Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

Numer uchwały: 2004/23/112
Numer sesji: 23
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXIII/112/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 3 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, wraz z późniejszymi zmianami/ , oraz art.5 ust. 1, art.7, ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ - tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie mających osobowości prawnej.

§ 2

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł od 1m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł, od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych 0,17 zł od 1m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.


 1. Od budynków lub ich części:

  1. mieszkalnych 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,37 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

  5. pozostałych 4,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.


 1. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy.


§ 3

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • nieruchomości lub ich części wykorzystywane statutowo wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej.


§ 4

Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XIV/71/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku.

§ 7

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku w roku 2005.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu