Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku.

Numer uchwały: 2005/25/124
Numer sesji: 25
Rok: 2005U C H W A Ł A Nr XXV/124/2005

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku - tekst jednolity ze zmianami), oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku - tekst jednolity) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIV/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 - wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 2 do uchwały, klasyfikacja budżetowa Działu 600 - „Transport i łączność - otrzymuje brzmienie:


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

600Transport i łączność

1 885 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 885 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,004270

Zakup usług remontowych

30 000,004300

Zakup usług pozostałych

10 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,006058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 350 000,006059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

450 000,00  1. W załączniku nr 10 do uchwały, pozycja oznaczona w tabeli Lp. 2, otrzymuje brzmienie:


Lp.

Dz.

rozdz.

par.

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

Źródła finansowania inwestycji
Kwota

2)

600

60016

6058
6059
6059

  • Budowa drogi gminnej Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo2004

-

2005

- środki ZPORR - 1.350.000,00
- budżet państwa MGiP - 180.000,00
- środki własne - 270.000,00

60016

6050

  • Budowa drogi gminnej przez wieś Bielawy - projekt

2005


2005

- środki własne - 30.000,00
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E


Uchwałą Nr 2/68/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku -

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało, że

w załącznikach nr 2 i 10 do uchwały Nr XXIV/120/2004 Rady Miejskiej

w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2004 roku, sklasyfikowano niezgodnie

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych, wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej

Dubin-Zaborowo i przez wieś Zaborowo”, które realizowane jest przy

współfinansowaniu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przyjęta na dzisiejszej Sesji uchwała eliminuje wskazane przez

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

nieprawidłowości, dostosowując zapisy klasyfikacji budżetowej do

przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004

roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych, zgodnie z którymi wydatki związane z realizacją tego

zadania, zostały ujęte w budżecie z odpowiednią czwartą cyfrą

klasyfikacji budżetowej, stosowną do źródeł ich finansowania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu