Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia na rok 2005 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

w sprawie: przyjęcia na rok 2005 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

Numer uchwały: 2004/23/117
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A NR XXIII/117/2004

U C H W A Ł A NR XXIII/117/2004

Rady Miejskiej

w Jutrosinie

z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia na rok 2005 gminnego programu profilaktyki i                        rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania  narkomanii, stanowiącego część  gminnej strategii  integracji i polityki                    społecznej. 

________________________________________________________________          

          Na podstawie art. 41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002roku Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy

z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejskiej w Jutrosinie uchwala

co następuje:

                                                  

§ 1

W celu realizacji zadań związanych z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wynikających ze zjawiska narkomanii, przyjmuje się  “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2005” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                             

§ 2

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu

w sposób miejscowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

i Gminy w Jutrosinie.

CELE  PROGRAMU

       Rada Miejska w Jutrosinie jest świadoma zagrożeń jakie niesie nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.

Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra  gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1. Zapobieganie powstawaniu nowych  problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2. Zwiększenie wiedzy  dorosłych i młodzieży   w zakresie  problemów alkoholowych.

3. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości  wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.

4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).

5. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

STRATEGIA DZIAŁANIA

1.Racjonalne i elastyczne ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

3. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i        psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej, prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie.

5. Współpraca z instytucjami takimi jak Policja , Ośrodek Pomocy Społecznej , służba zdrowia  i szkoły z terenu miasta i gminy.

                                                                            

               Załącznik Nr 1

           do Uchwały Nr XXIII/117/2004

               Rady Miejskiej

            w Jutrosinie

            z dnia 3 grudnia 2004 roku

 

 

 

GMINNY

PROGRAM  PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

            

NA  2005  ROK

   

ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI

PROGRAMU

I

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

 osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie  1

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

- porady prawnika ( cztery godziny w miesiącu) i psychologa (cztery godziny miesięcznie)

/udzielanie porad prawnych, dostarczanie wiadomości o możliwości podjęcia leczenia i terapii odwykowej, motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej/

Zadanie 2

Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia.

-przygotowanie dokumentacji do sądu

-współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu

Zadanie 3

Sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.

II

Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe

    - szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1

Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób uzależnionych .

Zadanie 2

Pomoc prawna i psychologiczna  dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 3

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .

Zadanie 4

Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy.

III

Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej w w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 1

>Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w Jutrosinie, Szkaradowie, Dubinie.

>Utworzenie  świetlicy terapeutycznej( Szkaradowo ,Dubin lub Jutrosin)

-opłacenie opiekunów świetlic ( zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny)

-zabezpieczenie materiałów do zajęć ( materiały biurowe, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, paczki gwiazdkowe), dofinansowywanie wyjazdów na basen , do kina itp.

> Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych i terapeutycznej

Zadanie 2

Przygotowanie  i szkolenie merytoryczne nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

Zadanie 3

Dofinansowanie wypoczynku letniego, “zielonych szkół” ( z zajęciami profilaktycznymi w zakresie problemów uzależnień) dla dzieci i młodzieży

z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4

Wspieranie merytoryczne i finansowe różnego typu akcji, kampanii,  imprez rekreacyjno-sportowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

- konkursy wiedzowe, plastyczne

-zawody i turnieje sportowe promujące zdrowy styl życia

- rajdy rowerowe

-festyny rodzinne

Zadanie 5

Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień.

Zadanie 6

Dofinansowanie :                                                                                                        

  - zakup nowych elementów   placu zabaw 

- naprawa i odnowienie elementów placu zabaw dla dzieci ( już istniejących)

Zadanie 7

Dofinansowywanie  pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

IV

Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie

-Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie

- Stowarzyszenie “ Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

V

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

VII

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Za pracę w Gminnej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości stanowiącej czterokrotność diety przysługującej z tytułu podróży służbowej po obszarze kraju.

3. Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 200,00zł miesięcznie brutto.

2. Członkowie Komisji otrzymują za wyjazdy służbowe poza teren gminy zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW GMINNEJ  KOMISJI PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA 2005 ROK

1. Dofinansowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek                                22.000,00zł

2. Doposażenie   placu zabaw, remont urządzeń , malowanie  urządzeń                     5.000,00zł                                                  

                                                             

3.   Wynagrodzenia nauczycieli sportowych zajęć pozalekcyjnych 

      7 osób x 8godz w miesiącu x 10 miesięcy x16zł za godz.                                     9.000,00zł                           

4.Wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych                                      12.300,00zł

     - cztery świetlice x 6godz.tyg .x 4tygodnie x 8 miesięcy x 16 zł za godz.

 5.. Zakup gier, artykułów  papierniczych ,sprzętu sportowego do świetlic

       środowiskowych                                                                                                    2.500,00zł

 6. Zakup paczek świątecznych  dla dzieci ze świetlic środowiskowych                     1.500,00zł

7. Zakup nagród rzeczowych  na konkursy o tematyce profilaktycznej                       2.000,00zł

8. Zakup pakietu kampanii profilaktycznej Zachowaj trzeźwy umysł                     1.500,00zł

9. Szkolenia nauczycieli do prowadzenia programów profilaktycznych,                    3.000,00zł

    oraz szkolenia innych grup społecznych   oraz pełnomocnika i członków komisji

10.Działalnośćpunktu konsultacyjnego - opłacenie psychologa i prawnika                2.000,00zł

11. Opłacenie opinii wydawanej przez biegłego na temat osób uzależnionych              800,00zł

12.Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych                                                   3.600,00zł

      - rajd rowerowy

      - festyn rodzinny

      - inne

12. Dofinansowanie wyjazdów dzieci ze świetlic na basen, do kina itp.

        4x 1000,0zł                                                                                                           4,000,00zł

13. Wynagrodzenia pełnomocnika i członków gminnej Komisji PiRPA                    5.000,00zł

14. Prenumerata czasopism, zakup książek i ulotek                                                    1.000,00zł

15. Delegacje służbowe                                                                                                  500,00zł

16. Składki ZUS                                                                                                           1.500,00zł

17. Ubezpieczenie uczestników kolonii                                                                          800,00zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     RAZEM:                                             78.000,00zł

                                     

PRELIMINARZ

WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM

NARKOMANII  NA 2005R.

1.   Zakup   broszur, ulotek , testów  do wykrywania       1.000,00zł.

       narkotyków                              

2.   Szkolenie nauczycieli do prowadzenia programów   1.000,00zł.

      profilaktycznych

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         RAZEM:  2.000,00ZŁ                         

                                                                                            

Rady Miejskiej

w Jutrosinie

z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: przyjęcia na rok 2005 gminnego programu profilaktyki i                        rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania  narkomanii, stanowiącego część  gminnej strategii  integracji i polityki                    społecznej. 

________________________________________________________________          

          Na podstawie art. 41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002roku Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy

z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejskiej w Jutrosinie uchwala

co następuje:

                                                  

§ 1

W celu realizacji zadań związanych z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz wynikających ze zjawiska narkomanii, przyjmuje się  “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2005” w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                             

§ 2

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu

w sposób miejscowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

i Gminy w Jutrosinie.

CELE  PROGRAMU

       Rada Miejska w Jutrosinie jest świadoma zagrożeń jakie niesie nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.

Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra  gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

1. Zapobieganie powstawaniu nowych  problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2. Zwiększenie wiedzy  dorosłych i młodzieży   w zakresie  problemów alkoholowych.

3. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości  wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.

4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).

5. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

STRATEGIA DZIAŁANIA

1.Racjonalne i elastyczne ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

3. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i        psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej, prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie.

5. Współpraca z instytucjami takimi jak Policja , Ośrodek Pomocy Społecznej , służba zdrowia  i szkoły z terenu miasta i gminy.

                                                                            

                                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                                  do Uchwały Nr XXIII/117/2004

                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                                                                  w Jutrosinie

                                                                                                  z dnia 3 grudnia 2004 roku

 

 

 

GMINNY

PROGRAM  PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

            

NA  2005  ROK

   

ZADANIA GMINY DOTYCZĄCE REALIZACJI

PROGRAMU

I

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

 osób uzależnionych od alkoholu.

Zadanie  1

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

- porady prawnika ( cztery godziny w miesiącu) i psychologa (cztery godziny miesięcznie)

/udzielanie porad prawnych, dostarczanie wiadomości o możliwości podjęcia leczenia i terapii odwykowej, motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej/

Zadanie 2

Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia.

-przygotowanie dokumentacji do sądu

-współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu

Zadanie 3

Sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.

II

Udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe

    - szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1

Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób uzależnionych .

Zadanie 2

Pomoc prawna i psychologiczna  dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 3

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .

Zadanie 4

Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy.

III

Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej w w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 1

>Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w Jutrosinie, Szkaradowie, Dubinie.

>Utworzenie  świetlicy terapeutycznej( Szkaradowo ,Dubin lub Jutrosin)

-opłacenie opiekunów świetlic ( zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny)

-zabezpieczenie materiałów do zajęć ( materiały biurowe, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, paczki gwiazdkowe), dofinansowywanie wyjazdów na basen , do kina itp.

> Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych i terapeutycznej

Zadanie 2

Przygotowanie  i szkolenie merytoryczne nauczycieli do realizacji programów profilaktycznych w szkołach.

Zadanie 3

Dofinansowanie wypoczynku letniego, “zielonych szkół” ( z zajęciami profilaktycznymi w zakresie problemów uzależnień) dla dzieci i młodzieży

z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4

Wspieranie merytoryczne i finansowe różnego typu akcji, kampanii,  imprez rekreacyjno-sportowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

- konkursy wiedzowe, plastyczne

-zawody i turnieje sportowe promujące zdrowy styl życia

- rajdy rowerowe

-festyny rodzinne

Zadanie 5

Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień.

Zadanie 6

Dofinansowanie :                                                                                                        

  - zakup nowych elementów   placu zabaw 

- naprawa i odnowienie elementów placu zabaw dla dzieci ( już istniejących)

Zadanie 7

Dofinansowywanie  pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

IV

Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie

-Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie

- Stowarzyszenie “ Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

V

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

VII

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Za pracę w Gminnej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości stanowiącej czterokrotność diety przysługującej z tytułu podróży służbowej po obszarze kraju.

3. Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w wysokości 200,00zł miesięcznie brutto.

2. Członkowie Komisji otrzymują za wyjazdy służbowe poza teren gminy zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW GMINNEJ  KOMISJI PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA 2005 ROK

1. Dofinansowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek                                22.000,00zł

2. Doposażenie   placu zabaw, remont urządzeń , malowanie  urządzeń                     5.000,00zł                                                  

                                                             

3.   Wynagrodzenia nauczycieli sportowych zajęć pozalekcyjnych 

      7 osób x 8godz w miesiącu x 10 miesięcy x16zł za godz.                                     9.000,00zł                           

4.Wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych                                      12.300,00zł

     - cztery świetlice x 6godz.tyg .x 4tygodnie x 8 miesięcy x 16 zł za godz.

 5.. Zakup gier, artykułów  papierniczych ,sprzętu sportowego do świetlic

       środowiskowych                                                                                                    2.500,00zł

 6. Zakup paczek świątecznych  dla dzieci ze świetlic środowiskowych                     1.500,00zł

7. Zakup nagród rzeczowych  na konkursy o tematyce profilaktycznej                       2.000,00zł

8. Zakup pakietu kampanii profilaktycznej Zachowaj trzeźwy umysł                     1.500,00zł

9. Szkolenia nauczycieli do prowadzenia programów profilaktycznych,                    3.000,00zł

    oraz szkolenia innych grup społecznych   oraz pełnomocnika i członków komisji

10.Działalnośćpunktu konsultacyjnego - opłacenie psychologa i prawnika                2.000,00zł

11. Opłacenie opinii wydawanej przez biegłego na temat osób uzależnionych              800,00zł

12.Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych                                                   3.600,00zł

      - rajd rowerowy

      - festyn rodzinny

      - inne

12. Dofinansowanie wyjazdów dzieci ze świetlic na basen, do kina itp.

        4x 1000,0zł                                                                                                           4,000,00zł

13. Wynagrodzenia pełnomocnika i członków gminnej Komisji PiRPA                    5.000,00zł

14. Prenumerata czasopism, zakup książek i ulotek                                                    1.000,00zł

15. Delegacje służbowe                                                                                                  500,00zł

16. Składki ZUS                                                                                                           1.500,00zł

17. Ubezpieczenie uczestników kolonii                                                                          800,00zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     RAZEM:                                             78.000,00zł

                                     

PRELIMINARZ

WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM

NARKOMANII  NA 2005R.

1.   Zakup   broszur, ulotek , testów  do wykrywania       1.000,00zł.

       narkotyków                              

2.   Szkolenie nauczycieli do prowadzenia programów   1.000,00zł.

      profilaktycznych

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         RAZEM:  2.000,00ZŁ                         

                                                                                            
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu