Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

Numer uchwały: 2005/26/133
Numer sesji: 26
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXVI/133/2005


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Gminy Jutrosin
Nr XXVI/133/2005 z dnia 30 marca 2005 r.


R E G U L A M I N

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy JutrosinROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2
Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane uczniom szkół wymienionych w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkałym na terenie Gminy Jutrosin.

ROZDZIAŁ II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekroczyć miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).

4. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).

5. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym , wynika z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej z uwzględnieniem okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

6. Ustala się następujące grupy dochodowe :
1) dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 200,00- zł
- GRUPA I
2) dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00- zł
i nie przekraczający 316,00- zł - GRUPA II

7. Wysokość stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej
wynosi:
1) przy grupie I - 50,00- zł
2) przy grupie II - 45,00- zł

8. W przypadku gdy Gmina posiada niewystarczającą ilość środków finansowych na przyznanie stypendiów w wysokościach określonych w ust. 7 przyjmuje się zasadę , że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najmniejszych dochodach w rodzinie, począwszy od najmniejszego dochodu w górę, aż do wyczerpania środków.

§ 4

  1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

  2. Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - kwoty 1008 zł.


§ 5
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników do nauki, odzieży i obuwia sportowego, przyborów szkolnych, słowników i lektur szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych;

  3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

  4. w formie świadczenia pieniężnego.ROZDZIAŁ III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7

  1. Ciałem o charakterze opinodawczo-doradczym jest Komisja Stypendialna, powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.


  1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie, w liczbie 5 osób.


  1. Przewodniczącego Komisji wskazuje Burmistrz, a Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Komisji.


4. Prace komisji są prawomocne przy obecności co najmniejInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu