Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Numer uchwały: 2004/22/104
Numer sesji: 22
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XXII/104/2004


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 17 listopada 2004 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 - tekst jednolity ze zmianami/ oraz na podstawie art. 109, art.124, ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. - tekst jednolity/ Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.


W par.1 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 1, ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 11.577.061,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2.


W par.1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 2, ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 w kwocie 13.132.902,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3.

W par. 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 3, ustala się różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 2004r. w kwocie 1.555.841,00 zł. stanowiącą deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 330.000,00 zł. na budowę oczyszczalni ścieków oraz w kwocie 600.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz z wolnych środków w kwocie 753.841,00 zł. z uwzględnieniem spłat rat kredytu w kwocie 88.000,00 zł. i spłaty raty pożyczki w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


§ 4.


W par.5 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik nr 7 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 w wysokości dochody - 1.041.052,00 zł. i wydatki - 1.004.893,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5.


W par. 6 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie NR XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 11, ustala się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.392.824,00 zł., w tym z budżetu 2.372.824,00 zł., a z gminnego funduszu ochrony środowiska 20.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.


§ 6.


W par. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik Nr 5, ustala się przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.


§ 7.


W par.6 pkt.2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004 załącznik nr 9, ustala się dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.


§ 8.

W związku ze zmiana zakresu finansowego i rzeczowego wieloletniego programu inwestycyjnego Rady Miejskiej w Jutrosinie, wykaz stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do Uchwały.

§ 9.

W par.4 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/73/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004, załącznik nr 6, ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.


§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 11.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


_Przewodniczący Rady
Stanisław Janiak

2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Małgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2004-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu