Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005

Numer uchwały: 2004/24/120
Numer sesji: 24
Rok: 2004


U C H W A Ł A Nr XXIV/120/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29.12.2004r.



w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.





Na podstawie art.18 ust 2 pkt.4, pkt.9 lit c, d, pkt.10, art.57, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późn. zmian.) oraz art.48 ust 1 pkt.2 i art.109, art.122, art.124 ust 1,2,3 oraz art.128 ust 2 pkt.1, art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1). Określa się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w wysokości 13.405.129,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2). Określa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005 w wysokości 15.154.629,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

3). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2005r. w kwocie 1.749.500,00 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł ( I transza 600.000,00 zł 2004r., II transza 300.000,00 zł 2005r.) oraz w kwocie 300.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł. na budowę drogi gminnej, z uwzględnieniem spłaty rat kredytu w kwocie 106.000,00 zł. i spłaty rat pożyczek w kwocie 544.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
Spłata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące spłatę.


§ 2.

Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 3.

Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.




§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005 w wysokości 896.280,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 5.

W wydatkach budżetowych określonych w par.1 pkt.2 przeznacza się środki na sfinansowanie zadań:

1). Kwotę 34.100,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe i przedmiotowe, kwotę 321.960,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

2). Kwotę 57.900,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego powiatami zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

3). Kwotę 4.000.182,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w tym z budżetu 3.960.182,00 zł. i z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały.

§ 6.

Określa się dochody i wydatki na rok 2005 związane z realizacją zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.


§ 7.

Określa się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005r. zgodnie z załącznikiem nr 11do Uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin:

1). Do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz spłaty zobowiązań z tego tytułu do wysokości 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2). Do dokonywania zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w wydatkach w dziale między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków majątkowych.

3). Do lokowania wolnych środków finansowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

4). Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stosowanej umowy pożyczki do wysokości 300.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

5). Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zawarcia umowy pożyczki na rynku krajowym do wysokości 1.800.000,00 zł na budowę drogi gminnej oraz do spłat zobowiązań z tego tytułu.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


    Przewodnicządy Rady
   /-/ Stanisław Janiak






Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2005-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.



Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu