystkich zaproszonych gości, sołtysów, kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Księży naszych Parafii.
W związku z tragicznymi wydarzeniami kopalni „HALEMBA” na Śląsku zebrani uczcili minutą ciszy ofiary wypadku.
W dalszej części Pan Domaniceki przedstawił porządek obrad.
Obrady będą odbywały się w dwóch częściach.
Pierwsza część to:

 1. Otwarcie Sesji

 2. Złożenie ślubowań przez Radnych.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania Pan Józef Bartkowiak - Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczył radnym oraz Burmistrzowi zaświadczenia potwierdzające prawomocność dokonanych wyborów.
Przed przystąpieniem do ślubowania Pan Domaniecki Józef poinformował obecnych, iż na Sesji jest obecnych 15 radnych, a więc rada jest władna do podejmowania uchwał.

Ad. 2.
Złożenia ślubowań dokonał najmłodszy Radny - Pan Mirosław Barteczka, a następnie pozostali Radni.

Ad. 3.
Kolejny punkt obrad dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie, gdzie zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględna większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Jako jedynego kandydata na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie zgłoszono Pana Stanisława Janiaka.
W dalszej części obrad radni wybrali Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

 1. Krzyżosiak Romuald - Przewodnicząca Komisji

 2. May Jakub - Członek Komisji

 3. Wlekliński Andrzej - Członek Komisji


Powyższe kandydatury zostały przez Radę przegłosowane jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do osowania. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Krzyżosiak Romuald odczytał protokół - w głosowaniu tajnym Pan Stanisław Janiak otrzymał 14 głosów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Pan Józef Domaniecki odczytała Uchwałę Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie, która została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Nowo wybrany Przewodniczący podziękował Panu Józef Domaniecki za prowadzenie pierwszej części Sesji, a wszystkim radnym za zaufanie, jakim go obdarzyli wybierając na to stanowisko. Po przyjęciu gratulacji przejął funkcję prowadzenia dalszych obrad.

Przewodniczący przedstawił radnym dalszy porządek Sesji, który został przyjęty bez uwag:

 1. Wybór dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 2. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta i gminy Jutrosin na rok 2006.

 4. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Zakończenie obrad.


Dalszy porządek Sesji został przyjęty bez uwag.

Ad. 4
Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Jutrosin oraz ustawą o samorządzie Gminnym, Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną ilością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jutrosin radni zgłosili kandydatury:

 • Pan Barteczka Mirosław

 • Pan Domaniecki JózefSkład komisji skrutacyjnej pozostał bez zmian.
Przystąpiono do wyborów, gdzie po ich zakończeniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Krzyżosiak Romuald odczytał protokół, w którym:
W głosowaniu tajnym zastępcami Przewodniczącego Rady zostali:

 • Pan Barteczka Mirosław - otrzymała 15 głosów.

 • Pan Domaniecki Józef- otrzymała 15 głosów.


Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Pan Stanisław Janiak złożył gratulacje, a następnie odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie - uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do pkt. kolejnego porządku obrad
Ad. 5
Po krótkiej przerwie wznowiono obrady, gdzie ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie:
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Wlekliński Andrzej - Przewodniczący

 2. Zuziak Józef - Członek

 3. Wybierała Piotr - Członek

 4. Kalka Walerian - Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Alcer Stanisław - Przewodniczący

 2. Grzywaczewski Bogusław - Członek

 3. Domaniecki Józef - Członek

 4. Zuziak Józef - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

 1. Krzyżosiak Romuald - Przewodnicząca

 2. Horała Czesław - Członek

 3. May Jakub - Członek

 4. Barteczka Mirosław - Członek

Po ustaleniu składów Komisji Stałych Rady Przewodniczący poddał Uchwałę Nr I/3/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie pod głosowanie. Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ustalono również skład osobowy Komisji Rewizyjnej, do której weszli:

 • Lubiatowski Aleksy - Przewodniczący

 • Samol Szczepan - Członek

 • Mikołajewski Ireneusz - Członek


Uchwała Nr I/4/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej została przedstawiona i przyjęta jednogłośnie.
Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Głos zajęła Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin, Pani Niedbała Grażyna przedstawiając zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały.
Uchwałą
Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Jutrosinie na rok 2006 została przyjęta przez Rade jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Informacja Burmistrza o stanie finansowym i gospodarczym gminy Jutrosin:
Na wstępie Burmistrz poinformował, iż wraz z radnymi składał ślubowanie. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej złożenie ślubowania przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast może nastąpić dopiero po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast na terenie całego kraju po II turze wyborów, która odbyła się w dniu wczorajszym. Oznacza to, że złożę ślubowanie na drugiej sesji Rady Miejskiej, która zostanie zwołana w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów w Dzienniku Ustaw-powiedział Burmistrz. Podziękował za owocną współpracę oraz za zaufanie jakim obdarzyli go mieszkańcy Gminy Jutrosin-oddając swój głos.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin złożył informację o stanie finansowym i gospodarczym Gminy: (najważniejsze)
- odbiór dróg w Zaborowie
- Burmistrz przedstawił jak kształtował się budżet po stronie dochodów jak i wydatków, zadłużenie.
- zakończono realizację projekt „odnowa wsi Płaczkowo”
- zakończenie realizacji projektu ”Odnowa i modernizacja stadionu sportowego w Jutrosinie”, jeszcze trwają prace przy zakładaniu ogrzewania-w projekcie tym nie było to ujęte.
- zakładamy dla „Zerówki” ogrzewanie gazowe w miejscowości Płaczkowo
- zakupiliśmy budynek, który został przeznaczony dla Gimnazjum, w celu jego powiększenia i przystosowania budynku na sale lekcyjne.
- zostały nam przekazane bezpłatnie grunty w Rogożewie od Zakładu Doświadczalnego w Smolicach (hydrofornia)
- trwają prace budowy chodnika na ulicy wrocławskiej.
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie najważniejszych informacji gospodarczych i finansowych. Czy są pytania?

Ad.8
Interpelacje i zapytania.
- p. Wlekliński - mamy na naszym terenie ok. 10 zakładów rzeźniczych. Prawdopodobnie od nowego roku nie będą one mieć szans istnienia. Maja zostać zaostrzone przepisy, gdzie mało który zakład im sprosta. Jeśli będą chciały sprostać tym przepisom zakłady te będą musiały ponosić 3-4 razy większe koszty. Proszę by na najbliższą sesję został zaproszony powiatowy lekarz weterynarii, aby nam to wszystko wyjaśnić. Może udało by nam się obniżyć progi, wymagania jakie zostaną postawione zakładom rzeźniczym?

- p. Grzywaczewski -również proszę o wyjaśnienie jak w najbliższym czasie mają zmienić się przepisy dot. zakładów rzeźniczych. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy lekarza weterynarii.

Odp. Przewodniczący Rady - lekarz weterynarii zostanie zaproszony.
- p. Alcer - powracam do sprawy pana Szymkowiaka w sprawie wyznaczenia miejsca skupu prosiąt. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w w/w/ sprawie. Proszę o zajęcie w tej sprawie stanowiska.
Ad. 9
Wolne głosy i wnioski:
- p. Sekretarz - proszę przewodniczących komisji o uzgodnienie terminów Komisji.
- p. Mikołajewski - chciałbym złożyć podziękowanie p. Irminie Gilickiej Zalas za piękną uroczystość na którą zostałem zaproszony. Dziękuję-i proszę o więcej takich uroczystości.
- p. Małecki Fabian - Radny Powiatowy - dziękuję wszystkim za poparcie w wyborach. Myślę że mamy jeszcze dużo do zrobienia.

Na powyższym zakończono obrady I Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


Protokołowała:

Beata Rzeźnik


6


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu