Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę JUTROSIN.

w sprawie : wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę JUTROSIN.

Numer uchwały: 2005/25/127
Numer sesji: 25
Rok: 2005UCHWAŁA Nr XXV/127/2005


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku
w sprawie : wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę JUTROSIN.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze. zm.) oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z ze. zm.) - Rada Miejska w Jutroisinie uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę JUTROSIN.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.
§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 29.04.2003 r. Nr VII/38/2003 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - w części dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXV/127/2005 z dnia 21 lutego 2005 r.


REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez GMINĘ JUTROSIN
§ 1
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez gminę, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 6%
2) dla 2 osób - 8%
3) dla 3 i więcej osób - 10 %

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnego złotego.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

 1. małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,


 1. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

 2. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,


 1. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia 1. dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.


 1. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły lub przedszkola, a dyrektor szkoły i przedszkola otrzymujący dodatek - burmistrza. W przypadku nie powiadomienia dyrektora lub burmistrza o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.


 1. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 1. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.


 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,

wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 2
 Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, w tym w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

 1. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.


§ 3
1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, przedszkola a dyrektorowi - burmistrz.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu