Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia.

w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia.

Numer uchwały: 2005/25/125
Numer sesji: 25
Rok: 2005


U C H W A Ł A Nr XXV/125/2005


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie: Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się na 2005 rok:
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych i niektórych innych składników wynagrodzenia w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie Nr VII/38/2003 z dnia 29.04.2003r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków, a także szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXV/125/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku


REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

Określający na 2005 rok - wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest gmina,

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

 3. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,

 4. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 5. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

 6. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela,

 8. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.)

 9. rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniowa, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U Nr 39, poz. 455 ze zm.

  - 2 -

  Rozdział II

  Dodatki

  § 2

  Dodatek za wysługę lat

  1. Dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości i na zasadach
  określonych i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniu, z
  uwzględnieniem postanowień w ust. 2 i 3.

  2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

  1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
  którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
  prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

  2)za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
  pierwszego dnia miesiąca.

  3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi także za okres urlopu dla poratowania
  zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny
  stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu
  choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
  członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
  ubezpieczenia społecznego.

  4. Dodatek za wysługę wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

  § 3

  Dodatek motywacyjny

  1. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne stanowią dwuprocentowy (2%)
  odpis będący pochodną od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
  opiekuńczych, a w szczególności:

 10. uzyskiwanie przez uczniów , z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach

  - 3 -

 11. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 12. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów , aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 13. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów,


2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

 1. systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

 2. podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

 3. wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

 4. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

 5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

 6. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

 7. przestrzeganie dyscypliny pracy.


 1. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,


 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, a w szczególności:

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

  2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

  3. opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

  4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  5. aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoł

   3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie
   dłuższy niż jeden rok szkolny.
   4. Wysokość indywidualnego dodatku dla nauczyciela nie może przekroczyć 20% jego
   wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w § 1
   5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
   Burmistrz Miasta i Gminy
   6 . Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w placówkach oświatowych może być
   zróżnicowany.

 2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 3. Podstawę obliczeń dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

 4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu dla poratowania i w okresie

przebywania na zasiłku chorobowym i pobierania wynagrodzenia za okres choroby.


- 4 -

§ 4

Dodatek funkcyjny

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły, Przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny w następujących wysokościach:


 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych do 35 % płacy zasadniczej

 • Dyrektor Gimnazjum do do 40 % płacy zasadniczej

 • Dyrektorzy Przedszkoli do 30 % płacy zasadniczej

 • Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych do 40 % płacy zasadniczej

 • Z-cy Dyrektorów w/w placówek do 20 % płacy zasadniczej

 • Kierownicy praktycznej nauki zawodu do 20 % płacy zasadniczej


 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.


 1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1/ sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 30 zł.
2/ powierzenia wychowawstwa, w wysokości:
a/w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych
w klasach liczących do 15 dzieci - 25 zł
w klasach liczących powyżej 15 dzieci - 35 zł
b/ w przedszkolach 35 zł

 1. Dodatek funkcyjny dla Dyrektorów ustala Burmistrz Miasta i Gminy. Przy ustalaniu wysokości dodatku o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z pełnienia funkcji

kierowniczej, wyniki pracy szkoły.

 1. Dodatek funkcyjny nauczycielom przyznaje Dyrektor a nauczycielom którym

powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie dodatek przyznaje Burmistrz MiG.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których
jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
- 5 -

§ 5

Dodatek za warunki pracy

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu:

1/ pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy określonych w przepisach § 6
i § 7 rozporządzenia,

2/ pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, zgodnie z wykazem ustalonym przez
Ministra właściwego ds. zdrowia w porozumieniu z Ministrem właściwym ds. pracy
oraz Ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania na podstawie art. 34 ust.3 Karty
Nauczyciela.

 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:


1/ stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub
zajęć,
2/ wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w
§ 6, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


§ 6

Wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych za zastępstw:

1. Za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przyznanych zgodnie z art. 35
nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego
wynagrodzenia tego nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę
wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkami za warunki pracy/ przez miesięczną
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.- 6 -

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w
ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a
co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1/ zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2/ wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3/ chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień -
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte

 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru /lub 1/4 gdy dla nauczycieli ustalono czterodniowy tydziń pracy/ za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba  godziń ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednakże większa niż liczba  godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

 

8.   Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowo stosuje się odpowiednio do godzin 

      doraźnych zastępstw

 

§ 7

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

 

Wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania nagród z funduszu nagród dla nauczycieli określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie.

 

§ 8 

Przepisy końcowe

 

1.   Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie

      w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.

                                                                      

 

 

- 7 –

 

2.  Wynagrodzenie nauczyciela oprócz składników wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy

Karta Nauczyciela oraz par. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

stanowią również:

-         nagrody jubileuszowe

-         dodatkowe wynagrodzenie roczne

-         zasiłek na zagospodarowanie

-         dotychczasowe dodatki specjalistyczne

-         odprawy emerytalne, rentowe oraz odprawy wypłacane w związku z art. 20 KN.

 

3.  Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

 

4. Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

5. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Karta

  Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

 

6 .Regulamin uzgodniono z Radami Pedagogicznymi wszystkich placówek oświatowych,

    oraz ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

 

 Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu