Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji.

Numer uchwały: 2004/22/109
Numer sesji: 22
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXII/109/2004


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e i art. 58 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Jutrosin na rok 2004, w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Etap II w m. Jutrosin” - do kwoty 1.399.933,66 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 66/100)


§2

Zobowiązanie określone w § 1 finansowane będzie ze środków:

  • WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie - 900.000,00 zł.

  • własnych dochodów budżetu Gminy w kwocie - 499.933,66 zł.§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu