Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.

Numer uchwały: 2004/23/115
Numer sesji: 23
Rok: 2004
U C H W A Ł A Nr XXIII/115/2004

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 3 grudnia 2004r.

w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej i administracyjnej na
terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2005.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art.41, ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, oraz art. 15, art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. „a” i „d” Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie u c h w a l a,
co następuje:

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach usytuowanych na terenie miasta i gminy Jutrosin w wysokości:

  1. Za sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i rolnych - od stoiska 15,00 zł.

  2. Za sprzedaż artykułów spożywczych z kosza, skrzyni, wózka - od osoby 5,00 zł.


§ 2
Ustala się opłatę administracyjną za wykonanie niżej określonych czynności urzędowych w wysokości:

  1. Za wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jutrosin - 25,00 zł .


§ 3
Płatnikiem opłaty administracyjnej jest podmiot występujący z wnioskiem o dokonanie czynności.

§ 4
Pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XIII/65/2003 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2003r.

§ 7

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2005.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu