Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad i warunków przyznawania pomocy na dożywianie.

w sprawie: zasad i warunków przyznawania pomocy na dożywianie.

Numer uchwały: 2005/25/130
Numer sesji: 25
Rok: 2005
U C H W A Ł A Nr XXV/130/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie: zasad i warunków przyznawania pomocy na dożywianie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203), oraz art.96 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu ,, Posiłek dla potrzebujących” ( Dz. U. Nr 236 poz. 2363 ) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Pomoc w postaci zakupu ze środków budżetowych jednego posiłku dziennie przysługuje osobom go pozbawionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, a w szczególności:


  • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;

  • dzieciom do lat 7 z rodzin spełniających przyjęte kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

  • uczniom szkół ponadgimnazjalnych

  • osobom starym, chorym, niepełnosprawnym


§ 2

  1. Pomoc nieodpłatna może być przyznana osobom uprawnionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


  1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być również przyznana osobom uprawnionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli występują szczególne okoliczności., a przede wszystkim:


1) sieroctwo
2) bezdomność
3) bezrobocie
4) niepełnosprawność
5) długotrwała lub ciężka choroba
6) przemoc w rodzinie
7) wielodzietność
8) niezaradność życiowa rodziców lub opiekunów
9) alkoholizm rodziców lub opiekunów
10) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
11) klęska żywiołowa lub ekologiczna

  1. Pomoc ta przyznawana jest nieodpłatnie, a Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odstępuje od żądania zwrotu kosztów świadczenia.


§ 3

  1. Przyznanie pomocy w formie posiłku, następuje na wniosek osoby zainteresowanej rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


  1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się na podstawie uprzednio przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.§ 4
Traci moc Uchwała NR XXIII /124/2001 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.06.2001 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu