Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.

Numer uchwały: 2005/34/157
Numer sesji: 34
Rok: 2005


U C H W A Ł A Nr XXXIV/157/2005


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 16.12.2005r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt.4, pkt.9 lit c, d, pkt.10, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z póź. zmian.) oraz art.48 ust 1 pkt.2 i art.109, art.122, art.124 ust 1,2,3 oraz art.128 ust 2 pkt.1, art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1). Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 w wysokości 13.075.803,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2). Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2006 w wysokości 15.159.803,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

3). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2006r. w kwocie 2.084.000,00 zł. stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 300.000,00 zł. na budowę kanalizacji we wsi Szymonki oraz w kwocie 1.800.000,00 zł. na budowę drogi gminnej Dubin - Zaborowo i w kwocie 860.000,00 zł. na realizację programu w ramach odnowy wsi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem spłaty rat pożyczek w kwocie 876.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 3.

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006 w wysokości 1.482.352,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 5.

W wydatkach budżetowych określonych w par.1 pkt.2 przeznacza się środki na sfinansowanie zadań:

1). Kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację przedmiotową, kwotę 328.500,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury oraz kwotę 23.600,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

2). Kwotę 57.160,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe, na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatami zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

3). Kwotę 3.241.252,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w tym z budżetu 3.221.252,00 i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 20.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 6.

Określa się dochody i wydatki na rok 2006 związane z realizacją zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 81.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.


§ 7.

Określa się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2006r. w kwocie 18.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały.

§ 8.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin:

1). Do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego lub pożyczki krótkoterminowej oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu do wysokości 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2). Do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w wydatkach w dziale między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków majątkowych.

3). Do lokowania wolnych środków finansowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.4). Do zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stosowanej umowy pożyczki do wysokości 300.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej oraz do spłat zobowiązań z tego tytułu.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2006-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu