Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Numer uchwały: 2005/29/142
Numer sesji: 29
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXIX/142/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. l ustawy z. dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 Nr 72 póz. 747 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu ul. Leśna 42 z dnia 20 kwietnia 2005 r. o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Jutrosin taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone we wniosku przedstawionym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.


  1. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfach na okres od dnia 1.07.2005 do

30.06. 2006 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław JaniakUzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/142/2005
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 06 czerwca 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), zwanej dalej ustawą, Spółka z o.o. „wodociągi gminne” z siedzibą w Pakosławiu z dnia .......................r. złożyła wniosek Nr ........................ o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2005 do dnia 30.06.2006r., ........................ na terenie Miasta i Gminy Jutrosin i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług
- planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę jak w sentencji.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu