Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Numer uchwały: 2004/23/113
Numer sesji: 23
Rok: 2004


U C H W A Ł A NR XXIII/113/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art.41 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz art.10 ust.1 , 2 i art. 12, ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002r., Nr 9, poz.84, wraz z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych;

  1. Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego po roku 1990 , o dopuszczalnej masie całkowitej :


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.100,00 zł

  1. Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator wyprodukowanego po roku 1990 o dopuszczalnej masie całkowitej :


a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł
b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,00 zł
c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.050,00 zł

  1. Od samochodu ciężarowego wyprodukowanego do roku 1990 włącznie o dopuszczalnej masie całkowitej:


a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł
b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 zł
c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.200,00 zł

  1. Od samochodu ciężarowego posiadającego katalizator wyprodukowanego do roku 1990 włącznie o dopuszczalnej masie całkowitej


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.150,00 zł


  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej , niż 12 ton.;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w / tonach /

Stawka podatku / w złotych /

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna / osie jezdne/ Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za jezdnych
równoważne

1 2

3 4

DWIE OSIE12

13

14

15

13

14

15


1.000,00 zł

1.050,00 zł

1.100,00 zł

1.150,00 zł

1.000,00 zł

1.050,00 zł

1.100,00 zł

1.252,00 zł


TRZY OSIE

1


12

17

19

21

23

25

2


17

19

21

23

253


1.150,00 zł

1.200,00 zł

1.250,00 zł

1.350,00 zł

1.450,00 zł

1.550,00 zł

4


1.150,00 zł

1.200,00 zł

1.250,00 zł

1.350,00 zł

1.577,00 zł

1.577,00 zł.Cztery Osie i więcej

1


2

3

4

12

25

27

29

31

25

27

29

31


1.800,00 zł

1.900,00 zł

2.000,00 zł

2.200,00 zł

2.250,00 zł

1.800,00 zł

1.900,00 zł

2.000,00 zł

2.452,80 zł.

2.452,80 zł.

6.
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do roku 1990 włącznie stawka wynosi: 1.350,00 zł

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, posiadającego katalizator wyprodukowanego do roku 1990 włącznie stawka wynosi
1.300,00 zł


8. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po roku 1990 stawka wynosi :
1.300,00 zł


9. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej12 ton posiadającego katalizator wyprodukowanego po roku 1990 stawka wynosi : 1.250,00 zł

10. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa ( w tonach)Stawka podatku / w złotych/


Nie mniej niż
Mniej niż
oś jezdna (osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne


inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych


Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31


1.500,00 zł

1.600,00 zł

1.770,00 zł

1.770,00 zł

1.500,00 zł

1.600,00 zł

1.770,00 zł

1.937,76 zł.Trzy osie12


40


40
1.770,00 zł


2.250,00 zł


1.770,00 zł


2.548,65 zł.
11. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ,wyprodukowanych do roku 1990 włącznie. 400.00 zł

12. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym katalizator, posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , wyprodukowanych do roku 1990 włącznie.
350,00 zł

13. Od przyczep i naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych po roku 1990. 350,00 zł


14. Od przyczep i naczep , która łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym katalizator posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowanych po roku 1990 stawka wynosi:
300,00 zł

15. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów ;naczepa /przyczepa/ +
pojazd silnikowy / w tonach/


Stawka podatku w złotych


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna /osie jezdne/z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych


Jedna Oś12

18

25


18

25400,00 zł

450,00 zł

500,00 zł


400,00 zł

450,00 zł

562,00 zł


Dwie Osie12

28

33

3828

33

38
550,00 zł

750,00 zł

1.200,00 zł

1.500,00 zł550,00 zł

850,00 zł

1.292,00 zł

1.700,00zł
Trzy Osie


12

38

1.400,00 zł

1.400,00zł

38


1.600,00 zł

1.600,00 zł16. Od autobusów wyprodukowanych do roku 1990 włącznie w zależności od
liczby miejsc do siedzenia :

a/ mniejszej niż 30 miejsc 650,00zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.250,00 zł


17.Od autobusów posiadających katalizator , wyprodukowanych do roku 1990 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/mniejszej niż 30 miejsc 600,00 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.200,00 zł

18.Od autobusów wyprodukowanych po roku 1990 w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a/ mniejszej niż 30 miejsc 600,00 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł

19. Od autobusów posiadających katalizator wyprodukowanych po roku 1990 w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc 550,00 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.150,00 zł

§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe jednostek organizacyjnych Gminy, wykorzystywane wyłącznie do realizacji przypisanych im ustawowo zadań o charakterze publicznym.


§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§4
Traci moc uchwała Nr XIV/72/2003 Rady miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2003 roku.

§ 5

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2005.


Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak


8


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu