Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.

w sprawie: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.

Numer uchwały: 2005/25/129
Numer sesji: 25
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXV/129/2005

Rady Miejskiej
W Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie: warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt.11,art.50 ust.6,art.96 ust.4, ustawy
z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r Nr 64,poz.593 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Usługi opiekuńcze przyznawane są w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z tej formy pomocy.

§ 2
1. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej,która z powodu
wieku , choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,a jest
jej pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 3
1. Pomoc przyznawana jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego
2. Pomoc może być także przyznana z urzędu.

§ 4
1. Osoby nie ponoszą opłat za usługi opiekuńcze jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


2. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w
rodzinie, osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę
kryterium dochodowego.

§ 5
Przyjmuje się następujące odpłatności w zależności od posiadanego dochodu, o którym mowa w § 4 ust. 1 , wg tabeli:Dochód na osobę w złotych


Wysokość odpłatności w procentach ustalona
od ceny usługi dla:


Osób samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

Do 461,-zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Od 462 do 692

10%

15%

693 do 922

15%

20%

923 do 1.383

20%

40%

1.384 do 1.844

25%

80%

1.845 do 2305

50%

90%

Powyżej 2.305

100%

100%


§ 6
Opłata za usługi zgodnie z wydaną decyzją administracyjną wnoszona
jest comiesięcznie do kasy podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze.

§ 7
Traci moc Uchwała Nr XIII/79/2000 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie
z dnia 02 marca 2000r w sprawie ustalenia zwrotu przez
świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze (pomoce sąsiedzkie)

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław JaniakInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu