Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę JUTROSIN

w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę JUTROSIN

Numer uchwały: 2005/25/126
Numer sesji: 25
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXV/126/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę JUTROSIN
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami /oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się „Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli” w brzmieniu -
jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku..

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXV/126/2005
z dnia 21 lutego 2005 roku
REGULAMIN
przyznawania nagród dla nauczycieli

§ 1

 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego

funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Jutrosin.

 1. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli., z których:

a/ 0,2 % przeznacza się na nagrody przyznawane przez Gminę
b/ 0,8 % przeznacza się na nagrody przyznawanych przez
dyrektorów szkół

3. Wysokość specjalnego funduszu nagród w danym roku kalendarzowym
Miejska w Jutrosinie, określając kwoty przeznaczone na nagrody
Miasta i Gminy i nagrody dyrektorów szkół.

 1. Nagrody Miasta i Gminy przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy

również placówki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Jutrosin.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o nauczycielach, rozumieć przez to należy nauczycieli szkoły.


3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szkoły, rozumieć przez
to należy dyrektorów szkół będących nauczycielami.

§ 3

 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji

Dnia Edukacji Narodowej.

 1. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym

terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego, albo z dniem
patrona szkoły.


§ 4

 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

 2. Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.


§ 5

Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.

§ 6

 1. W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody Miasta i Gminy Jutrosin mogą być przyznane zwłaszcza za:

 1. osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki,

potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach
olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,

 1. stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań

pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie
identyfikacji uczniów ze szkołą,

 1. uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,


 1. właściwe realizowanie budżetu szkoły,


 1. organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu

imprez gminnych,

 1. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia

zawodowego nauczycieli szkoły,

 1. dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych,


 1. angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami

skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,

 1. nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi,


10. uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 1. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Miasta i Gminy mogą być

przyznawane w szczególności za:

 1. osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych

w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów,

 1. zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad,

konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym,

 1. opracowanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz

wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania.

 1. współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych,

takich jak: imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe czy zajęcia
pokazowe,

 1. przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości

w szkole,

 1. intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu

wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

 1. nawiązywanie skutecznej współpracy w placówkami kulturalno-

oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi
zapewniać wsparcie dla działań szkoły,

 1. osiąganie znaczących efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

 2. udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi

lub mającymi trudności w nauce,

 1. uzyskanie bez opóźnienia wyższego stopnia awansu zawodowego,

 2. posiadanie aktualnej co najmniej dobrej oceny pracy.


 1. Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły i nauczycielowi, jeśli

spełniają przynajmniej cztery kryteria wymienione odpowiednio
w ust. 1 i 2.


§ 7

 1. Z wnioskiem o nagrodę Miasta i Gminy dla dyrektora mogą występować:

 1. rada szkoły lub rada pedagogiczna szkoły

 2. Kurator Oświaty lub reprezentujący go wizytator bezpośrednio

nadzorujący szkołę,

 1. zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca

nauczycieli.

 1. Z wnioskiem o nagrodę Miasta i Gminy dla nauczyciela mogą występować:

 1. dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej

dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej szkoły,

 1. wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nadzorujący szkołę.


3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się w Sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Jutrosinie w terminie nie późniejszym niż miesiąc
poprzedzający dzień przyznawania nagród.
Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Burmistrz MiG podejmuje
samodzielnie.

5. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie.
Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach
osobowych laureata.

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.


§ 8

Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznawane:

 1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowwawczej za:

 1. uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub

w prowadzeniu danego rodzaju zajęć,

 1. zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów

do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu
powiatowym lub wyższym,

 1. zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach

zawodach i przeglądach,

 1. udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi

trudności w nauce,

 1. wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,


6. wdrażanie własnych programów autorskich,

7. uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania
uczniów,

8. uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak:
np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów,

9. prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie
uczniom wycieczek, spotkań czy zajęć pozalekcyjnych.


3. W pozostałym zakresie:

 1. usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych

formach doskonalenia zawodowego,

 1. udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej

młodych nauczycieli,

 1. kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji

otwartych,

 1. pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,


 1. czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz

innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły,

 1. wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.


§ 9

 1. Wnioski o nagrodę dyrektora mogą składać:


 1. rada szkoły,

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców,

 4. zakładowa / międzyzakładowa / organizacja związkowa.


 1. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do regulaminu.3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię rady
pedagogicznej, o ile rada sama z wnioskiem nie wystąpiła.

4. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

5. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaję o tym powiadomiony na piśmie.
Kopie pisma wraz z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


1

1


6


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu